2.2 BIOLOGI CAND.MAG.-GRAD

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 4. april 1968 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi 21.mars2002.

2.2.1 STUDIEGRUNNLAG

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende høyeste nivå i biologi (videregående kurs II) og nest høyeste nivå i kjemi og matematikk (videregående kurs I) fra allmennfaglig studieretning i den videregående skolen. Videre er MNK KJ 100 Generell kjemi (5 vekttall) et obligatorisk krav for studenter som skal starte på emnegruppen i biologi. Biologistudiet starter kun i vårsemesteret. MNKKJ 100 kan tas i det foregående høstsemester.

 

NB! Studenter som skal begynne på biologistudiet må derfor ta MNK KJ 100 på forhånd og anbefales dessuten enten MNF MA 100 eller MNF MA 001 i tillegg.

 

På denne bakgrunnen anbefaler vi en slik oppbygging av biologistudiets første to år (NB! Vi tar forbehold om endringer fom høsten 2003 når "kvalitetsreformen" implimenteres, se kap 1.3.3):

 

Første semester (høstsemester):

MNKKJ100 Generell kjemi (5 vekttall)

MNFMA001 Brukerkurs i matematikk (5 vekttall)

 

Andre semster (vårsemester):

MNKBI101 Celle-og molekylærbiologi (5 vekttall)

MNKBI102 Faunistikk og floristikk etc (5 vekttall)

 

Tredje semester (høstsemester):

MNKBI103 Evolusjonsbiologi, økologi etc. (5 vekttall)

MNKBI104 Fysiologi (5 vekttall)

 

Fjerde semester (vårseemester):

Biologiemner på 200-nivå (se kap. 2.2.3 og 2.2.4 for planlegging av disse) eller emner fra andre fag eller en kombinasjon av emner fra andre fag og biologiemner (se kap.2.2.4 for planlegging).

 

Spesielle krav til forkunnskaper er omtalt under beskrivelsen av de enkelte emner og studieretninger. Opptak til emner som inneholder laboratorieøvinger, seminarer, feltkurs eller lignende, vil som regel være begrenset av økonomiske og arealmessige grunner. Opptaket til andre emner kan også bli begrenset.

 

 

 

 

 

 

2.2.2 GODKJENTE EMNEGRUPPER

Godkjent emnegruppe i biologi (20 vt.) oppnås på grunnlag av følgende emner:

MNK BI 101 Celle- og Molekylærbiologi 5 vt.

MNK BI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer 5 vt

MNK BI 103 Evolusjonsbiologi,økologi og etologi 5 vt

MNK BI 104 Fysiologi 5 vt.

 

Biologiemner fra andre universiteter eller tilsvarende utdanning kan inngå som

del av biologistudiet. Slike innpasninger blir vurdert individuelt etter søknad til

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (se kapittel 1.9).

 

Overgangsordning

Varianter av emnegruppen oppnådd før vårsemesteret 2001 gjelder fortsatt. Studenter som er nødt til å kombinere emner fra gammel og ny emnegruppe for å oppnå godkjent emnegruppe må henvende seg til Fakultet for naturvitenskap og teknologi for å få godkjent kombinasjoner av gamle og nye emner.

 

2.2.3 EMNER PÅ 200-NIVÅ

NB! Pga den spesielle undervisnings- og eksamensordningen i biologistudiet krever den videregående del av studiet nøye planlegging. Dette gjelder i sin alminnelighet og i særdeleshet hvis en ønsker å kombinere biologiemner med emner fra andre fag.

 

Emnetilbudet på 200-nivå skal utgjøre en faglig fordypning innen ulike deler av biologifaget på bakgrunn av ett års studium i biologi (emnegruppen). Samtidig skal det danne grunnlag for studier på cand. scient. nivå.

2.2.4 Planlegging av emner på 200-nivå

Semesteret deles i to terminer. I hver termin vil studentene ha mulighet til å velge 2 av ca 8 emner á 2.5 vt. (eller i noen tilfeller: ett emne på 5 vt.). Nedenfor i tabellen er emnene i hver termin delt i to grupper. Det vil kun være mulig å ta ett emne fra hver gruppe i hver termin. Studentene har også mulighet til å følge undervisning ved andre institutt/fakultet hvis de ikke velger fulltidsstudium innen biologi, dvs kun ett emne fra enten gruppe 1 eller gruppe 2. Det er også mulig for studenter som ikke følger biologistudiet på heltid å ta enkeltemner innen biologi. Eksamen tas rett etter hver termin, se oversikt nedenfor.

 

Eksamener for emner fra samme gruppe kan ha eksamen samme dag. Emner fra samme gruppe kan derfor normalt ikke kombineres.

 

Se kap.10 for eksamensdager for emner med skriftlig eksamen.

Organiseringen av undervisningen og eksamen fører til at en fulltids student i biologi konsentrerer seg om to emner i gangen i første termin og tilsvarende to emner parallelt i andre termin. Tilsammen gir dette 10 vekttall biologi på ett semester. Kombineres biologistudiet med andre fag, f.eks. kjemi, vil en ta ett biologi emne i gangen ved siden av kjemi, og bytte biologiemne underveis. Tilsammen gir dette 5 vakttall biologi og (f.eks.) 5 vekttall kjemi på ett semester.

