2.3 BIOLOGI CAND.SCIENT.-GRAD

Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 21. juni 1979 med endringer sist vedtatt av Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi 21.mars 2002.

 

2.3.1 CAND.SCIENT.-STUDIET I BIOLOGI

Cand. scient.-studiene i Botanikk, Zoologi og Marinbiologi med tilhørende studieretninger ble nedlagt med virkning fra Studieåret 2001/2002. Fra samme tidspunkt ble cand. scient.-studiet i Biologi med de studieretningenen som er nevnt nedenfor i dette kapitlet opprettet. Merk at Marinbiologi nå er en studieretning under Biologi. Akvakultur opprettholdes inntil videre som et cand. scient.-studium med navnet Marine ressurser / Akvakultur.

 

Omleggingen er i hovedsak av strukturell art. Det faglige tilbudet opprettholdes og viderføres. Omleggingen skal ikke å ha praktiske konsekvenser for studenter som allerede er tatt opp til hovedfag.

 

Studenter som ønsker å ta en hovedfagsoppgave med fagdidaktisk vinkling kan gjøre det under alle studieretninger.

 

I hht overgangsordninger godkjent av Fakultetsstyret ved Fakultet for kjemi og biologi 12.12.00 er det ikke mulig å gå opp til avsluttende cand. scient-eksamen i botanikk, zoologi eller botanikk etter 9 januar 2004.

Under forutsetning av at Biologisk institutt har tilstrekkelig økonomiske og personell- messige ressurser kan det for tiden tilbys følgende studieretninger i hovedfags- studiet/cand.scient-studiet.

 

a. Molekylær- og Cellebiologi

b. Plantefysiologi

c. Økologi

d. Naturressursforvaltning

e. Etologi

f. Marinbiologi

g. Evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi

h. Zoofysiologi

 

Arbeidet med hovedfagsoppgaven utføres normalt ved Biologisk institutt med veiledere fra et av instituttene. Samarbeid med andre institutter, med Vitenskapsmuséet, Norsk Institutt for Naturforskning, Det medisinske fakultet og andre institusjoner, under faglig veiledning av forskere som er knyttet til vedkommende institutt/institusjon, kan være aktuelt. Når det gjelder slikt samarbeid må det inngås en avtale mellom studenten og vedkommende institutt/institusjon om oppgave, arbeidsplan og veiledning. Avtalen må godkjennes av Biologisk institutt før oppgaven påbegynnes. Hovedfagsoppgaver innenflere studieretningene vil være knyttet til et eller flere geografiske områder og kreve egne feltundersøkelser, som ifølge den oppsatte tidsramme for cand.scient.-studiet normalt vil omfatte bare én feltsesong. Som et ledd i cand.scient.-studiet må studentene regne med å legge fram egne forskningsresultater for andre studenter og veiledere. Hensikten med dette er å presentere de oppnådde resultater for et større forum, og dermed få mulighet til å diskutere resultatene og å få nye impulser til videre arbeid.

 

Innholdet i hovedfagsstudiet

Cand.scient.-studiet i Biologi har et omfang som normalt tilsvarer 3 semesters arbeid utover en cand.mag.-grad. Studiet består av 2 deler:

a) en skriftlig sammenfatning av en forskningsoppgave (hovedfagsoppgave) innenfor en av de studieretninger som tilbys. Flere mindre arbeider kan godkjennes som hovedfagsoppgave når disse etter sitt innhold utgjør et hele. Del av et fellesarbeid kan godkjennes etter nærmere bestemmelser gitt av Høgskolestyret ved tidligere AVH (se kap 8.2.2.) Omfanget av oppgaven skal tilsvare en arbeidsmengde på ett år, og arbeidet skal normalt gjennomføres i løpet av 2 semestre.

b) et godkjent utvalg avanserte emner med tilsammen minst 10 vekttall. Biologisk institutt skal godkjenne studieopplegget før arbeidet med hovedfagsoppgaven påbegynnes, og godkjenningen skal omfatte:

- de avanserte emner/spesialpensa som skal inngå i studiet

- problemstilling og framdriftsplan for oppgaven

- ansvarlige /faglige veiledere

- ressursbehov.

 

c) Et felles introduksjonskurs for alle hovedfagsstudenter i biologi, Marine ressurser/Akvakultur, Cellebiologi for medisinsk teknisk personell, Forurensningsstudiet og Bioteknologi.

Dette skal inngå som en del av/oppstart på hovedfaget og har en varighet på 2-3 uker i januar, en felles del på 2 uker og en evt spesiell del for grupper av hovedfagstudenter (for eksempel forsøksdyrlære for zoologer).

Innhold på kurset: Generelt om inst., studieplan, etc. Erfaringer fra tidligere studenter, Biologiens historie, Vitenskapelig forfatterskap/skriving av oppgaven, Vitenskapssosiolgi, Sikkerhet i felt og laboratorium, Introduksjon til statistikk, Praktisk statistikk, Bruk av biblioteket, Problemformulering/Litteratursøk, Valg av design, problemformulering, valg av statistiske metoder, Forsøksdyrlære, brannkurs og førstehjelpskurs, Vitenskapsteori, Databehandling av materiale, Skriving av rapport, muntlig presentasjon.

 

Studiegrunnlag

Krav til forkunnskaper for studenter som skal ta hovedfag i Marine ressurser/Akvakultur, Bioteknologi, Forurensningsstudier eller Cellebiologi for medisinsk-teknisk personell, er omtalt under beskrivelsen av disse studiene. Oversikt over hvilke emner som inngår i godkjent emnegruppe, er gitt i studieplanen for biologi (kapittel 2.2.3). Som grunnlag for biologi hovedfag er følgende emner fra emnegruppen og studieretningsblokk obligatoriske:

 

Emnegruppe i biologi, 20 vekttall ( tilbudt første gang i 2001):

MNK BI 101 Molekylær- og cellebiologi 5 vt

MNK BI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosystem 5 vt

MNK BI 103 Evolusjonsbiologi, økologi og etologi 5 vt

MNK BI 104 Fysiologi 5 vt

Tilsammen 20 vt

 

eller den tidligere emnegruppen:

MNK BI 110 Cellebiologi med genetikk 4 vt.

MNK BI 120 Fysiologi 5 vt.

MNK BI 130 Økologi med evolusjon 3 vt.

MNK BO 100 Botanisk artslære 3 vt.

eller

MNK ZO 100 Faunistikk 3 vt.

MNK ZO 140 Etologi I 2 vt.

Valgfritt 3 vt

 

Tilsammen 20 vt.

 

Emner fra gammel og ny studieplan for emnegruppen bør helst ikke kombineres. Studenter som allerede har begynt på biologistudiet, men som likevel ikke rekker å gjennomføre emnegruppen etter gammel ordning må henvende seg til Fakultet for naturvitenskap og teknologi for å få godkjent kombinasjoner av gamle og nye emner.

 

Obligatoriske og anbefalte emner i studieretningsblokken (S-blokk, se kap. 1.3 for definisjon av studieretningsblokk) ut over kravet om emnegruppe er ført opp i tabellen nedenfor. Nærmere bestemte emner fra UNIS kan inngå som de valgfrie emene i S-blokka (se liste under tabellen nedenfor).

 

For samtlige studieretninger gjelder følgende opptakskrav:

·5 vekttall obligatoriske biologiske S-blokk-emner

·Minimum 5 vekttall valgfrie biologiske S-blokk-emner

 

I tillegg kan andre emner være obligatoriske for en noen studieretninger (se tabellen nedenfor)

 

 

Studieretning

Obligatoriske emner

Anbefalte biologiske emner

Anbefalte emner

Plantefysiologi

MNK BO 220

MNK KJ 100

MNK BI 271, MNK BI 212, MNK BI214

MNK KJ120, SIK4001/4005, MNF FY001, MNF MA001, MNF ST001

Etologi

MNK ZO 241, MNK ZO 242, MNF MA001, MNF ST001

MNK BI211, MNK BI233, MNK BI240, MNK BI241, MNK ZO220, MNK ZO201

IT -emne

 

Økologi*

MNK BI 233, MNK BI 234, MNF MA001, MNF ST001

MNK BI240, MNK ZO 241, MNK BI260, MNK BO 230, MNK BI211, MNK BO200, MNK BO201, MNK ZO 201, MNK BI271

IT-emne

Zoofysiologi

MNK ZO220

MNKKJ100

MNK ZO150, MNK ZO151, MNK BI233, MNK ZO241, MNK ZO 201, MNK AK203, MNK BI271, MNK BI 214 .

