2.5 MARINE RESSURSER/AKVAKULTUR

Studiet vedtatt opprettet av AVHs Høgskolestyre 28. mars 1985 som prøveordning i 3 år og vedtatt som regulært studium 23. juni 1988. Studieplanen vedtatt av Fakultetsrådet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 30. april 1985 og sist endret av Fakultetsstyret til Fakultet for naturvitenskap og teknologi 21.mars 2002.

 
Marine ressurser/ Akvakultur i Trondheim

Trondheim har en rekke fagmiljøer som driver høyere undervisning og forskning rettet mot økonomisk utnytting av biologiske ressurser i vann. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har et bredt tilbud av relevante realfagsemner og teknologiske emner og en rekke biologiske og bioteknologiske fagmiljøer med høy kompetanse innen viktige felter for forskning og utvikling i akvakultur. Det gjelder spesielt for Botanisk institutt, Zoologisk institutt, Trondhjem biologiske stasjon (Vitenskapsmuseet), Institutt for bio-teknologi og SINTEF. NTNU har også nære faglige forbindelser til bl.a. forskningsmiljøet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Akvaforsk, avdeling Sunndalsøra.

Fakultet for kjemi og biologi, NTNU, tilbyr et cand.scient.-studium i akvakultur. Studiet varer i 5 år og fører fram til en cand.scient.-grad i marine ressurser/akvakultur. Det består av et grunnstudium (3 1/2 år) som må legges opp slik at det gir gir cand. mag.-grad og et hovedfagsstudium (1 1/2 år).

 

Yrkesmuligheter

Gjennom studietilbudet i marine ressurser/akvakultur tar en sikte på å utdanne kandidater til stillinger både innen den private og offentlige sektor med spesialkompetanse innenfor de fagområder som særpreger Trondheimsmiljøet m.h.t. marine ressurser/akvakultur i nasjonal sammenheng.

 

Studiet kan kvalifisere for oppgaver innen bl.a.:

- forsknings- og utviklingsarbeid i offentlige og private institusjoner og bedrifter

- undervisning og veiledning på universitets/høgskolenivå

- undervisning i yrkesfaglig studieretning i den videregående skolen

- forvaltning.

 

I tillegg til at undervisningen gir et tilbud til universitetets ordinære studenter, er studiet vel egnet som videreutdanning fram til cand.scient.-/dr.scient.-nivå for studenter med kortere og/eller mer yrkesrettet utdanning fra andre lære-steder. Dette gjelder særlig studenter med 3-årig utdanning i akvakultur fra statlige høgskoler, men også annen utdanning kan være relevant i denne sammenheng.

 

Studiegrunnlag

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende høyeste nivå i biologi og nest høyeste nivå i fagene kjemi, og matematikk allmennfaglig studieretning i den videregående skolen.

 

2.5.1 EMNEOVERSIKT

Videregående emner i cand. mag.-graden:

MNK AK 201 Mikrobiologi/ patologi/fiskesykdommer 2,5 vt.

MNK AK 202 Vannkjemi og oseanografi 2,5 vt.

MNK AK 203 Grunnkurs i akvakultur 5 vt.

MNK AK 204 Lovverk og forvaltn. innen fiske og akvakultur 2,5 vt.

 

Emner opprette primært til bruk i cand. scient-studiet

MNK AK 300 Radioimmunolog. måleteknikker (RIA-system) 2,5 vt.

MNK AK 301 Fórorganismer for marin yngelproduksjon 2,5 vt.

MNK AK 305* Fiskens utviklingsbiologi 2,5 vt.

MNK AK 306 Fiskens miljøkrav 2,5 vt

MNK AK 307 *Biologiske signalmolekyler 2,5 vt

 

2.5.2 GRUNNSTUDIET

Grunnstudiet skal tilfredsstille de krav som stilles for cand.mag.-graden i h.h.t.

kapittel 1.3.1 og 8, og danner det faglige og formelle grunnlaget for en videre spesialisering i hovedfagsstudiet (cand.scient.-studiet). Grunnstudiet omfatter følgende obligatoriske emnekombinasjon (de enkelte emnene er nærmere beskrevet i de respektive fags studieplaner) :

 

Biologiske emner (20 vt. - godkjent emnegruppe, tidligere varianter av godkjent emnegruppe (f.o.m. 1990/91) kan brukes. Studenter med eldre emnegrupper bør ta kontakt med studieveileder):

 

MNK BI 101 Celle- og Molekylærbiologi 5 vt

MNK BI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosystem 5 vt

MNK BI 103 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi 5 vt

MNK BI 104 Fysiologi 5 vt

Akvakulturemner og biologiske emner (15 vt.)