 

:Semesteret er altså delt i 2 terminer. I hver termin vil studentene ha mulighet til å velge 2 av ca 8 emner á 2.5 vt. (eller i noen tilfeller: ett emne på 5 vt.). Emnene i gruppe I undervises mandager, tirsdager og onsdagers formiddag. Emner i gruppe II undervises onsdager etter lunsj, torsdager og fredager. Ved planlegging av emnevalg må en ta hensyn til dette. Å kombinere emner fra samme gruppe innen samme termin går i utgangspunktet ikke an. Skal en kombinere biologiemner med emner fra andre fag/institutt/fakultet må det også tas hensyn til dette. Det er ikke meningen at det skal være mulig å kombinere full vekttallsbelastning biologi (dvs 10 vekttall pr semester) med emner fra andre fag. Skal en kombinere biologiemner med emner fra andre fag/institutt/fakultet, må en velge et emne fra kun en av gruppene, slik at halvparten av uken er til disposisjon til andre emner.

 

Emner i Gruppe I har undervisning mandager, tirsdager og onsdags formiddag. Emner i Gruppe II har undervisning onsdager etter lunsj, torsdager og fredager.

 

Høstsemesteret 2002 (for 200-emnene) er lagt opp på følgende måte.

Oppstart uke 34 termin 1, eksamen i uke 42,

Oppstart uke 43 termin 2, eksamen i uke 50.

 

Våresemesteret 2003 (for 200- emnene) er lagt opp på følgende måte:

Oppstart uke 2 termin 1, eksamen i uke 12,

Oppstart uke 13 termin 2, eksamen i uke 22.

 

 

 

Emner som går 1. vårtermin (vår 2003) NB! Les kap. 2.2.4 om planlegging av emnesammensetning

1. Vårtermin Gruppe I

1. Vårtermin Gruppe II

MNK BI 214 Molekylærbiologi

MNK ZO 241 Etologi

MNK AK203 Grunnkurs i akvakultur, del a. (ikke eksamen før etter termin 2)

MNK BI 231* Biogeografi

MNK BI211 Genetikk

MNK AK202 Vannkjemi

og oseanografi

MNK ZO201 *Faunistikk II

MNK BI242 *Fiskeatferd

Emner som går 2. vårtermin (vår 2003)

2. Vårtermin Gruppe I

2. Vårtermin Gruppe II

MNK BI212 Cellebiologi

MNK AK203 Grunnkurs i akvakultur del b

MNK ZO251* Histologi

MNK BI233 Populasjonsøkologi

 

MNK BI215 *Molekylærbiologi lab

MNK BI260 Marin økologi

MNK BI241 *Human evolusjon og atferd

MNK BI292 *Bruk av IKT i biologi

Emner som går 1. høsttermin (høst 2002) NB! Les kap. 2.2.4 om planlegging av emnesammensetning

1. Høsttermin Gruppe I

1. Høsttermin Gruppe II

MNK ZO220 Zoofysiologi a

MNK BO220 Plantefysiologi a

MNK BO230 Planteøkologi

MNK BO202 *Bryologi

MNK BI235 Ferskvannsøkologi

MNK ZO 220 Zoofysiologi b

MNK BO220 Plantefysiologi b

MNK BI 234 Samfunnsøkologi

MNK BO201 *Høyere planters systematikk og evolusjon

Emner som går 2. høsttermin (høst 2002)

2. Høsttermin Gruppe I

2. Høsttermin Gruppe II

MNK BI 271aForurensningsbiologi

MNK BI240 Evolusjonsbiologi

MNK AK201 Mikrobiologi/parasittologi/fiskehelse

MNK ZO 250 *Funksjonell anatomi

 

MNK BI 271bForurensningsbiologi

MNK BI 200 Systematikk/taksonomi

MNK ZO242 Signaler- og reproduksjonsatferd

MNK AK204 Lovverk/forvaltning innen akvakultur

MNK BI 213* Immunologi

 

 

Emner i Gruppe I har undervisning mandager, tirsdager og onsdagers formiddag. Emner i Gruppe II har undervisning onsdager etter lunsj, torsdager og fredager.

2.2.5 ANBEFALT EMNEKOMBINASJON FOR UNDERVISNINg

Følgende emnekombinasjon anbefales nå for studenter som planlegggger lærerutdanning og som vil ha grunnlag for å undervise i biologi; både i videregående skole (almennfaglig studieretning) og - sammen med grunnemner i kjemi og fysikk - i naturfag i grunnskole og videregående skole :

 

MNK BI 101 Celle- og Molekylærbiologi 5 vt.

MNK BI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosyst. 5 vt.

MNK BI 103 Evolusjonsbiologi , økologi og etologi 5 vt.

MNK BI 104 Fysiologi 5 vt.

Tilsammen 20 vt.

 

I tillegg anbefales MNK BI 291 Biologi fagdidaktikk , 3 vt. (se også kap. 6 om praktisk-pedagogisk utdanning, PPU)

 

 

2.2.6 GRUNNLAG FOR HOVEDFAGSSTUDIET

De generelle kravene for opptak til hovedfagsstudiet er beskrevet i kapittel 1.5.3. og forutsettes kjent. Opplysninger om hvilke biologiske og ikke-biologiske emner som kreves for opptak til de enkelte hovedfagsstudieretningene finnes i kapitlene for de respektive fag lenger bak i boken (kap.2.3 - 2.8). Studenter som skal planlegge et hovedfagsstudium bør kontakte Biologisk institutt for valg av emner ut over de obligatoriske emnene i emnegruppe og studieretningsblokk.

2.2.7 VEKTTALLSREDUKSJONER

Mellom emner som overlapper i faglig innhold gis det vekttallsreduksjon. Det betyr at en ikke får full vekttallsuttelling hvis en tar eksamen i to (eller flere) emner som overlapper faglig. Normalt vil vektallsreduksjoner være oppgitt i emnebeskrivelsene. For eldre emner finnes det tabeller i tidligere utgaver av studiehåndboken. Ta kontakt med studieveileder hvis du er det minste i tvil. Se også kap. 1.3.1.