MNK KJ120, SIK 4001, MNF FY001, MNF MA001, MNF ST001, IT -emne

 

Evolusjons-biologi og Systematikk*

MNF MA001, MNF ST001

MNK BI 240 +minst ett av MNK BI211, MNK BI200,

MNKBI211, MNK BI 200, MNKBI233, MNK BI234, MNK BI231, MNKBI214, MNKBI215, MNKBI 241, MNKBO201, MNK ZO 201

MNK KJ120, SIK 4001,SIK4005, MNF FY001, MNF MA001, MNF ST001, IT 001-emne

Celle- og Molekylær-biologi**

MNK BI 212, MNK BI 214

MNK BI 271**

MNK BI 211, MNK BI213, MNK BI 215, MNK BI271, MNK BO220, MNK ZO 220,

MNF MA001, MNF ST001, IT-emne,

SIK4001, SIK4005,

SIK4009

Marinbiologi

MNK BI 260

MNF MA001, MNF ST001,

MNK KJ100, MNK KJ120,

SIK4001 og -5

+minst ett av

MNK AK202, MNK BI233 el MNK ZO220

MNK AK204, MNK AK201, MNK AK 203, MNK BI 271, MNK ZO241, MNK BI211, MNK ZO 201

MNF FY001, IT-emne

 

Naturressursforvaltning

 

Se kap 2.1 for beskrivelse av emnene i naturresurforveltnings

pakken

MNK BI233 + enten

MNK BI 234

eller

MNK BI 241, samt

MNF MA001, MNF ST001, SV FEL200, MN FEL 220 +minst to av SIA 420 (X), MN FEL210, MNF FY 290

MNK BI240, MNK ZO 241, MNK BI260, MNK BO 230, MNK BI211, MNK BO200, MNK BO201, MNK ZO 201 mm.

 

MNK KJ120, SIK 4001/4005, MNF FY001,

IT-emne

 

 

* De studenter som har kommet langt i sitt studieløp mot hovedfag (ca 5 semestre eller lengre) i de gamle studieretningenen planteøkologi og ferskvannsøkologi kan søke om fritak for MNF MA001, MNF ST001 til og med opptaket til hovedfag våren 2003 (søknadsfrist 15. november 2002). MNK BI 235 er obligatorisk for studenter som skal ta ferskvannsbiologiske oppgaver.

**MNK BI 271 er obligatorisk for studenter som skal ta miljøtoksikologiske oppgaver.

***Studenter som ønsker å ta en hovedfagsoppgave med fagdidaktisk vinkling kan framdeles gjøre det under alle studieretninger.

 

 

UNIS-emner som kan nyttes som valgfrie S-blokkemner:

AB 201 Terrestrial arctic biology,5 vt

AB 202 Marine arctic biology, 5vt

AB 203 Arctic environmental management, 5vt

AB 204 Polar ecology and population ecology, 5vt

 

AB 204 Polar ecology and population ecology, 5vt gir fritak for MNKBI 233 og MNK BI 234 der disse emnene inngår som obligatoriske eller valgfrie emner for opptak til hovedfag. Samlet kan de opplistede emnene fra UNIS erstatte følgende emner i grunnlaget for opptak til hovedfag i marinbiologi: MNKAK202, MNKBI260, MNKBI233.

 

Opptak til hovedfagsstudiet

De formelle kravene for opptak til hovedfagsstudiet er beskrevet i kapittel 1.5.3 og 8.2.4 og forutsettes kjent. De faglige kravene for opptak til de ulike studieretningene under hovedfagsstudiet i biologi er beskrevet ovenfor og forutsettes også kjent. Opplysninger om anbefalte ikke-biologiske forkunnskaper er nevnt i tabellen ovenfor. I særlige tilfeller kan det gis fritak fra den obligatoriske emnekombinasjonen på grunnlag av eksamener i andre emner som er spesielt relevante for den aktuelle hovedfagsoppgave. Slike avvik fra de oppsatte krav må i hvert tilfelle godkjennes av Fakultet for naturvitenskap og teknologi før studenten tas opp til hovedfagsstudiet. Etter søknad til Fakultet for naturvitenskap og teknologi kan studenter med annen bakgrunn, og som fyller opptakskravene til tilsvarende hovedfagsstudieretninger ved andre universiteter og vitenskapelige høgskoler, bli tatt opp som hovedfagsstudenter ved instituttene. Studenter som helt eller delvis har fulgt studieplan fra før 1990 henvises til instituttene eller studieveileder.

 

NB! Studenter som har ekstern utdanning må søke fakultetet om å få innpasset denne i god tid før søknadsfristen (se kapittel 1.9).

 

Oversikt over avanserte emner som opphører i sin nåværende form etter høstsemesteret 2002

NB! Det er ikke alle emnene som starter opp høsten 2002

 

Kode Tittel Vekttall

MNK BI 301* Systematikk/taksonomi 2

MNK BI 310 * Populasjonsgenetikk 2

MNK BI 313* Eksperimentell cellebiologi 4

MNK BI 315* Populasjonsgenetikk laboratoriekurs 2

MNK BI 316 Molekylær cellebiologi 3

MNK BI 360 Marinbiologi I 3

MNK BI 364 Marinbiologi III 4

MNK BI 370 Miljøtoksikologi 4

MNK BI 371* Forurensingsøkologi 2

MNK BO 320 Eksperimentell plantefysiologi 4

MNK BO 322 Plantefysiologi III 4

MNK BO 331 Planteøkologi I 3

MNK BO 332 Planteøkologi II 5

MNK ZO 320 Generell økofysiologi 6

MNK ZO 321 Spesiell fysiologi 4

MNK ZO 330 Spesiell økologi 5

MNK ZO 332* Evolusjonær økologi 2

MNK ZO 334 Generell ferskvannsøkologi 5

MNK ZO 341 Aktuell etologisk forskning 5

MNK ZO 350* Histologiske teknikker 2

 

 

Oversikt over avanserte emner gjelder fra våren 2003

Cand.scient.-emnene er lagt om med virkning fra våren 2003.

Cand. scient-studiets avanserte emner undervises normalt en gang i året når et tilstrekkelig antall studenter har meldt seg. Undervisningen i de avanserte emnene bygger på forkunnskaper tilsvarende emnegruppen i biologi og S-blokken. Dersom kun få studenter melder seg kan det bli aktuelt å erstatte den ordinære undervisningen med individuelle undervisningsopplegg. Stjernemerkede emner tilbys kun når instituttene har ressurser til det. Når det melder seg et tilstrekkelig antall studenter og lærersituasjonen tillater det, vil det bli gitt undervisning i følgende avanserte emner:

 

Kode Tittel Vekttall

MNK BI 301* Systematikk/taksonomi 2,5

MNK BI 310 * Populasjonsgenetikk 2,5

MNK BI 313* Eksperimentell cellebiologi 2,5

MNK BI 315* Populasjonsgenetikk laboratoriekurs 2,5

MNK BI 316 Molekylær cellebiologi 2,5

MNK BI 317 Biovisualisering 2,5

MNK BI 331* Interaksjon og stoffomsetning i akvatiske miljø 2,5

MNK BI 332* Populasjonsøkologi 2,5

MNK BI350 Eksperimentell design og statistikk med biologiske eksempel 2, 5

MNK BI 360 Marinbiologi I 2,5

MNK BI 361 Marinbiologi II 2,5

MNK BI 371* Forurensingsøkologi 2,5

MNK BI 372 Miljøtoksikologi 2,5

MNK BI 373 Gentoksikologi 2,5

MNK BI 380 Biodiversitet 2,5

MNK BI 381 Forskningsseminarer 2,5

MNK BI 391 Spesialpensum til hovedfagseksamen 2, 5

MNK BO 320 Eksperimentell plantefysiologi 2,5

MNK BO 322 Plantefysiologi III 2,5

MNK BO 332 Planteøkologi II 2, 5

MNK BO 334* Dynamisk biogeografi 2 ,5

MNK ZO 320 Generell økofysiologi 5

MNK ZO 322 *Termoregulering 2,5

MNK ZO 323 *Respirasjon 2,5

MNK ZO 324 *Osmoregulering 2,5

MNK ZO 325 *Nevrofysiologi 2,5

MNK ZO 326*Akvatisk fysiologi 2,5

MNK ZO 327* Miljøfysiologi 2,5

MNK ZO 328 *Arbeidsfysiologi 2,5

MNK ZO 331 Atferdsøkologi 2,5

MNK ZO 332* Evolusjonær økologi 2,5

MNK ZO 333 Fiskeøkologi 2,5

MNK ZO 350* Histologiske teknikker 2,5

MNK FEL 330*Landskapsøkologi I 2,5

MNK FEL 331*Landskapsøkologi II, prosjektarbeid og ekskursjon 2,5

 

Se også relevante emner under Marine ressurser/Akvakultur (kap. 2.5).