MNK AK 202 Vannkjemi/oseanografi 2,5 vt.

MNK AK 204 Lovverk/forvaltning innen akvakultur 2,5 vt.

MNK AK 203 Grunnkurs i akvakultur 5 vt.

MNK AK 201 Mikrobiologi/ patologi/fiskesykdommer 2,5 vt.

MNK BI 233 Populasjonsøkologi 2,5 vt.

Andre realfagsemner (15 vt.)

MNK KJ 100 Generell kjemi 5 vt.

MNK KJ 120 Organisk kjemi 5 vt

SIK4001 Biokjemi GK 2,5 vt

SIK4005 Biokjemi VK eller tilsv. 2,5 vt.

Examen philosophicum 5 vt.

Valgfrie emner 15 vt.

Tilsammen 70 vt

 

De valgfrie emnene må velges slik at cand. mag.-gradenes "breddekrav" tilfredstilles, jfr. Gradsforskriftens § 8, pkt 2c (se kap.8).

 

Emner fra gammel og ny studieplan i biologi kan kombineres. For kravet om MNKKJ 120 gjelder en overgangsordning. Overgangsordningen er beskrevte i emnebeskrivelsen til SIK4001, kap.2.11.7). Eksamen i tidligere MNKKJ260/-261 kan erstatte SIK4001/-4005. Etter søknad til fakultetet kan det gis fritak fra grunnstudiet, helt eller delvis, på grunnlag av annen tilsvarende utdanning. Retningslinjene for innpassing er beskrevet i kapittel 1.9.

Hva som er en optimal sammensetning av ikke-obligatoriske

(valgfrie-) emner i cand. mag.-graden som grunnlag for en cand.scient.-grad i marine ressurser/akvakultur, avhenger av hvilken hovedfagsoppgave som velges. Det er derfor en fordel at det opprettes kontakt mellom student og framtidig veileder tidlig i cand. mag.-studiet. Nedenforstående emner vil i de fleste tilfeller være nyttige for akvakulturstudenter:

 

MNK BI 212 Cellebiologi 2,5 vt.

MNK BI 211 Genetikk 2,5 vt.

MNK BI 271 Forurensningsbiologi 5 vt.

MNK BO 220 Plantefysiologi II 5 vt.

MNK ZO 250 Funksjonell anatomi 2,5 vt.

MNK ZO 251 Histologi 2,5 vt.

MNK ZO 220 Zoofysiologi 5 vt.

MNK ZO 241 Etologi 2,5 vt.

MNK KJ 140 Fysikalsk kjemi 5 vt.

MNF MA 001 Brukerkurs i matematikk 5 vt.

eller

MNF MA 100 Grunnkurs i analyse 5 vt.

MNF ST 001 Brukerkurs i statistikk for naturvitenskap mm 5 vt.

eller

MNF ST 101 Sannsynlighet og statistikk 5 vt.

eller

SIB 1 Statistikk for samfunnsvitere 3 vt.

MNF IT 100 Informatikk basisfag 4 vt.

 

 

2.5.3 HOVEDFAGSSTUDIET (CAND.SCIENT.-STUDIET)

 

Innholdet i hovedfagsstudiet

Hovedfagsstudiet består av:

A. en skriftlig sammenfatning av en forskningsoppgave (hovedfagsoppgave) tilsvarende en normert arbeidsmengde på 20 vt. (ett års fulltids studier)

B. avanserte emner og/eller spesialpensa tilsvarende minst 10 vekttall.

 

C. Et felles introduksjonskurs for alle hovedfagsstudenter i biologi, Marine ressurser/Akvakultur, Cellebiologi for medisinsk teknisk personell, Forurensningsstudiet og Bioteknologi. (se innledningsvis i kap 2.3.4 for beskrivelse av kurset).