2.2.8 EMNEBESKRIVELSER

Emner merket med stjerne (*) undervises bare dersom et tilstrekkelig antall studenter er påmeldt og dersom instituttet har tilstrekkelig undervisningskapasitet. I en del emner gis det undervisning bare annet hvert år. Opplysninger om hvorvidt slike emner undervises eller ikke er inntatt i Undervisningskatalogen.

 

Akvakulturemnene (MNK AK ........) er beskrevet i kapittel 2.5. Når ikke annet er nevnt er de praktiske kursene og ekskursjonene som inngår i emnene obligatoriske, og de må være tilfredsstillende gjennomgått og godkjent før eksamen kan avlegges. Eksaminasjonen kan også bli knyttet til preparater og materiale som er benyttet i undervisningen.

Eksamensdatoer er oppgitt i en egen tabell i kapittel 10. I de emner hvor det

ikke er oppgitt eksamensdato vil eksamen normalt bli holdt som muntlig prøve

på en dag som fastsettes senere.

 

Emnene MNK AK 202 Vannkjemi mm og MNK AK 204 Lovverk mm og tidligere varianter av disse emnene regnes ikke som biologiemner i forhold til "breddekravet", jfr. § 5, siste ledd, i reglementet for matematisk -naturvitenskapelige grader (se også kap. 1.3.1).

 

Cand.scient.-studiet i biologi legges om fra våren 2002. Emnene på 200-nivå som inngår vil fortrinnsvis være på 2.5 vekttall, alternativt 5 vekttall.

 

Undervisningsåret deles i 4 terminer (på samme måte som under emnegruppestudiet / studiet av emner på 100-nivået).

For samtlige studieretninger under cand. scient.studiet i biologi gjelder følgende opptakskrav:

*Godkjent emnegruppe (20 vekttall)

*5 vekttall obligatoriske biologiske S-blokk emner

*Minimum 5 vekttall valgfrie biologiske S-blokk emner

*Som en del av undervisningen i S-blokkemnene skal det være gjennomført og godkjent en vitenskapelig rapport basert på undersøkelser i felt eller i laboratoriet.

*Flere studieretninger har obligatoriske krav i tillegg til dette, se kap. 2.3

(S-blokk er forkortelse for studieretningsblokk, se kap. 1.3.1)

 

EMNEGRUPPEEMNER

 

MNK BI 101 Celle- og molekylærbiologi, 5 vekttall

Varighet: 10 uker (vår)

Opptakskrav: Bestått lab.kurs i MNK KJ 100.

Forelesninger: 50 timer

Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk

Prosjektarbeid: Teoretisk semesteroppgave

Eksamenskrav: Godkjent lab.kurs og semesteroppgave

Eksamen: 6 timer skriftlig, medio mars

Emnet er et innføringsemne i cellebiologi og genetikk. Følgende temaer blir behandlet: Det molekylære grunnlag for cellen, biokjemi og cellefysiologi, cellens struktur og funksjon, Mendelske arvelover, molekylærbiologi og bioteknologi. Emnet inngår som en del av 1-årig studium i biologi og er normalt adgangsbegrenset. Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet. Emnet gir 4 vekttallsreduksjon mot MNK BI 110.


 

MNK BI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosystem, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (mars-august med innlagt ferie)

Forelesninger: 54 timer

Laboratoriekurs: 81 timer, obligatorisk

Feltkurs: Se egen omtale

Eksamenskrav: Godkjent feltkurs

Eksamen: Delprøve 1: 4 timer skriftlig (teori) i mai før

dagsekskurjonene.

Delprøve 2: artsprøve 6 t (i løpet av én dag) etter feltkurs

Sensur for begge delprøvene etter eksamen (sensur

forutsetter fullført feltkurs etc).

Emnet gir en innføring i de biologiske rikene og deres utvikling og taksonomiske inndeling. Innlæringen blir konsentrert om arts- og taksonkunnskap, gjennom bl.a. øvinger og bruk av bestemmelseslitteratur. Det blir lagt stor vekt på de karakteristiske arter og grupper som er vanlige i norske naturtyper, og artenes oppførsel og tilpasning til miljøet inngår som en integrert del av undervisningen. Emnet inngår som en del av 1-årig studium i biologi og er normalt adgangsbegrenset. Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet. Emnet gir 3 vekttallsreduksjon mot MNK BO 100, og 3 vekttallsreduksjon mot MNK ZO 100.


FELTKURS

Emnene MNKBI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosystem og MNKBI 103 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi har felles feltkurs. Feltkurset foregår i perioden mai - juli og går over 28-29 dager, hvorav ca 20 dager på feltstasjon.

Krav for adgang: Godkjent lab.kurs. i Faunistikk og floristikk i norske økosystem (MNK BI 102). De som kun tar emnet MNK BI 103 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi skal i stedet ha prosjektoppave av 2-3 ukers varighet.