Innholdet i de enkelte emnene er beskrevet i kapittel 2.3.5. Relevante emner fra UNIS på 300-nivå kan godkjennes etter søknad til instituttene. Det kan gis fritak for deler av den obligatoriske undervisningen som inngår i de avanserte cand.scient.-emner på grunnlag av emner fra inn- og utland, som er spesielt relevante for den aktuelle hovedfagsoppgave. Det er normalt en forutsetning at slike emner har hatt en avsluttende eksamen med ekstern sensor, jfr Gradsforskriftene § 9, pkt 9. (se kap. 8).

 

Hovedfagseksamen

Vilkårene for oppmelding til avsluttende hovedfagseksamen er beskrevet i ka- pittel 1.8 og forutsettes kjent. For studenter som har ekstern utdanning forut- settes i tillegg innholdet i kapittel 1.9 kjent. Eksamensform og tidspunkt under hovedfagsstudiet er angitt i beskrivelsen av de enkelte emner. En avsluttende eksamen skal finne sted etter at hovedfagsoppgaven er innlevert. Foruten bedømmelse av oppgaven skal kandidaten da framstille seg til en muntlig prøve som består av:

a) eksaminasjon i det teoretiske pensum i de avanserte emner som ikke har vært gjenstand for evaluering underveis i studiet (minimum 2 vekttall).

b) en samtale om forskningsoppgaven (hovedfagsoppgaven). Det gis separate karakterer for hvert av emnene som inngår i eksaminasjonen.

 

For hovedfagsoppgaven gis det en karakter hvor det også tas hensyn til samtalen under punkt b.

 

2.3.2 STUDIERETNINGER

Cand.scient.-studiet i biologi og tilhørende obligatoriske emner er lagt om med virkning fra våren 2003. Studenter som tas opp til hovedfag høsten 2002 (med søknadsfrist 1. juni 2002) kan velge å følge enten ny eller gammel studieplan. For obligatoriske emner gjeldene t. o. m høsten 2002 se studiehåndboka 2001 - 2002.

 

 

Celle- og Molekylærbiologi

Forkunnskaper i kjemi er nødvendig for hovedfagstudiet. Det forutsettes bestått eksamen i generell kjemi (MNK K100). Videre anbefales det sterkt at organisk kjemi (MNK KJ 120) og biokjemi (SIK4001/4005) eller tilsvarende er med i fagkretsen. SIK4001 og SIK 4005 er obligatoriske emner for opptak til MNK BI 316. Kunnskaper i statistikk minst tilsvarende MNF SIB1 er nødvendig for de fleste oppgaver. Oppgaver innen denne retning kan for eksempel benytte plantecellekulturer (f.eks. protoplaster) og vevskulturer i forbindelse med biokjemiske, fysiologiske eller mikrobiologiske undersøkelser. En kombinasjon av miljøproblematikk og cellebiologi kan gi aktuelle hovedfagsoppgaver innenfor området miljøtoksikologi. For studenter som tar slike hovedfagsoppgaver, må MNK BI 271 Forurensningsbiologi inngå i cand.mag.-graden. I et begrenset omfang kan det være mulig å velge hovedfagsoppgaver innen mikrobiologi. De som måtte ønske dette, må i god tid på forhånd ta kontakt med Institutt for bioteknologi (ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi) for å bli orientert om mulige oppgaver. Valget må godkjennes av Botanisk institutt. For studenter som tar slike hovedfagsoppgaver, må SIK4001, SIK4005 og SIK 4009 Mikrobiologi inngå i cand.mag.-graden. Adgang til å gjennomføre hovedfag etter denne varianten vil avhenge av om Institutt for bioteknologi kan stille faglig veileder, at Biologisk institutt kan stille ansvarlig veileder, og at det gis adgang til aktuelle emner i sivilingeniørstudiet. Obligatoriske avanserte emner for studieretningen er MNK BI 316 og et av emnene MNK BI 313 eller MNK BI 317, samt Felles introduksjonskurs. MNK BI 372 og MNK BI 316 er obligatorisk for studenter som tar miljøtoksikologiske oppgaver), samt Felles introduksjonskurs.

 

Plantefysiologi

Forkunnskaper i kjemi er nødvendig for hovedfagsstudiet. Generell kjemi (MNK KJ 100) er obligatorisk og en bør ha gjennomgått organisk kjemi (MNK KJ 120) og biokjemi (SIK4001/4005) eller ha tilsvarende kunnskaper. For hovedfagsoppgaver med organiske analyser kan emnene MNK KJ 251 og MNK KJ 253 være en fordel. Emnet MNF FY 001 Brukerkurs i fysikk kan også gi nyttig bakgrunn for eksperimentelt arbeid. Kunnskaper i statistikk er nødvendig for planlegging og behandling av data i mange hovedfagsoppgaver (se emnene MNF ST 001 og- SIB1). Hovedfagsoppgavene kan hovedsakelig være basert på laboratoriearbeid eller en kombinasjon av felt- og laboratoriearbeid, f.eks. fysiologiske undersøkelser av planter på dyrkningsfelt eller naturlig voksested. Aktuelle hovedfagsoppgaver gis fortrinnsvis innen høyere planters fysiologi, både i biokjemisk-fysiologisk retning og innen vekst- og utviklingsfysiologi. Oppgavene kan gjelde grunnleggende fysiologiske fenomener såvel som problemstillinger fra anvendte fag innen landbruk eller miljøvern. Obligatoriske avanserte emner er MNK BO 320 og MNK BO 322, samt Felles introduksjonskurs.

 

 

Zoofysiologi

Ved Zoologisk institutt gis det veiledning for studenter som ønsker oppgave innen fysiologi. Hovedvekten vil bli lagt på dyrs funksjonelle tilpasning til det ytre miljø (økofysiologi). Det er også anledning til å få oppgaver innen zoofysiologi med faglige veiledere utenfra, f.eks. fra andre avdelinger under NTNU.

NB! For samtlige studenter er forkunnskaper i kjemi nødvendig for hovedfagsstudiet.

Generell kjemi (MNK KJ 100) er obligatorisk og en bør ha gjennomgått organisk kjemi (MNK KJ 120) og biokjemi (SIK4001/4005) eller ha tilsvarende kunnskaper. Kunnskaper i statistikk anbefales. For studenter med zoofysiologisk oppgave er det nødvendig med kunnskaper i histologi. For disse anbefales MNK ZO 250 og/eller MNK ZO 251. Obligatoriske avanserte emner er MNK ZO 320, samt Felles introduksjonskurs.

 

Økologi

De fleste hovedfagsoppgaver innen økologi vil være knyttet til et bestemt geografisk område og kreve feltundersøkelser som ifølge den oppsatte tidsramme for cand.scient.-studiet normalt vil omfatte bare én feltsesong.

For samtlige studenter er det nødvendig med kunnskaper i statistikk. Bestått eksamen i MNF MA 001 (eller MNF MA 100) og MNF ST 001 (eller MNF ST 101) er obligatorisk for studenter som tar sitt første biologiemne ved NTNU høsten 1994 eller senere(for terrestriske oppgaver) og for alle nye studenter .

Bestått eksamen i MNF MA 001 (eller MNF MA 100) og MNF ST 001 (eller MNF ST 101) er obligatorisk for alle studenter som tar sitt første biologiemne ved NTNU våren 2001 eller senere (plante-, ferskvanns- terrestriske oppgaver). De studenter som har kommet langt i sitt studieløp (5 semestre eller mer) mot hovedfag i planteøkologi eller ferskvannsøkologi kan søke om fritak for MNF MA001, MNF ST001 til og med opptaket til hovedfag våren 2003 (søknadsfrist 15. november 2002).