 

Planlegging og utforming av forskningsarbeidet som skal lede fram til hoved-

fagsoppgaven må skje i samråd med faglige veiledere, og det anbefales å ta kontakt med aktuelle veiledere på et tidlig stadium av studiet.

Botanisk institutt eller Zoologisk institutt skal godkjenne studieopplegget før arbeidet med hovedfagsoppgaven påbegynnes, og godkjenningen skal omfatte:

- de avanserte emner/spesialpensa som skal inngå i hovedfagsoppgaven

- opplegg og innhold for hovedfaget

- faglige veiledere

- ressursbehov.

 

Et videre studium kan føre fram til graden dr.scient., som oppnås på grunnlag

av en godkjent vitenskapelig avhandling og eksamen i ett eller flere emner og/

eller spesialpensa.

 

Opptak til hovedfagsstudiet

De formelle kravene for opptak til hovedfagsstudiet er beskrevet i kapittel 1.5.3

og forutsettes kjent. Alle kravene i grunnstudiet (se kapittel 2.5.2) må oppfylles, men de faglige forkunnskapskravene for opptak til hovedfagsstudiet i marine ressurser/akvakultur er bl.a. følgende tre punkter :

A) Godkjent emnegruppe i biologi (20 vt.)

B) Obligatoriske akvakulturemner (16 vt., 15 etter ny emneoppbygging)

C) MNK KJ 100 (5 vt.) og MNKKJ120 (NB! Overgangsordning)

 

Emner under pkt. A) og B) utgjør beregningsgrunnlaget for gjennomsnittskarakteren ved opptaket. Ved siden av NTNU's eget grunnstudium i marine ressurser/akvakultur kan også tilsvarende studier fra andre institusjoner danne grunnlag for opptak.

 

NB! Studenter som har ekstern utdanning må søke fakultetet om å få inn-

passet denne i god tid før søknadsfristen (se kapittel 1.9).

 

Hovedfagsoppgaven

Arbeidet med hovedfagsoppgaven kan bli utført ved et av de biologiske instituttene eller ved andre fagmiljøer innen NTNU, eller ved eksterne institusjoner, da under faglig veiledning av forskere ved vedkommende avdeling/institusjon, og med ansvarlig veileder fra Botanisk institutt eller Zoologisk institutt.

Hovedfagsarbeidet vil som regel inngå som del av eller i tilknytning til veileders eget forskningsarbeid, og oppgavemulighetene vil derfor i en stor grad bestemmes av hvilke forskningsprosjekter som er i gang ved de ulike fagmiljøene. Som eksempel på fagområder som for tiden kan være aktuelle i forbindelse med hovedoppgaven kan nevnes:

- Laksefiskenes fysiologi, spesielt tilpasninger til miljøendringer.

- Fysiologiske studier på andre dyr som er aktuelle i oppdretts-
sammenheng.

- Utvalg av laksefiskestammer for ulike oppdrettsforhold
(Fysiologiske "raser").

- Optimalisering av miljøforholdene (temperatur, O2, salinitet) ved
klekking av fiskelarver.

- Forbedring av smoltkvalitet (fysiologiske kriterier for riktig
utsettingstidspunkt)

- Oppdrett av smolt i naturlige miljø.

- Produksjon av smolt hos laks og sjøaure.

- Atferd hos fisk.

- Algedyrking.

- Algeforgiftning.

- Forurensning i tilknytning til oppdrettsanlegg.

- Kultivering av fiskevann.

- Yngelproduksjon av saltvannsfisk.

- Utviklingsbiologi hos fisk.

- Egg- og larvekvalitet hos saltvannsfisk (særlig i forbindelse med
miljøpåvirkning).

- Morfologiske/cellebiologiske studier av fiskelarver
(fordøyelsesmekanismer, effekter av fôrregime og miljø, etc.).

- Økologiske tilpasninger hos marine fiskeegg og -larver.

 

Flere mindre arbeider kan godkjennes som hovedoppgave når disse innholdsmessig utgjør et hele. Del av felles arbeid kan godkjennes etter "Regler for bruk av fellesarbeid som hovedoppgave til cand.scient.-grad".