 

MNK BI 103 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Forelesninger: 60 timer

Feltkurs: Se egen omtale

Prosjektoppgave: Obligatorisk temaoppgave

Eksamenskrav: Godkjent feltkurs og temaoppgave

Eksamen: 6 timer skriftlig i oktober

 

For de som tar MNK BI 103 som enkeltemne:

2-3 uker prosjektarbeid

Eksamenskrav: Prosjektoppgave og temaoppgave

Eksamen: 6 timer skriftlig i oktober

 

Emnet gir en generell innføring i evolusjon, økologi og etologi. Forståelse av evolusjon og naturlig utvalg danner et felles fundament for diskusjon av økologiske og atferdsmessige fenomener. Sentrale begreper i denne sammenheng er variasjon, tilpasninger og artsdannelse. Det legges vekt på grunnleggende økologiske prosesser på individ-, populasjon-, samfunn- og økosystemnivå. På individnivå står studiet av atferdsmessige tilpasninger og mekanismer sentralt. Gjennom undervisningen gjøres studentene kjent med økologiske prosesser i forbindelse med ulike naturtyper av terrestrisk og akvatisk karakter, med spesiell vekt på nordisk natur. Det vektlegges nordiske eksempler for tema som biodiversitet, naturforvaltning og miljøvern. Som gruppearbeid gis en temaoppgave som det skal arbeides med i løpet av kursperioden. Emnet inngår som en del av 1-årig studium i biologi og er normalt adgangsbegrenset. Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emne. De som kun tar emnet MNK BI 103 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi skal i stedet for feltkurs ha prosjektoppave av 2-3 ukers varighet. Emnet gir 3 vekttallsreduksjon mot MNK BI 130, og 2 vekttallsreduksjon mot MNK ZO 140.

 

MNK BI 104 Fysiologi, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)
Opptakskrav: Godkjent lab.kurs i MNK BI 101
Forelesninger: 50 timer
Laboratoriekurs: 45 timer obligatorisk

Kollokvier: Obligatoriske
Eksamenskrav: Godkjent lab.kurs
Eksamen: 6 timer skriftlig

Emnet bygger på MNK BI 101, og behandler sammenheng mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. I plantefysiologi legges vekt på de prosesser som har størst betydning for planter som primære produsenter. I zoofysiologi gis en innføring med vekt på dyrs tilpasning til ulike miljøer. Emnet inngår som en del av 1-årig studium i biologi og er normalt adgangsbegrenset. Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet. Emnet gir 5 vekttallsreduksjon mot MNK BI 120, og 3 vekttallsreduksjon mot MNK BI 120 A.

 

MNK BI 200 Systematikk/taksonomi I, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2. periode).

Opptakskrav: MNKBI102 (evt både MNKBO100 og MNKZO100)

Forelesninger/

demonstrasjon: 25 timer.

Øvinger/

seminarer: 25 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Innlevert rapport, prosjektarbeid.

Eksamen: Muntlig, eller 5 timer skriftlig (75% av karakteren).

Rapport, prosjektarbeid (25% av karakteren).

Emnet undervises første gang høsten 2002. Emnet gir en innføring i biologisk systematikk/taksonomi, og tar opp tema knyttet til klassifikasjon og navngiving av planter og dyr, rekonstruksjon av fylogenier, biosystematikk og artsdannelse. Emnet gir en oversikt over anvendelse av molekylære metoder i systematikk og deres muligheter i forhold til morfologi. Museale samlingers oppbygging og funksjon presenteres. Demonstrasjoner og øvinger/seminarer inngår som en integrert del av undervisningen. Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot tidligere MNK BI 200 Systematikk/taksonomi, 3 vt.

 

MNK BI 211 Genetikk, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BI 101 /MNK BI 110

Forelesninger: 38 timer.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

Emnet omfatter klassisk genetikk og Mendels arvelære, transmisjonsgenetikk, molekulær genetikk, mutasjoner samt en innføring i populasjonsgenetikk, kvantitativ genetikk og molekylær evolusjon. Emnet gir 2 vekttallsreduksjon mot tidligere MNK BI 211, 2,5 vekttall.

 

MNK BI 212 Cellebiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 2.periode).

Opptakskrav: MNK BI 101 /-BI 110

Forelesninger 20 timer.

Praktiske øvelser/

semesteroppgave: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

Undervisningen behandler celleorganellers struktur og funksjon. I semesteroppgaven tar man for seg deler av stoffet som er behandlet i forelesninger og eksemplifiserer dette gjennom praktiske øvelser. Forkunnskaper i organisk kjemi og biokjemi anbefales.

Studenter som har godkjent bioingeniørutdanning og minst 2 års praksis som bioingeniør, får fritak for de praktiske øvelsene / semesteroppgaven. Slike studenter trenger ikke fagpåmelde seg i emnet, men de må ta kontakt med faglærer for at fritaket for de praktiske øvelsene/semesteroppgaven kan bli formalisert i god tid før oppmelding til eksamen. Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot MNK BI 210.

 

MNK BI 213* Immunologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2.periode).

Opptakskrav: MNK BI 101 /-BI 110

Forelesninger 30 timer.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

Emnet planlegges undervisst første gang høsten 2002. Se undervisningskatalogen for høsten 2002 om emnet vil bli undervist eller ikke. Emnet gir en grunnleggende innføring i immunologi gjennom forelesninger. Emnet gir 1,5 vekttallsreduksjon mot MNK BI 210.

 

MNK BI 214 Molekylærbiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BI 101 /-BI 110

Forelesninger 30 timer.

Prosjektoppgave: 20 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent prosjektoppgave.

Eksamen: 5 timer, skriftlig. (2/3 av karakteren)

Prosjektoppgave (1/3 av karakteren).

Emnet tar for seg molekylærbiologi i forbindelse med eukaryote celler. Prinsipper for forskjellige molekylære mekanismer i de eukaryote celler vil bli belyst gjennom forelesninger. Forkunnskaper i biokjemi anbefales.

 

MNK BI 215* Molekylærbiologi, lab.kurs, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 2.periode).