Følgende avanserte emner er obligatoriske i tillegg til Felles introduksjonskurs:

MNK BI 381 Forskningsseminarer

samt ett av emnene

MNK BI 310* Populasjongenetikk

MNK BI 332* Populasjonsøkologi

MNK BO 332 Planteøkologi II

MNK BO 334* Dynamisk biogeografi

MNK ZO 331 Atferdsøkologi

MNK ZO 333 Fiskeøkologi

Innen planteøkologi kan følgende problemstillinger/oppgavetyper bl.a. være aktuelle:

Oppgaver knyttet til differensieringsproblemer, f.eks. det å finne lovmessigheter og underliggende årsaker til vegetasjonsfordelingen innen et geografisk område eller innen en natur- type, eller dynamikk innen plantesamfunn. Her kan en legge hovedvekt på klassifisering og gradientanalyser av vegetasjon, eller studier av korrelasjoner mellom plantesamfunnenes sammensetning og målte økologiske faktorer.

Detaljundersøkelser av artsfordelingsmønster, økodifferensiering og/eller studier av demografi/populasjonsdynamikk, inklusive plante-dyr-interaksjoner eller sprednings mønstre hos utvalgte arter.

Undersøkelser av primærproduksjon og/eller stoffomsetning innen et eller noen utvalgte plantesamfunn kan være aktuelle, på samme måte som undersøkelser med dendrokronologisk/pollenanalytisk metodikk .

 

Etologi

Hovedfagsoppgaver innen etologisk studieretning vil kunne utføres både i felt og i laboratorium. Problemstillinger med et evolusjonært tilsnitt, og hvor en ser på dyrs atferd som tilpasninger til det ytre miljø (atferdsøkologi), er spesielt sentrale. Det er også aktuelt med oppgaver innen anvendt etologi på f.eks. husdyr og fisk. I samarbeid med veiledere i andre studieretninger og med eksterne veiledere vil det være muligheter for oppgaver som berører f.eks. fysiologi og psykologi.

Det er nødvendig med kunnskaper i statistikk. For studenter som har tatt sitt første biologiemne ved NTNU høsten 1994 eller senere og for alle nye studenter , er MNF MA 001 og MNF ST 001 obligatorisk. Obligatorisk avansert emne er MNK BI 381, samt Felles introduksjonskurs. De resterende vekttall velges blant øvrige relevante, avanserte emner i samråd med veileder.

 

Evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi

Oppgavene innen evolusjonsbiologi og systematikk/taksonomi innbefatter av et stort spekter av oppgaver, for eksempel økologisk genetikk hos planter eller dyr, fylogenetisk- sammenlignende analyser av morfologi eller økologi, molekylær fylogeni, fylogeografi, og systematikk hos plante og dyr. Bestått eksamen i MNF MA 001 (eller MNF MA 100) og MNF ST 001 (eller MNF ST 101) er obligatorisk.

Obligatoriske avanserte emner er MNK BI 380 og BI 381, samt Felles introduksjonskurs.

 

Marinbiologi

Marin biologi omfatter studiet av planter og dyr i havet og deres vekselvirkning med det fysiske og biologiske miljøet. Hovedfagsoppgaver innen marinbiologi har ofte som målsetting å studere hvordan organismer responderer på fysiske og biologiske miljøforhold. Oppgavene utføres på grunnlag av feltarbeid og/eller laboratorieforsøk og er underlagt henholdsvis Botanisk institutt og Zoologisk institutt. Forslag til hovedfagsoppgave utarbeides i samråd med en (eller flere) av de faste vitenskapelige ansatte ved Trondhjem biologiske stasjon (Institutt for Naturhistorie) eller ved Botanisk institutt eller Zoologisk institutt. Botanisk institutt eller Zoologisk institutt skal godkjenne studieopplegg, eventuelle eksterne veiledere og avtaler med eksterne institusjoner, før arbeidet med hovedfagsoppgaven tar til.

Undervisning i avanserte emner (cand.scient.-emner) vil bli gitt i form av forelesninger, kurs, seminarer, kollokvier og ledet selvstudium. Undervisningen vil foregå ved Trondhjem biologiske stasjon.

Utover emnegruppen i biologi (20 vekttall) må cand.mag.-graden inneholde 10 vekttall biologi (tilsammen min. 30 vekttall biologi).

Obligatoriske avanserte emner er MNK BI 360 og MNK BI 361, samt Felles introduksjonskurs. Det er nødvendig med kunnskaper i matematikk og statistikk. MNF MA 001 (eller MNF MA 100) og MNF ST 001 (eller MNF ST 101) eller tilsvarende er obligatorisk. Se også tabellen ovenfor for ytterligere obligatoriske emner.

 

Naturressursforvaltning

Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for privat og offentlig sektor som kan være faglige brobyggere innenfor tverrfaglige utfordringer.

 

Det er naturlig at hovedfagsoppgavene har en klar forvaltningsrelevans og de vil ofte være knyttet opp mot aktuelle forvaltningsprosjekter i konfliktområder. Oppgavene kan for eksempel fokusere på problemer knyttet til forvaltning av marine og terrestriske biologiske ressurser, anvendt økologi og bevaring av det biologiske mangfoldet (både flora og fauna), bl.a. størrelsen av minste levedyktige bestander, naturinngrep som følge av menneskelig aktivitet (for eksempel, vassdragsreguleringer), effekter av habitatfragmentering, bevaring og forvaltningsproblematikk av plante og dyrearter i tropiske økosystemer, forvaltning av store rovdyr og bærekraftige høstingsstrategier av fornybare ressurser. Oppgavene utføres på grunnlag av feltarbeid, litteratursøk eller med allerede innsamlet datamateriale (for eksempel, for analyser med GIS-verktøy).

 

Studentene må oppfylle de generelle opptakskravene til hovedfag i biologi, og det er nødvendig med kunnskaper i statistikk og matematikk, se tabellen ovenfor. I tillegg må studentene ha tatt emnene i naturressursforvaltningspakken på 10 vekttall (Se kap. 2.1).

 

Obligatoriske avanserte emner er MNK BI 380 og BI 381, samt Felles introduksjonskurs.

 

Biologi fagdidaktik

Studietilbudet i biologi fagdidaktikk kan gis i samarbeid mellom Program for lærerutdanning (PLU), og kan også gis i samarbeid med hele det miljøet i naturfag fagdidaktikk ved NTNU (kjemi fagdidaktikk og fysikk fagdidaktikk).

 

Naturfag fagdidaktikk, som biologi fagdidaktikk er en del av, kan forenklet beskrives som pedagogisk teori anvendt på naturfaglig innhold. I fagdidaktikken reises grunnleggende spørsmål om fagenes Hva, Hvorfor og Hvordan?

 

Naturfag er en viktig del av vår kultur og naturfaglige miljøer har et ansvar knyttet til formidling og opplysning. Kandidater med naturfaglig bakgrunn vil i de fleste yrker stå i en situasjon der perspektiver på dette er viktig. Som tillegg til den rent naturfaglige kompetansen legger studier i fagdidaktikk et grunnlag for slik formidlingsvirksomhet i ulike samfunnsmessige sammenhenger, selv om det er hensynet til skole og undervisning som står mest sentralt for det utvalget av emner som tas opp.

 

Gjennom et hovedfag i biologi fagdidaktikk kvalifiseres kandidatene til arbeid knyttet til formidling av biologifaget i norsk skole- og utdanningssystem. Gjennom hovedfagsarbeidet skal kandidaten også bli i stand til å drive forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til dette fagfeltet på en måte som styrker disse fagene kvalitativt, primært i vårt skolesystem.

 

Hovedfagspensum skal bestå av hovedfagsemnet MNFEL 391 Naturfag fagdidaktikk (3 vt). De resterende vekttallene kan hentes fra aktuelle emner på hovedfagsnivå, også fra andre fakultet.

 

Fagdidaktiske hovedfagsoppgaver tilbys både ved Botanisk og Zoologisk institutt og de kan tas under alle studieretninger.