 

Avanserte emner

Som del av hovedfagsstudiet inngår også avanserte emner/spesialpensa som har tilknytning til hovedoppgaven. Denne delen av studiet kan omfatte:

- avanserte emner i marine ressurser/akvakultur

- avanserte emner i biologiske fag (se nærmere beskrivelse av emner i studieplanene for cand.scient.-grad i biologi).

- avanserte emner i andre realfag (det vises til aktuelle studieplaner).

- emner fra sivilingeniørstudiet (se studieplan for sivilingeniørstudiet).

- spesialkurs. Det er normalt en forutsetning at slike kurs har hatt en avsluttende eksamen med ekstern sensor, jfr Gradsforskriftene § 9, pkt 9. (se kap. 8).

- teoretisk spesialpensum på minst to (2) vekttall som eksamineres ved avsluttende cand- scient.-eksamen.

 

Emner fra eksterne undervisningsinstitusjoner kan etter søknad godkjennes som del av de 10 vekttall. Utvelgelse av avanserte emner foretas i samråd med veileder og må godkjennes av Zoologisk institutt eller Botanisk institutt. Obligatoriske avanserte emner er ett av emnene MNK AK 300, -301, -305, -306 eller - 307, samt Felles introduksjonskurs.

 

Hovedfagseksamen

De generelle vilkårene for oppmelding til avsluttende hovedfagseksamen er beskrevet i kapittel 1.8 og forutsettes kjent. For studenter som har ekstern utdanning forutsettes i tillegg innholdet i kapittel 1.9 kjent.

Før oppmelding til avsluttende cand.scient.-eksamen må studenten tilfredsstille kravene til grunnstudiet i marine ressurser/ akvakultur i h.h.t. kapittel 2.5.2, enten ved å ha oppnådd cand.mag.-graden eller etter søknad til fakultetet ha blitt innvilget fritak for cand.mag.-graden. For å få adgang til siste prøve til hovedfagseksamen, må hovedfagsoppgaven være innlevert. Eksamen består av:

a) bedømmelse av hovedfagsoppgaven

b) muntlig prøve som omfatter eksaminasjon i de avanserte emner/spesial-pensa som ikke tidligere har blitt evaluert (minimum 2 vekttall), samt diskusjon av hovedfagsoppgaven.

 

Det gis karakter for hvert av emnene/spesialpensa som inngår i eksaminasjonen. For hovedoppgaven gis det en karakter hvor det skal tas hensyn til diskusjonen under pkt. b.

2.5.4 EMNEBESKRIVELSER

Emner med MNK BI- MNK BO- og MNK ZO-koder er beskrevet i studieplanen for biologi. Emner med MNKKJ-koder er beskrevet i studieplanen for kjemi. Emner med MNFIT-koder er beskrevet i studieplanen for informatikk. Emner med MNFST-koderer beskrevet i studieplanen for statistikk. Emner med MNF MA-koder er beskrevet i studieplanen for matematikk. Se de aktuelle kapitlene i denn studiehåndboken.

Laboratoriekurs og feltundervisning er normalt obligatorisk og må være tilfredsstillende gjennomført før eksamen kan avlegges. Eksaminasjonen kan også bli knyttet til preparater og annet materiale som er benyttet i undervisningen. Dato for eksamen er oppgitt i kapittel 10. I de emner det ikke er fastsatt eksamensdag, vil eksamen normalt bli muntlig prøve som fastsettes senere.

 

Se kap. 2.2.4 for hvordan planlegge sammensetninga av emner i undervisningssemesteret.

 

MNK AK 201 Mikrobiologi/patologi/fiskesykdommer , 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2.periode).

Opptakskrav MNK BI 110

Forelesninger: 30 timer.

Laboratoriekurs: 15 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen: Skriftlig (5 timer).

Laboratoriekurs godkjennes på grunnlag av journal. Emnet vil omfatte mikroorganismers systematikk og biologi. Det vil videre bli gitt en innføring i de viktigste parasitter og de sykdommer som har størst betydning i oppdretts-sammenheng. Emnet gir 2,5 vekttalls reduksjon mot tidligere versjon MNK AK 201 (3 vt) siste gang høsten 2001.