Opptakskrav: MNK BI 101 /-BI 110

Forelesninger: 10 timer

Lab.kurs: 40 timer

Eksamenskrav: Godkjent lab.kurs

Eksamen: 4 timer, skriftlig

Laboratoriekurset omfatter forsøk innen molekylærgenetikk, proteinseparering/-påvisning og en del immunologiske teknikker. Emnet gir 1 vekttallsreduksjon mot MNK BI 211.

 

MNK BI 231* Biogeografi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.periode).

Forelesninger: 37 timer.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

Emnet bygger på kunnskaper i floristikk / faunistikk, økologi og evolusjonsbiologi. Forelesningene behandler hovedtrekkene i plante-og dyrelivets utbredelse i global og regional sammenheng (deskriptiv biogeografi) og tema innen analytisk og historisk biogeografi som molekylær fylogenetisk biogeografi. Emnet gir 2 vekttallsreduksjon mot gamle MNK BI 231 (2 vt). Emnet gir ett (1) vekttalls reduksjon mot eksamen i SV GEO 101 Naturgeografi.

 

MNK BI 233 Populasjonsøkologi , 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 2.periode).

Forelesninger: 30 timer.

Semesteroppgave:Obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

Emnet bygger på MNK BI 103. Undervisningen bygger dessuten på kunnskaper i floristikk og faunistikk. Kurset omfatter økologi på individ og populasjonsnivå. Viktige tema er demografi, dynamikk og regulering i populasjoner og interaksjoner mellom populasjoner. I kurset inngår også eksempler på levedyktighetsberegninger i tillegg til et praktisk og teoretisk prosjektarbeid. Emnet gir 2vt.red. mot MNK BI 230.

 

MNK BI 234 Samfunnsøkologi , 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 1.periode).

Forelesninger: 30 timer.

Semesteroppgave:Obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

 

Emnet undervises første gang høsten 2002. Emnet bygger på MNK BI 103. Undervisningen bygger dessuten på kunnskaper i floristikk og faunistikk. Kurset omfatter samfunnsøkologi, økosystem og landskapsøkologi. Fordeling, struktur og organisering av biologiske samfunn blir behandlet, likeså en innføring i bevaringsbiologi. Det inngår et obligatorisk praktisk og teoretisk prosjektarbeid. Emnet gir 2vt.red. mot MNK BI 230.

 

MNK BI 235 Ferskvannsøkologi , 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BI 102 og -103

Forelesninger: 38 timer.

Feltkurs: 3 dager, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent feltkurs.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer, skriftlig.

 

Emnet bygger på MNK BI 103. Undervisningen bygger dessuten på kunnskaper i floristikk og faunistikk. Kurset omfatter en innføring av vannets egenskaper og betydning for utforming av dyre- og planteliv på samfunn- og individnivå. Viktige tema er også samfunnsoppbygging, kontroll av samfunn ut fra topp (predatorkontroll) eller bunn (matbegrenset) kontroll.

 

MNK BI 240 Evolusjonsbiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2.periode).
Opptakskrav: MNK BI 103 (el MNK BI 130) eller tilsvarende

Forelesninger: 30 timer

Semesteroppgave: Obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave
Eksamen: 5 timer skriftlig

 

Emnet undervises første gang høsten 2002. Undervisningen behandler mikroevolusjonære og makroevolusjonære prosesser og moderne komparativ biologi. Sentrale tema som belyses er genetisk drift og nøytral evolusjon, naturlig utvalg, kjønnsutvalg og adaptasjon, evolusjonsrater og koevolusjon. Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot MNK BI 232 (3 vt).

MNK BI 241*Human evolusjon og atferd, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 2.periode).
Forelesninger: 37 timer, Obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på forelesning
Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om menneskets evolusjon. Temaer som vil bli behandlet er; Mennesket som art og mennesket som en del av den evolusjonære prosess. Menneskets biologi og forskjeller og likheter mellom forskjellige menneskesamfunn. Mennesket og andre primater, forskjeller og likheter. Menneskets reproduksjons biologi, makevalg, resursbaser, statussymboler, seksuell konkurranse, forskjell mellom kjønnene i atferd, partnerskapssystemer. Konflikter mellom individer og grupper (krig). Menneskets populasjonsbiologi og livshistorie strategier. Noen av menneskets sykdommer og sykdomsforløp. Menneskets miljøatferd, herunder årsaker til den globale miljøkrise og trussel mot biodiversitet.

 

MNK BI 242 *Fiskeatferd , 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.periode).

Forelesninger: 3 timer.

Seminarer: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardektakelse

Eksamen: Muntlig.

Emnet handler om generell fiskeatferd og tar også opp spørsmål rundt fiskeatferdens betydning for blant annet bevaringsbiologi og fiske. Seminarene vil gå som diskusjoner om aktuelle tema, hvor studentene selv skal forberede og presentere stoffet.

 

MNK BI 260 Marin økologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 2.periode).

Forelesninger: 45 timer.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

Undervisningen bygger på forkunnskaper i biologi, økologi og oseanografi til svarende emnene MNKBI 103, MNK BI 102 samt MNK AK 101. Emnet skal gi grunnleggende forståelse av marine organismers økologi; globalt og regionalt. Sentrale temaer er organismers generelle tilpasning til det marine miljø fra littoral- til hadalsonen, inkludert fjordøkologi og artenes genetiske tilpassing til lokalt miljø. Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot tidligere MNK BI 260 (3 vekttall).

 

MNK BI 271 Forurensningsbiologi, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2 periode).