 

2.3.3 DR.SCIENT.-STUDIET

Dr.scient.-studiet bygger på cand.scient.-graden i biologi, eller tilsvarende kunnskaper.Det stilles krav til karakterer i cand. scient.-studiet. Studiets varighet er 3 år. Nærmere opplysninger om dr.gradstudiet finnes på denne nettadressen: http://www.nt.ntnu.no/adm/forskerutdanning/

 

Studenter som ønsker å ta dr.scient.-graden i biologi, må før studiet påbegyn- nes søke fakultetet om opptak som doktorgradsstudent. Søknaden fremmes via Biologisk institutt. I samarbeid med hovedveilederen ved Biologisk institutt skal studenten legge fram en samlet plan for studiet. Aktuelle dr.scient.-emner er beskrevet i denne studiehåndboka (kapittel 3). Nærmere opplysninger om dr.gradsstudiet finnes på nevnte nettadresse

 

Emneoversikt

 

Felles for alle fagområder:

MNK BI 490 Biologisk vitenskapsteori 3 vt.

MNK ZO 491 Dyreforsøkslære for stipendiater mm 2 vt.

Økologi:

MNK BI 470 Biomarkører 4 vt.

MNK BI 480 Bevaringsbiologi 5 vt.

MNK BO430 Planteøkologi III 5 vt.

 

Fysiologi:

MNK BI 420 Insekt/plante interaksjoner 3 vt

MNK BO 420 Regulering av planters vekst og utvikling 4 vt

MNK BO 420A Regulering av planters vekst og utvikling 3 vt

MNK ZO 420 Nevrobiologi I 5 vt.

MNK ZO 421 Nevrobiologi II 2vt.

MNK ZO 422 Temperatur-regulering 3 vt.

MNK ZO 423 Respirasjonsfysiologi 3 vt.

MNK ZO 424 Akvatisk økofysiologi II 4 vt.

MNK ZO 425 Biologiske effekter av miljøforurensninger 4 vt.

.

Etologi:

MNK BI 400 Evolusjonær biologi 3 vt.

MNK BI 401 Atferd og bevaringsbiologi 2 vt.

 

2.3.4 EMNEBESKRIVELSER

Felles introduksjonskurs til hovedfagsstudiet i biologi

Introduksjonskurset er obligatorisk for alle hovedfagsstudenter i biologi, marine ressurser/akvakultur, forurensningsstudiet og cellebiologi for medisinsk teknisk personell samt bioteknologi ved Biologisk institutt.

Kurset gir en innføring i og forberedelse til hovedfagsarbeidet, og inngår som del av instituttets hovedfagsemner. (Se avsnittet "Innholdet i cand. scientstudiet" i kap 2.3.1)

 

Kurset skal inngå som en del av/oppstart på hovedfaget og har en varighet på 2-3 uker i januar, en felles del på 2 uker og en evt spesiell del for grupper av hovedfagstudenter (for eksempel forsøksdyrlære for zoologer).

 

Innhold på kurset: Generelt om inst., studieplan, etc. Erfaringer fra tidligere studenter, Biologiens historie, Vitenskapelig forfatterskap/skriving av oppgaven, Vitenskapssosiolgi, Sikkerhet i felt og laboratorium, Introduksjon til statistikk, Praktisk statistikk, Bruk av biblioteket, Problemformulering/Litteratursøk, Valg av design, problemformulering, Valg av statistiske metoder, Forsøksdyrlære, brannkurs og førstehjelpskurs, Vitenskapsteori, Databehandling av materiale, Skriving av rapport, Muntlig presentasjon.

 

Du melder deg til introduksjonskurset på kontorene til Institutt for biologi (kontorene til fhv. Botanisk eller Zoologisk institutt)

 

Cand.-scient.-emner som undervises for siste gang høsten 2002

 

MNK BI 301* Systematikk/taksonomi II, 2 vekttall

Varighet: 1 semester.

Opptakskrav: Bestått eksamen i både MNK BO 100 og MNK ZO 100, eller MNK BI 102 samt MNK BI 200 og MNK BI 101

Seminarer: Obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltakelse.

Eksamen: Muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen.

 

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. På seminarene blir aktuelle systematiske/taksonomiske temaer og litteratur i tilknytning til fellespensum gjennomgått. Et individuelt teoretisk pensum utgjør en del av emnet og legges opp i tilknytning til hovedfagsoppgaven. Seminarene bygger på aktiv deltakelse fra studenten

 

MNK BI 310* Populasjonsgenetikk, 2 vekttall

Varighet: 1 semester (høst).

Forelesninger: 30 timer.

Eksamen: Muntlig eller 4 timer skriftlig.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Undervisningen bygger på kunnskaper tilsvarende MNK BI 110/-BI 101, MNK BI 120/-BI 104, MNK BI 130/-BI 103, MNK BI 211 og statistikkkunnskaper tilsvarende minst SIB 1. I tillegg kan MNK BI 233 også være til god støtte. Emnet omhandler populasjonsgenetikken og dens verktøy. Panmiktiske populasjoner og genetisk likevekt. Avvik fra panmiksi, genetiske konsekvenser. Endringer i genfrekvenser, genetisk drift og fragmentering, mutasjoner, migrasjoner, seleksjon. Seleksjon og differensiering.

 

BI 313* Eksperimentell cellebiologi, 4 vekttall

Varighet: 3 uker (høst).

Forelesninger: 36 timer.

Lab.kurs/

demonstrasjoner: 60 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs/demonstrasjoner, samt godkjent rapport.

Eksamen: 5 timer, skriftlig eller muntlig.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Eksamen er en skriftlig eller muntlig prøve i metodeteori, der det kan inngå spørsmål fra kursdelen. Formålet med emnet er å gi en innføring i sentrale metoder innen cellebiologisk forskning. Emnet gir en øving i bruk av moderne eksperimentell teknikk og apparatur og omfatter også en øving i litteratursøking. Emnet bygges opp av et utvalg av de enkelte kurselementer som gis innen cellebiologisk-plantefysiologisk fagretning ved instituttet. Valg av kurselementer godkjennes av faglærer/veileder. Emnet tar opp problemer og feilkilder med prøvetaking og behandling av biologisk materiale for kjemiske og biologiske analyser. Utvalgte analysemetoder vil bli gjennomgått og prøvet. Teknikk for sterildyrking av celler og plantevev utgjør også en del av kurselementene.

 

MNK BI 315* Populasjonsgenetikk laboratoriekurs, 2 vekttall

Varighet 1 semester (høst).

Opptakskrav: MNK BI 110/-BI101, MNK BI 120/-BI104, MNK BI 130/-BI103, MNK BI 211, Statistikkunnskaper minst tilsvarende SIB 1.

Laboratoriekurs: 35 timer (øvinger, demonstrasjoner, forelesninger om me toder), obligatorisk

Eksamenform: Bestått /ikke bestått på grunnlag av godkjent laboratoriekurs og journal.

Emnet må tas enten samtidig med MNK BI 310 eller etter bestått MNK BI 310

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Kravet om MNK BI 211 kan erstattes av det tidligere emnet BIO 23. I tillegg til opp- takskravene kan MNK BI 233 også være til god støtte. Laboratoriekurset omhandler metoder og teknikker i populasjonsgenetikk, ekstraksjon og elektroforese av isozymer / proteinmarkører og DNA-markører, PCR-teknikk og PC programvare for genetisk analyse.

 

 

 

 

 

 

 

 

MNK BI 316 Molekylær cellebiologi, 3 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Opptakskrav: MNK BI 110/-BI 101, MNK BI 210, SIK4001/4005 eller tilsvarende

Forelesninger: 26 timer

Studentledede,

obligatoriske kollokvier: 15 timer

Eksamen: 5 timer, skriftlig

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Kravet om SIK4001/4005 ved opptak gjelder f.om høsten 2003. Undervisningen gis som forelesninger og kollokvier og forutsetter en del selvstudium. Hensikten med kurset er å gi studentene en molekylær forståelse av cellebiologiske mekanismer og deres regulering. Tema som vil inngå i kurset vil være: Apoptose/necrose-mekanismer; Kinaser/fosfataser-klassifisering og regulering; Transkripsjonsfaktorer, klassifisering og regulering; Lipidmediatorer, regulering og virkningsmekanismer; DNA reparasjonsmekanismer. Pensum vil i stor grad bli dekt av orginalartikler og oversiktsartikler.