 

MNK AK 202 Vannkjemi/oseanografi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.periode).

Opptakskrav: MNK KJ 100

Forelesninger: 30 timer.

Laboratoriekurs: 1 uke, obligatorisk.

Ekskursjon: 1 dag, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjente laboratoriekurs og ekskursjon.

Eksamen: Skriftlig (5 timer).

Deler av undervisningen er felles med MNK KJ 270. Emnet gir en elementær innføring i naturlige kjemiske prosesser i vann. Delkurset omfatter deskriptiv fysisk oseanografi av fjord- og kystområder, dvs. fysiske prosesser samt målemetoder og fortolkning av data vedrørende bølger, strøm, temperatur, is og forurensninger (kloakk, tungmetaller, nitrogen og olje). Regneoppgaver legger vekt på grove vurderinger av miljøforhold for dimensjonering og lokalisering av oppdrettsanlegg. Emnet gir 2 vekttalls reduksjon mot MNK AK 101. Emnet regnes ikke som biologivekttall i forholdet til cand. mag.-gradens "breddekrav", jfr gradsreglementets § 5, siste ledd. Emnet gir 2,5 vekttalls reduskjon mot MNKKJ270

 

MNK AK 203 Grunnkurs i akvakultur , 5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.og 2.periode).

Forelesninger: 60 timer.

Laboratoriekurs: 10 timer (2 dager), obligatorisk.

Ekskursjoner: 4 dager, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjente laboratoriekurs og ekskursjoner.

Eksamen: Skriftlig (7 timer).

Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende MNK BI 110/-BI 101, MNK BI 120/-BI 104, MNK BI 130/-BI 103. Det blir gitt en innføring i praktiske og forskningsmessige aspekter i fiskeoppdrett, kulturbetinget fiske, skjelldyrking og kultivering av andre akvatiske organismer. Dette vil blant annet omfatte problemstillinger av betydning for yngelproduksjon, matfiskoppdrett, oppdrettsteknologi, miljø, økonomi, produktutvikling og markedsføring. Det vil også bli gitt en kort innføring i organisasjonsstrukturen i næringen. Det går over hele semesteret og kan komineres med biologiemner på 200-nivå som går i 1- og 2 termin gruppe 2.

 

MNK AK 204 Lovverk/forvaltning innen fiske og akvakultur, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2.periode).

Forelesninger: 30 timer.

Eksamen: Skriftlig (4 timer).

Emnet tilbys annet hvert år, første gang høsten 2003. Det gis en innføring i de viktigste prinsipper som legges til grunn ved fortolkning av lover. Emnet omhandler lover og bestemmelser som er aktuelle i forbindelse med akvakultur, spesielt lov om bygging m.v. av anlegg for klekking av rogn og for oppdrett av fisk og skalldyr (1981) med tilhørende forskrifter m.v. Det gis også en kort innføring i forvaltningsloven og offentlighetsloven. Emnet gir 1 vekttalls reduksjon mot MNK AK 103 og 2 vekttalls reduksjon mot MNK AK 104. Emnet regnes ikke som biologivekttall i forholdet til cand. mag.-gradens "breddekrav", jfr gradsreglementets § 5, siste ledd.

 

Avanserte emner som undervises for siste gang høsten 2002.

 

MNK AK 300 Radioimmunologiske måleteknikker (RIA-system) , 3 vt.

Varighet: 4 uker (høst).

Forelesninger: 30 timer.

Lab.kurs: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

Karakter: Bestått/ikke bestått.

Gjennom teori og laboratorieøvelser vil en søke å belyse relevante biologiske problemstillinger som f.eks. "Stresspåvirkning og biologisk betydning" og "Biologiske rytmer - virkemåter og målbarhet". Samtidig vil kurset gi den nødvendige innføring i oppbygging, virkemåte og bruk av gamma- og betatellere samt strålevern og eksisterende regler for bruk av radioaktive nuklider.

 

MNK AK 301 Fórorganismer for marin yngelproduksjon, 3 vekttall

Varighet: 1 semester (høst).

Forelesninger: 30 timer.