Opptakskrav: MNK BI101, -103, -104.

Forelesninger: 50 timer.

Prosjektoppgave: Obligatorisk

Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs og Prosjektoppgave

Eksamen: 6 timer, skriftlig.

Emnet omfatter forurensning av luft, vann og jord og gir en innføring i virkningene av giftstoffer på planter, dyr og mennesker, herunder oppbygning, forekomst, spredning og virkninger av ulike kjemiske forbindelser (tungmetaller, pesticider, carcinogener og andre industrielle produkter) som griper forstyrrende inn i biologiske systemer. Det gies også en kort omtale av virkningen av radioaktiv stråling. Laboratoriekurset omfatter en innføring i metoder for påvisning av kjemiske miljøforstyrrende elementer og deres effekt. Emnet gir 5 vekttallsreduksjon mot MNK BI 270, 2,5 vekttallsreduksjon mot SIK 7020 og 3 vekttallsreduksjon mot MNK BI 270 A.

 

MNK BI 291 Biologi fagdidaktikk, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Forelesninger: 40 timer

Opptakskrav: Emnegruppe i biologi (20 vt)

Semesteroppgave: 10 timer, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave

Eksamensform: Skriftlig (4 timer) eller muntlig

 

Emnet tar opp biologifagets stilling i skole, forskningsmiljøer og samfunnet for øvrig. Et sentralt tema er biologifagets historie, og hvordan den historiske utviklingen har betydning for kunnskapsproduksjon i faget. Det blir også behandlet problemstillinger knyttet til læring og formidling av faget i skolen. Videre blir det behandlet bruk av modeller i biologiundervisningen, og det blir tatt opp faglige temaer som normalt ikke berøres i andre biologiemner.

Det blir krevd at studentene arbeider med et nettbasert opplegg for refleksjon over temaer som er tatt opp i forelesningene. Arbeidet med disse oppgavene vil også bidra til at studentene lærer å bruke IKT i egen undervisning. Det vil blant annet bli lagt vekt på bruk av nettbasert skoleavis som studentene selv kan tilpasse bruk i egen undervisning.

Emnet inngår som "Del 1" i den praktisk-pedagogiske utdanningen ved NTNU. Innholdet i emnet er tilpasset undervisningen i "Del 2", som legger mer vekt på formidling og undervisning i av biolgi i skolen. Emnets innhold er i samsvar med den gjeldende nasjonale rammeplan for PPU.

Det legges vekt på at emnet er en del av biologifaget, og er et nyttig tilbud til alle studenter som har biologi i sin fagkrets.

I tillegg til undervisningen nevnt her i emnebeskrivelsen er det også obligatorisk skolepraksis for de som skal bruke emnet som "Del 1" av PPU. Denne praksisen organiseres av Program for lærerutdanning.

Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot tidligere MNK BI 291 (3 vt).

Emnet kan ikke inngå i emnegruppen. Emnet regnes som realfag (jfr. Gradsreglementes § 8, pkt 2 b.). Grunnet tilpasningen til PPU, vil emnet gå over hele høstsemesteret.

 

 

 

 

MNK BI 292 *Bruk av IKT i biologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 2.periode)

Forelesninger: 30 timer

Opptakskrav: Emnegruppe i biologi

Semesteroppgave: Obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave

Eksamen: Skriftlig (4 timer) evt. muntlig eksamen eller hjemmeeksamen

 

Fagets målgruppe er primært studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men kan også være nyttig for studenter som ønsker å ta i bruk IT i formidling av biologifaget. Faget tar utgangspunkt i reelle problemstillinger som f. eks. fotosyntese, blodsirkulasjon eller respirasjon. Gjennom bruk av dataloggingsutstyr og datasimuleringer kan man utvikle kunnskap om fagfeltene og også lære hvordan man kan visualisere en del prosesser i naturen. Ved bruk av Internett kan man formidle fagstoff, der man også lærer gjennom refleksjon og interaktivitet med andre. Faget vil presentere noen temaer der det kan være fruktbart å bruke Internett til informasjonsutveksling.

Faget krever en grunnkompetanse i bruk at datamaskiner og at man har tilgang til datamaskin og Internett. Emnet kan ikke inngå i emnegruppen. Emnet regnes som realfag (jfr. Gradsreglementes § 8, pkt 2 b.).

 

MNK BI X Aktuelle biologiske emner, inntil 4 vekttall

Varighet: 1 semester.

Forelesninger :Inntil 4 timer pr. uke.

Lab.kurs/ekskursjon/

semesteroppgave:tilsv. 1-2 timer pr. uke.

Eksamen: Skriftlig (inntil 5 timer) eller muntlig.

Eksamensdato: Se katalogen det semesteret emnet tilbys.

Emnet er tenkt benyttet til undervisning i aktuelle fagfelt som foreløpig ikke er tatt inn som separate emner i studieplanen.

 

MNK BO 201* Høyere planters evolusjon og systematikk, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester ( høst, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BI 102.

Forelesninger: 37 timer.

Eksamen: 5 timer, skriftlig eller muntlig.

Ved forelesninger og demonstrasjon gir emnet en innføring av prinsipper og metoder om evolusjon, fylogeni, cladistikk og systematikk hos høyere planter. Emnet gir 2vt.red. mot tidligere MNK BO 201 (2 vt). Emnet tilbys hvert annet år, neste gang høsten 2004.

 

MNK BO 202 *Bryologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 1.periode).

Opptakskrav: Emnegruppe i biologi

Semesteroppgave:obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent Semesteroppgave.