Kurset er obligatorisk for hovedfagsstudenter i Celle- Molekylærbiologi og Cellebiologi for medisinsk teknisk personell, dessuten åpent for hovedfagsstudenter i Bioteknologi.

 

MNK BI 360 Marin biologi I, 3 vekttall

Varighet: Ca. 1 måned (høst).

Forelesninger: 25 timer.

Øvelser/lab.kurs: 60 timer, obligatorisk.

Prosjektarbeid: 1 uke, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjente laboratoriejournal/prosjektarbeid.

Eksamen: Skriftlig, 5 timer.

Eksamensdato: Kunngjøres.

 

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet gir en innføring i basal metodikk som er relevant for gjennomføring av eksperimentelle og feltbaserte studier som f.eks. planlegging av eksperimenter, bruk av innsamlingsredskaper og registreringsutstyr på forskningsfartøy, innsamlingsteknikk og analysemetodikk, herunder vannanalyser og biokjemiske analyser i marine organismer samt bruk av bibliotek, litteratursøk, vitenskapelig forfatterskap og bruk av spesielle EDB-utstyrspakker. Dyrkningsmetodikk med vekt på dyrking av marine alger blir også behandlet.

 

Emnet er obligatorisk "grunnkurs" for studenter som tar hovedfag i marin biologi. Kurset går intensivt i oktober og deler av november, og emnet lar seg vanskelig kombinere med andre emner i denne perioden. Det skal utarbeides en journal for kurset.

 

MNK BI 364 Marin biologi III, 4 vekttall

Varighet: 2-3 semester.

Undervisningsform:Selvstudium

Eksamen: Muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet omfatter et individuelt teoretisk pensum i tilknytning til hovedfagsoppgaven. Pensum legges opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Botanisk, hhv. Zoologisk institutt.

 

 

MNK BI 370 Miljøtoksikologi, 4 vekttall

Varighet: 1 semester (høst).

Opptakskrav: MNK BI 270 /-271 og/eller MNK KJ 270.

Forelesninger: 45 timer.

Seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratorie-/seminardel.

Eksamen: Muntlig.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet gir en innføring i problemløsning og sentrale metoder innen miljøtoksikologisk forskning. Emnet omfatter toksikokinetikk og ulike kjemikaliegruppers toksikologi, med særlig vekt på mekanismer. Problemer angående komplekse blandinger av forurensninger i luft, jord og vann blir diskutert.

 

MNK BI 371* Forurensingsøkologi, 2 vekttall

Varighet: 1 semester.

Opptakskrav: MNK BI 270/-271 eller tilsvarende.

Forelesninger: 20 timer.

Seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet gir en innføring i forurensningsøkologi. Kurset har til hensikt å gi enforståelse av opptak og transport av miljøgifter i økosystemer og for hvordan miljøgifter kan påvirke økologiske prosesser. En vil fokusererhvordanpopulasjoner, økologiske samfunn og terrestre, ferskvanns- og marine økosystemer påvirkes av forurensning. Ulike forurensningsgrupper og problemkomplekser vil bli belyst. Kurset er koordinert med MNK ZO 321.

 

MNK BO 320 Eksperimentell plantefysiologi, 4 vekttall

Varighet: 7-9 uker (høst).

Opptakskrav: Godkjent laboratoriekurs i MNK BO 220 eller tilsvarende.

Forelesninger: 30 timer.

Lab.kurs: 120 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs og godkjent rapport.

Eksamen: 5 timer skriftlig eller muntlig

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Timetall for organisert undervisning avhenger av hvilke kurselementer som blir valgt. Når MNK BI 312 benyttes som et av kurselementene, vil den samlete eksamen også omfatte prøve i denne del av stoffet. Dersom det er avlagt separat eksamen i MNK BI312, annulleres vekttallene for dette emnet. Undervisningen har normalt hovedtyngden i første del av semesteret. Eksamen er en skriftlig eller muntlig prøve i metodeteori, der det kan inngå spørsmål fra kursdelen. Formålet med emnet er å gi en innføring i problemløsing og sentrale metoder innen plantefysiologisk forskning. Emnet gir en innføring i forsøksplanlegging og bruk av moderne teknikk og apparatur, og omfatter også en øving i litteratursøking. Emnet bygges opp av et utvalg av de kurselementer som gis innen cellebiologisk-plantefysiologisk fagretning ved instituttet. Valg av kurselementer godkjennes av faglærer/veileder. Emnet tar opp dyrkingsteknikk for forsøksmateriale. Problem og feilkilder med prøvetaking og behandling av biologisk materiale for kjemiske og biokjemiske analyser tas opp og demonstreres ved at utvalgte analysemetoder blir gjennomgått og prøvet. Målemetoder og instrumenter som er aktuelle særlig for studier av planters forhold til lys, temperatur blir også behandlet blant kurselementene, eventuelt i feltforsøk.

 

MNK BO 322 Plantefysiologi III, 4 vekttall

Varighet: 2 semester (høst/vår).

Forelesninger: 20 t, obligatorisk

Kollokvier: Etter behov

Prosjektarbeid: Semesteroppgave

Seminar: Obligatoriske forskningsseminar

Eksamenskrav: Godkjent forskningsseminar og semesteroppgave

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Teoridelen tar for seg utvalgte emner inne planters vekst og utvikling. På forskningsseminarene skal studenten gi offisielle forelesninger på 35-40 minutter. Emnet for forelesningen gis av faglærer 3 uker før forelesningen. Studenten kan foreslå emner for forelesningen

 

MNK BO 331 Planteøkologi I, 3 vekttall

Varighet: 2 semester (vår-høst).

Forelesninger: 30 timer

Seminar: 8 timer, obligatorisk.

Kollokvier: 8 timer, obligatorisk.

Feltkurs: 3 dager (vår), obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse og feltkurs.

Eksamen: Muntlig samme høstsemester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet omfatter a) forelesninger over eksperiment- og studiedesign samt analyse av data, b) feltmetodikk med egne øvelser, c) seminarer hvor studentene presenterer sine oppgaver med hovedvekt på valgt metodikk og analyse av data, d) øvinger i bruk av ulike verktøy for data-analyse og e) et teoripensum med tyngdepunkt innen metodikk som gir et generelt grunnlag for gjennomføringen av hovedfagsarbeidet. I stedet for punkt b) kan en få godkjent at andre kurs i praktisk metodikk med tilsvarende omgang inngår.

 

MNK BO 332 Planteøkologi II, 5 vekttall

Varighet: 2 semestre (høst-vår).

Seminar: 60 timer, obligatorisk.

Forelesninger: 20 timer

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme vårsemester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet omfatter et felles avansert teoretisk pensum i botanisk økologi og evolusjon og et individuelt særpensum. Sentrale emner er bl.a. populasjonsbiologi hos planter, dynamikk/suksesjon i naturlig vegetasjon, og teoretiske modeller omkring interaksjoner og evolusjon i plantesamfunn. Videre inngår at hovedfagsstudenten i hele hovedfagsperioden deltar aktivt i de planteøkologiske seminarene som arrangeres.

 

MNK ZO 320 Generell økofysiologi, 6 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Seminar: 60 timer, obligatorisk.

Forskningsseminar: 30 timer, obligatorisk.

Metodekurs: 3 uker, obligatorisk.

Feltkurs: 1 uke, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på seminarer, metodekurs og feltkurs.

Eksamen: Muntlig eller 6 t. skriftlig.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet omfatter en innføring i fysiologiske prosesser og sammenhengen mellom struktur og funksjon. Undervisningen bygger på aktiv innsats fra studentenes side, bl.a. ved presentasjon av utvalgt stoff i kollokvier og ved forskningsrapporter. I undervisningen inngår et økofysiologisk feltkurs ved en biologisk stasjon. Videre inngår et metodekurs som bl.a. omfatter demonstrasjon av instrumenter og apparatur, gjennomgåelse av en del teknikker og metoder som benyttes innen zoologisk forskning, orientering om bruk av faglitteratur og referanseorganer, samt en innføring i de vanligste metoder som benyttes ved behandling av biologiske data.