Lab.kurs: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

Emnet behandler alger og dyreplankton som benyttes som fór ved startfóring av marine fiskelarver. Det gis en innføring i artenes fysiologi og vekstkinetikk, samt dyrkingsteknikk for storskala produksjon av artene. Emnet omfatter praktiske øvelser i dyrking av alger og dyreplankton i storskala systemer.

 

MNK AK 306 *Fiskens miljøkrav, 3 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)
Forelesninger: 45 timer.
Eksamen: Muntlig eller 6 timer skriftlig

Emnet gir en innføring i de krav fisken stiller til miljøet, og derved minimumskravene til akvakultur i både ferskvann og saltvann. Emnet behandler også genetikk og sammenhenger mellom miljøendringer og genetikk. Det vil fokuseres på kvantitativ genetikk/avlsgenetikk, og sentrale områder vil være laksefisk biologi, marin fisk biologi, vannkvalitet laksefisk og marin fisk. Emnet gir 3 vekttalls reduksjon mot MNK AK 304.

 

Avanserte emner opprettet til bruk i cand. scient.-graden. Undervises for første gang fra våren 2003.

 

MNK AK 300 Radioimmunologiske måleteknikker (RIA-system), 2,5 vt.

Varighet: 4 uker (høst).

Forelesninger: 30 timer.

Lab.kurs: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

Karakter: Bestått/ikke bestått.

Gjennom teori og laboratorieøvelser vil en søke å belyse relevante biologiske problemstillinger som f.eks. "Stresspåvirkning og biologisk betydning" og "Biologiske rytmer - virkemåter og målbarhet". Samtidig vil kurset gi den nødvendige innføring i oppbygging, virkemåte og bruk av gamma- og betatellere samt strålevern og eksisterende regler for bruk av radioaktive nuklider.

 

MNK AK 301 Fórorganismer for marin yngelproduksjon, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst).

Forelesninger: 24 timer.

Lab.kurs: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

Emnet behandler alger og dyreplankton som benyttes som fór ved startfóring av marine fiskelarver. Det gis en innføring i artenes fysiologi og vekstkinetikk, samt dyrkingsteknikk for produksjon av artene. Emnet omfatter praktiske øvelser i dyrking av alger og dyreplankton i storskala systemer.

 

MNK AK 305* Fiskens utviklingsbiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Forelesninger: 30 timer.

Lab.kurs: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen

Emnet undervises annet hvert år, 2003, 2005. Fiskenes gytebiologi, embryonalutvikling, tidlige livsstadier og fiskelarvenes funksjonelle utvikling blir gjennomgått og sammenlignet med andre dyregrupper. Ulike reproduksjonsstrategier og hvilke følger dette får for de tidlige livs-stadiene blir drøftet. Betydningen av hvilke naturlige miljøforhold organismene er tilpasset i forhold til deres miljøkrav og følsomhet for ytre faktorer blir belyst, og satt i sammenheng med tilpasning til kultivering.

 

MNK AK 306 *Fiskens miljøkrav, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Forelesninger: 45 timer.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig, samme semester som undervisningen avsluttes, eller muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen

Emnet gir en innføring i de krav fisken stiller til miljøet, og derved minimumskravene til akvakultur i både ferskvann og saltvann. Emnet behandler også genetikk og sammenhenger mellom miljøendringer og genetikk. Det vil fokuseres på kvantitativ genetikk/avlsgenetikk, og sentrale områder vil være laksefisk biologi, marin fisk biologi, vannkvalitet laksefisk og marin fisk. Emnet gir 2,5 vekttalls reduksjon mot MNK AK 304.

 

MNK AK *307 Biologiske Signalmolekyler 2.5 vt

Varighet: 1 semester (vår)

Forelesninger: 10 timer

Laboratoriekurs/seminarer: 30 timer, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent laboratorie-/seminardel

Eksamen: Muntlig

 

Kursets formål er å gi studentene (hovedfag og dr. grads nivå) en komparativ innsikt i hvilke molekyler som er viktige signalbærere innen cellulære-, endokrine- og immunologiske system hos akvatiske organismer. Kurset skal også gi en innsikt i de mekanismer disse molekylene benytter for sin biologiske informasjons- overføring, samt eventuelle interaksjoner systemene imellom.