Eksamen: Skriftlig og/eller praktisk (inntil 5 timer), der alle deler må

være bestått.

Kurset gir et innblikk i mosenes systematikk og økologi, og deres rolle i økosystemet ved hjelp av seminarer og forelesninger. Det legges stor vekt på øvinger hvor en trenes i å artsbestemme nordiske arter. Emnet gir 2vt.red. mot BO 200 (2 vt).

 

MNK BO 220 Plantefysiologi, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BI 104 eller -BI 120.

Forelesninger: 50 timer.

Prosjektarbeid: obligatorisk

Laboratoriekurs: 36 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs og prosjektoppgave.

Eksamen: 6 timer, skriftlig

Emnet bygger på MNK BI 104 eller -BI 120, og legger vekt på økologisk fysiologi. Det viderefører utvalgte deler av produksjonsfysiologien, og har ellers vekt på samspillet mellom ytre og indre faktorer i høyere planter når det gjelder regulering av vekst og utvikling og innen stressfysiologi. I tilknytning til forelesninger eller kurs kan det bli gitt enkelte praktiske demonstrasjoner i laboratorium og felt. Emnet gir 4 vt.red. mot tidligere MNK BO 220 (4 vt).

 

MNK BO 230 Planteøkologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BO 100/-BI 102, MNK BI 130/-BI 103

Forelesninger: 30 timer.

Feltkurs.: 4 dager, obligatorisk med skriftelig framstilling.

Eksamenskrav: Godkjent feltkurs.

Eksamen: 5 timer, skriftlig.

I tillegg til opptakskravene bygger undervisningen på forkunnskaper tilsvarende MNK BI 233 og 234. Emnet gir en innføring i planteøkologiske teorier, og en oversikt over økologiske faktorer, struktur og dynamikk i et antall viktige nordiske økosystemer. Viktige omgivelsesfaktorer gjennomgåes. Emnet innefatter også vegetasjonsutviklingen i et langsiktigt tidsperspektiv, gjennom klimaendringer og menneskets påvirkning. Noen utbredelsesmønster gjennomgåes. Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot tidligere MNK BO 230 (3 vt).

 

MNK BO X Aktuelle botaniske emner, inntil 4 vekttall

Varighet: 1 semester.

Forelesning: 3-4 timer pr. uke.

Laboratorium/

ekskursjon tilsv. 1-2 timer pr. uke.

Eksamen: Skriftlig (inntil 5 timer) eller muntlig.

Eksamensdato: Se katalogen for det semesteret emnet tilbys.

Emnet er tenkt benyttet til undervisning i aktuelle fagfelt som foreløpig ikke er tatt inn som separate emner i studieplanen.

 

 

 

MNK ZO 201* Faunistikk II, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BI 102 eller MNK ZO 100.

Forelesninger: 45 timer.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

Emnet er en videreføring av faunistikkdelen i MNK BI 102. Det omfatter anatomi, utvikling og levevis hos de dyregrupper som er gjennomgått under MNK BI 102 (ZO 100). Det tas også med eksempler fra utenlandske dyregrupper og deres systematikk. Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot MNK ZO 200.

 

MNK ZO 220 Zoofysiologi, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 1.periode).

Opptakskrav: MNK BI 104.

Forelesninger: 55 timer.

Prosjektarbeid: obligatorisk

Laboratoriekurs: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs og prosjektarbeid.

Eksamen: 6 timer, skriftlig.

Emnet undervises første gang høsten 2002. Emnet omfatter en grundig innføring i generelle fysiologiske prinsipper, organfysiologi og reguleringsmekanismer. Hovedvekten legges på pattedyrenes fysiologi. Emnet gir 5 vekttallsreduksjon mot tidligere MNK ZO 220, (4 vekttall).

 

MNK ZO 241 Etologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 1.periode).

Forelesninger: 10 timer.

Prosjektarbeid: obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent prosjektarbeid.

Eksamen: 4 timer, skriftlig.

Emnet bygger på BI 103. Emnet tar opp sentrale etologiske problemstillinger, og går dypere i behandlingen av disse enn etologi-delen av BI 103. Hoveddelen av emnet utgjøres av et prosjektarbeid der studentene tar for seg en konkret problemstilling og belyser denne ved hjelp av publisert original-litteratur. Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot MNK ZO 240.

 

MNK ZO 242 Signaler og reproduksjonsatferd, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2.periode).

Forelesninger: 30 timer.

Seminarer: Obligatoriske

Eksamenskrav: Godkjent seminarer.

Eksamen: 4 timer, skriftlig.

Emnet bygger på MNK BI 103. Kurset gir en innføring i aktuell forskning omkring reproduksjonsatferd og reproduksjonsdynamikk, med vekt på problemstillinger knyttet til seksuell seleksjon og foreldreomsorg. Sentralt står evolusjon av signaler som brukes i kommunikasjon mellom partnere, konkurrenter, foreldre og avkom mm. Det legges vekt på temaer som kjønnsrolledynamikk, hunnlige og hannlige ornamenter, signaler som kvalitetsindikator, hunn- og hann-konkurranse, sensoriske og miljømessige forutsetninger for kommunikasjon, farskapssikkerhet og familiedynamikk. Praktiske øvelser vil kunne inngå i undervisningsopplegget.

 

MNK ZO 250* Funksjonell anatomi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst, 2.periode).

Forelesninger: 30 timer.