 

MNK ZO 321 Spesiell fysiologi , 4 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet består av en studieretningsrelatert del (2 vt.) samt en individuell del (2 vt.). Den første delen vil, avhengig av oppgavetype og aktuell problemstilling, bestå av ett av følgende emner:

MNK ZO 321a Termoregulering

MNK ZO 321b Respirasjon

MNK ZO 321 c Osmoregulering

MNK ZO 321 d Nevrofysiologi

MNK ZO 321 e Akvatisk fysiologi

MNK ZO 321 f Miljøfysiologi

MNK ZO 321 g Arbeidsfysiologi

Emnene undervises for siste gang høsten 2002. Disse emnene vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen de aktuelle temaene. Den individuelle delen består av et individuelt pensum som legges opp i samråd med veileder.

 

MNK ZO 330 Spesiell økologi, 5 vekttall

Varighet: 3 semestre.

Metodekurs: 2 uker, obligatorisk.

Seminarer 45 timer pr. semester, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på seminarer og metodekurs.Det kreves deltakelse ved minst 75 % av seminarene.

Eksamen: Muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet består av et innføringskurs i vitenskapelig metodikk (felles med MNK ZO 341 og MNK ZO 334), og forskningsseminarer (felles med MNK ZO 341) og et individuelt pensum (3 vekttall). Hver student har to framdriftsseminarer - et tidlig i studiet for å diskutere forskningsplanen og et sent i studiet for å diskutere resultater og tolkninger. Seminarene bygger i vesentlig grad på aktiv innsats fra deltagerne. Det individuelle pensum legges opp i samråd med veileder, i hovedsak basert på bokkapitler og orginalartikler.

 

MNK ZO 332* Evolusjonær økologi, 2 vekttall

Varighet: 1 semester (høst).

Forelesninger: 9 timer.

Kollokvier: 18 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet gir en innføring i aktuelle emner innenfor evolusjonær økologi, som evolusjon av kjønn, hermafroditisme, seksuell seleksjon: forekomst, modeller, kostnader og begrensende faktorer. Undervisningen er basert på nyere originallitteratur. Emnet gis konsentrert over 2 - 3 uker. Kollokviene bygger på aktiv deltakelse fra studentene.

 

MNK ZO 334 Generell ferskvannsøkologi, 5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Metodekurs: 2 uker, obligatorisk.

Feltkurs: 1 uke, obligatorisk.

Forelesninger/

seminar: Ca. 35 timer (høst), obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på metodekurs, feltkurs og seminarer.

Eksamen: Muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet består av et metodekurs som er felles med MNK ZO 330 og MNK ZO 340, forelesninger om generell ferskvannsøkologi, og framdriftsseminarer hvor studentene selv skal legge fram sine hovedfagsoppgaver på et tidlig og sent trinn i prosessen. Det inngår også et individuelt pensum på 2 vekttall som legges opp i samråd med veileder. Emnet er obligatorisk for studenter med hovedfagsretning ferskvannsøkologi.

 

MNK ZO 341 Aktuell etologiske forskning, 5 vekttall

Varighet: 3 semestre.

Metodekurs: 2 uker, obligatorisk.

Seminarer: 45 timer pr. semester, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på seminarer og metodekurs. Det kreves aktiv deltakelse ved minst 75 % av seminarene

Eksamensform: Muntlig, ved avsluttende cand. scient.-eksamen. Hver student må selv holde to seminarer.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Emnet består av et innføringskurs i vitenskapelig metodikk (felles med MNK ZO 330 og MNK ZO 334), og forskningsseminarer (felles med MNK ZO 330) og et individuelt pensum (3 vekttall). Hver student har to framdriftsseminarer - et tidlig i studiet for å diskutere forskningsplanen og et sent i studiet for å diskutere resultater og tolkninger. Seminarene bygger i vesentlig grad på aktiv innsats fra deltagerne. Det individuelle pensum legges opp i samråd med veileder, i hovedsak basert på bokkapitler og orginalartikler.

 

MNK ZO 350* Histologiske teknikker, 2 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Forelesninger: 10 timer

Laboratoriekurs: 40 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen Muntlig eller 4 timer skriftlig.

Emnet undervises for siste gang høsten 2002. Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende godkjent emnegruppe i biologi. Studentene bør ha tatt MNK ZO 151(- 251) Histologi på forhånd. Kurset gjennomføres som et intensivt kurs i starten på høstsemesteret. Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i de viktigste metoder og teknikker som brukes i histologisk arbeid. Dette omfatter bl.a. prinsipper for prøvetaking og fikseringsmetoder, innstøpning i ulike medier, konvensjonell snitting og frysesnitting, ulike fargemetoder, anvendelse av histokjemi, immunohistokjemi og autoradiografi. Morfometri, billedtolkning og problemer med artefakter vil også bli behandlet. Kurset gir et godt grunnlag for videre studier hvor histologiske problemstillinger står sentralt.

 

Cand.-scient.-emner går for første gang våren 2003

 
MNK BI 301* Systematikk/taksonomi II, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Opptakskrav: Bestått eksamen i MNK BI 200

Seminarer/forelesninger: 35 timer, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltakelse.

Eksamen: Muntlig

På seminar/forelesningene gjennomgås aktuelle systematisk/taksonomisk teori og metode. Fokus vil være på klassifikasjon av naturlig variasjon, artsbegrepet, mekanismer for artsdannelse og rekonstruksjon av slektskap mellom organsimer. Perspektivet vil hovedsaklig være genetisk.

MNK BI 310* Populasjonsgenetikk, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst).

Forelesninger: 30 timer.

Eksamen: Muntlig eller 4 timer skriftlig.

Undervisningen bygger på kunnskaper tilsvarende MNK BI 110/-BI 101, MNK BI 120/-BI 104, MNK BI 130/-BI 103, MNK BI 211 og statistikkkunnskaper tilsvarende minst SIB 1. I tillegg kan MNK BI 233 også være til god støtte. Emnet omhandler populasjonsgenetikken og dens verktøy. Panmiktiske populasjoner og genetisk likevekt. Avvik fra panmiksi, genetiske konsekvenser. Endringer i genfrekvenser, genetisk drift og fragmentering, mutasjoner, migrasjoner, seleksjon. Seleksjon og differensiering.

 

BI 313* Eksperimentell cellebiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 2 uker (høst).

Lab.kurs/

demonstrasjoner: 35 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs/demonstrasjoner, samt godkjent rapport.

Eksamen: 4 timer, skriftlig eller muntlig.

 

I emnet undervises i standard celle- og molekylærbiologiske metoder. Emnet gir øving i bruk av moderne eksperimentell teknikk og apparatur og omfatter også øving i litteratursøk og bruk av Internet. Emnet er bygget opp omkring utvalgte metoder som er sentrale innen cellebiologi , plantefysiologi og bioteknologi. Valg av metoder vil kunne skifte fra år til år. Problemer og feilkilder med prøvetaking og behandling av biologisk materiale for kjemiske og biologiske analyser vil også være sentrale i kurset.

 

MNK BI 315* Populasjonsgenetikk laboratoriekurs, 2,5 vekttall

Varighet 1 semester (høst).

Opptakskrav: MNK BI 110/-BI101, MNK BI 120/-BI104, MNK BI 130/-BI103, MNK BI 211, Statistikkunnskaper minst tilsvarende SIB 1.

Laboratoriekurs: 35 timer (øvinger, demonstrasjoner, forelesninger om me toder), obligatorisk

Eksamenform: Bestått /ikke bestått på grunnlag av godkjent laboratoriekurs og journal.

Emnet må tas enten samtidig med MNK BI 310 eller etter bestått MNK BI 310

Kravet om MNK BI 211 kan erstattes av det tidligere emnet BIO 23. I tillegg til opp- takskravene kan MNK BI 233 også være til god støtte. Laboratoriekurset omhandler metoder og teknikker i populasjonsgenetikk, ekstraksjon og elektroforese av isozymer / proteinmarkører og DNA-markører, PCR-teknikk og PC programvare for genetisk analyse.