Laboratoriekurs: 15 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs, inkludert godkjent lab.journal.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

I dette emnet skal studentene lære om vertebratenes komparative anatomi og morfologi. Denne kunnskapen skal de bruke til å forklare organsystemenes virkemåte og diskutere funksjonell anatomi i en økofysiologisk sammenheng. Faktakunnskaper om anatomi og morfologi samt forståelse for funksjonell anatomi danner grunnlaget for å diskutere vertebratenes fylogenetiske utvikling (evolusjon). Emnet gir 2,5 vekttallsreduksjon mot MNK ZO 150.

 

MNK ZO 251* Histologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår, 2.periode).

Forelesninger: 16 timer.

Laboratoriekurs: 41 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

Emnet gir en innføring i vertebratenes vevs- og celletyper. Emnet sees i sammenheng med grunnleggende kurs i cellebiologi, fysiologi og funksjonell anatomi, og danner sammen med disse emnene er helhet i forståelsen av vevenes oppbygging og funksjon.

De ulike vev og organer vil bli studert ved hjelp av lysmikroskopiske preparater. Studentene vil selv lage sine egne preparater og følge utviklingen av disse fra disseksjon til ferdig preparat. Kurset gir et grunnlag i histologi egnet for videre studier i histologi, samt erfaring i bruk av lysmikroskop. Forelesningene og laboratoriekurset vil bli supplert med frivillige øvinger. Emnet gir 2 vekttallsreduksjon mot MNK ZO 151.

 

MNK ZO X Aktuelle zoologiske emner, inntil 4 vekttall

Varighet: 1 semester.

Forelesninger: Inntil 4 timer pr. uke.

Laboratoriekurs: Inntil 4 timer pr. uke.

Eksamen: Skriftlig (inntil 5 timer) eller muntlig.

Eksamensdato: Se katalogen det semesteret emnet tilbys.

Emnet er tenkt benyttet til undervisning i aktuelle fagfelt som foreløpig ikke er

tatt inn som separate emner i studieplanen.

 

2.2.9 NATURRESSURSFORVALTNINGSPAKKEN

Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU, med oppstart høsten 2002, som er åpent for studenter både fra sivilingeniør, sivilarkitekt og de frie fagene. Programmet for naturressursforvaltning ble opprettet etter vedtak i Kollegiet 13.06.01. Se forøvrig studieplanen for cand.scient.-studiet i Biologi - studieretning Naturresursforvaltning, kap 2.3. Målet med programmet er å utdanne kandidater for privat og offentlig sektor som kan være faglige brobyggere innenfor tverrfaglige utfordringer.

 

Studieprogrammet består av seks ulike emner, hvor studenten skal velge ut en naturressursforvaltningspakke på 10 vekttall. Naturressursforvaltningspakken består av en teoretisk del (del I - 7,5 vt) og ett tverrfaglig prosjektarbeid, MN FEL 220 Tverrfaglig prosjekt (del II - 2,5 vt). Del I må fortrinnsvis tas før del II, eventuelt at deler av del I tas sammen med MN FEL 220.

 

Den teoretiske delen består av tre 2,5 vekttalls emner, der SV FEL 200 er obligatorisk og de resterende 5 vekttallene er valgbare. Del II består av MN FEL 220 Tverrfaglig prosjekt, som er obligatorisk for alle studenter og legger spesiell vekt på en "case" eller en gruppeoppgave hvor studenter fra ulike fagretninger blir satt sammen for å analysere et forvaltningsproblem.

 

Det er likevel mulig å ta emner i emnetilbudet utover de 10 vekttallene for de studenter som ønsker det, så lenge noen av fagene ikke overlapper med kunnskapen de allerede har fra sine emnegruppestudier.

 

Opptak

Studentene starter studiet med å følge vanlig undervisning ved det fakultetet de er tatt opp til. Etter et studium med godkjente eksamener på minimum 40 vekttall, inkludert minimum en emnegruppe er studentene kvalifisert for opptak til enkeltemnene i den obligatoriske naturressursforvaltningspakken.

 

1. Før en student kan starte på et studium på diplom/hovedfagsnivå, må den obligatoriske naturressursforvaltningspakken på 10 vekttall være gjennomført.

2. Studentene må dessuten oppfylle de generelle opptakskravene til et diplom/hovedfagsstudium under sitt fakultet. De enkelte fakultetene vil selv avgjøre antall studenter som skal tas opp til diplom/hovedfagsstudiet. Etter hvert vil programmet også tilby studier på doktorgradsnivå.

 

Planlegging og praktisk tilrettelegging av studiet

For å unngå forsinkelser i studieprogresjonen må studentene planlegge hvordan studieprogrammet i naturressursforvaltning kan innpasses i den enkeltes studieløp. Studieveileder vil kunne gi råd om aktuelle emner som kan kombineres med naturressursforvaltning. De som ønsker å gå videre med naturressurs relaterte problemstillinger på hovedfag, anbefales å kontakte aktuelle veiledere for å forhøre seg om mulige problemstillinger.

 

Emnene i Naturressursforvaltningspakken finner du i kap 2.1.

 

2.2.10 EMNER FRA SIVILINGENIØRSTUDIET

I enkelte studieretninger for de biologiske hovedfagsstudiene inngår ett eller flere emner fra sivilingeniørstudiet som obligatoriske eller anbefalte emner. . Det vises til studieplaner for sivilingeniørstudiet (http://www.ntnu.no/studieinformasjon/siving/Emner-kjemi.pdf) når det gjelder opplysninger om emnenes innhold, forkrav, undervisningssemester m.v. Det tas forbehold om endringer i disse planene. Ved eventuell begrensning av opptaket til disse emnene gjelder opptaksreglene for de allmennvitenskapelige studiene.