 

MNK BI 316 Molekylær cellebiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Opptakskrav: MNK BI 110/-BI 101, MNK BI 210, SIK4001/4005 eller tilsvarende

Forelesninger: 26 timer

PBL baserte seminarer 24 timer

Eksamen: 6 timer, skriftlig

Kravet om SIK4001/4005 ved opptak gjelder f.om høsten 2003. Undervisningen gis som forelesninger og kollokvier og forutsetter en del selvstudium. Hensikten med kurset er å gi studentene en molekylær forståelse av cellebiologiske mekanismer og deres regulering. Tema som vil inngå i kurset vil være: Apoptose/necrose-mekanismer; Kinaser/fosfataser-klassifisering og regulering; Transkripsjonsfaktorer, klassifisering og regulering; Lipidmediatorer, regulering og virkningsmekanismer; DNA reparasjonsmekanismer. Pensum vil i stor grad bli dekt av orginalartikler og oversiktsartikler.

Kurset er obligatorisk for hovedfagsstudenter i Celle- Molekylærbiologi og Cellebiologi for medisinsk teknisk personell, dessuten åpent for hovedfagsstudenter i Bioteknologi.

 

MNK BI 317 * Biovisualisering, 2,5 vekttall

Varighet: 3 uker (vår).

Forelesninger: 36 timer.

Lab.kurs/

demonstrasjoner: 60 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs/demonstrasjoner, samt godkjent rapport.

Eksamen: 5 timer, skriftlig eller muntlig.

The course will include information and practical experiments about modern imaging techniques. The exact content will be adjusted so to fit to the equipment available. Examples of techniques to be discussed are: fluorescence stereomicroscopy/microscopy, immunogold-EM, use of reporter genes and various promoter- and gene-constructs for sub- and cellular localisation and confocal laser scanning microscopy. Other potential topics are 3-D-reconstructions, AFM (atomic force microscopy) and NMRi (imaging using NMR).

 

MNK BI 331* Interaksjon og stoffomsetning i akvatiske miljøer, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår)

Opptakskrav Bestått eksamen i både MNK BO 100 og MNK ZO 100 eller MNK BI 102 samt MNK BI 230 ell. tilsv.

Forelesninger: 42 timer

Seminar: 6 timer

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltakelse.

Eksamen: 5 timer, skriftlig eller muntlig

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i akvatisk økologi. Det blir lagt vekt på mekanismene bak vekstprosesser hos akvatiske organismer og mekanismene som kontrollerer eutrofiering. Det vil videre bli undervist om systemkontrollerende faktorer, predator- eller produksjonskontrollerende systemer. Emnet vil omhandle struktur og funksjon av akvatiske næringsnett og derved også gå inn på diversitet og diversitetskontrollerende faktorer i akvatiske systemer. Emnet vil i stor grad omhandle økologiske prosesser av felles betydning for marine og limniske systemer.

 

MNK BI 332* Populasjonsøkologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Forelesninger: 28 timer.

Seminar: 10 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig eller 4 timer skriftlig.

Emnet tar sikte på å gi en innføring i den teoretiske bakgrunnen for populasjonsøkologien. Kurset vil gjennomgå enartspopulasjoner og interaksjoner mellom arter. Viktige momenter er demografi, populasjonsregulering og livshistoriestrategier hos ulike typer av arter, både planter og dyr. Bl.a. behandles reproduksjon, spredning og etablering. Problemer innrettet mot naturlig dynamikk og miljøforandringer er sentralt. Seminarene bygger på aktiv deltakelse fra studentene.

 

MNKBI350 Eksperimentell design og statistikk m/biologiske eks. 2,5 vt.

Varighet: 1 semester (vår)

Opptakskrav : tatt opp til hovedfagsstudiet i biologi

Forelesninger: 22 timer

Øvinger: 20 timer, obligatorisk

Eksamen: Eksamensform kunngjøres senere. (Mappeevaluering basert på innleverte øvinger. Alternativt, skriftlig eller muntlig samme semester som undervisningen avsluttes.)

Kurset gir en innføring i eksperimentell design fra en statistisk synsvinkel. Det fokuseres på design som kan analyseres v.h.a. variansanalyse. Både hierarkiske og faktorielle design gjennomgås. Kurset baseres på forelesninger samt obligatoriske, teoretiske og praktiske øvinger. I de praktiske øvingene benyttes statistikkprogrammet S-pluss.

 

MNK BI 360 Marin biologi I, 2,5 vekttall

Varighet: Ca. 1 måned (høst).

Forelesninger: 25 timer.

Øvelser/lab.kurs: 60 timer, obligatorisk.

Prosjektarbeid: 1 uke, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjente laboratoriejournal/prosjektarbeid.

Eksamen: Skriftlig, 5 timer.

Emnet gir en innføring i basal metodikk som er relevant for gjennomføring av eksperimentelle og feltbaserte studier som f.eks. planlegging av eksperimenter, bruk av innsamlingsredskaper og registreringsutstyr på forskningsfartøy, innsamlingsteknikk og analysemetodikk, herunder vannanalyser og biokjemiske analyser i marine organismer samt bruk av bibliotek, litteratursøk, vitenskapelig forfatterskap og bruk av spesielle EDB-utstyrspakker. Dyrkningsmetodikk med vekt på dyrking av marine alger blir også behandlet.

Emnet er obligatorisk "grunnkurs" for studenter som tar hovedfag i marin biologi. Kurset går intensivt i oktober og deler av november, og emnet lar seg vanskelig kombinere med andre emner i denne perioden. Det skal utarbeides en journal for kurset.

 

 

MNK BI 361 Marin biologi II, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Seminarer: Obligatorisk.

Selvstudium: Angitt pensum

Prosjektarbeid: 1 uke, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse/prosjektarbeid.

Eksamen: Muntlig.

Emnet baseres på studentseminarer hvor generelle marinbiologiske tema behandles, samt på selvstudium av et generelt, felles teoretisk pensum.

 

MNK BI 371* Forurensingsøkologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester.

Opptakskrav: MNK BI 270/-271 eller tilsvarende.

Forelesninger: 6 timer.

Seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig, samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet gir en innføring i forurensningsøkologi. Kurset har til hensikt å gi enforståelse av opptak og transport av miljøgifter i økosystemer og for hvordan miljøgifter kan påvirke økologiske prosesser. En vil fokusere på hvordan populasjoner, økologiske samfunn og terrestre, ferskvanns- og marine økosystemer påvirkes av forurensning. Ulike forurensningsgrupper og problemkomplekser vil bli belyst

 

MNK BI 372 Miljøtoksikologi 2,5 vt

Varighet: 1 semester (vår)

Opptakskrav: MNK BI 271 og/eller MNK KJ 270

Forelesninger: 36 timer

Seminarer: 8 timer, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent seminardel

Eksamen: Muntlig

Emnet omfatter toksikokinetikk og dynamikk, ulike stoffgruppers toksikologi med særlig vekt på mekanismer og risikoevaluering. Problemer angående komplekse blandinger av forurensninger i luft, jord og vann blir diskutert.

 

MNKBI 373 Gentoksikologi 2,5 vt

Varighet: 1 semester (vår)

Opptakskrav: MNK BI 271

Forelesninger: 10 timer

Seminarer: 30 timer, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent laboratorie-/seminardel

Eksamen: Muntlig

 

Emnet gir en innføring i problemløsning og sentrale metoder innen gentoksikologisk forskning. Det vil særlig bli lagt vekt på metoder som kan være egnet i studier av naturmiljøet (øko-gentoksikologi).

 

MNK BI 380 Biodiversitet, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Forelesninger: 15 timer.

Seminar: 30 timer obligatorisk.

Prosjektarbeid: ca 1 vt

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave.

Eksamen: Muntlig.

I emnet diskuteres samfunnsmessige, biologiske og etiske aspekt ved bevaring av biologisk mangfold. Forelesninger, seminar og semesteroppgave tar utgangspunkt i den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold og kommer inn på årsakene til den pågående artsutryddingen, prinsippene for bevaring av truede arter, strategier for utnyttelse av økosystemene, juridiske og økonomiske rammebetingelser og virkemidler for bærekraftig forvaltning samt sosiokulturelle og etiske sider knyttet til konvensjonen. I seminarserien blir studentene oppfordret til å legge fram et notat over et gitt problem, som blir kommentert og diskutert. Semesteroppgaven er en viktig del av kurset, og gjennom denne får studentene trening i å analysere komplekse problemer i en tverrfaglig gruppe.

 

MNK BI 381 Forskningseminar 2,5 vekttall

Varighet: 3 semestre.

Seminarer: 45 timer pr. semester, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på seminarer. Det kreves aktiv deltakelse ved minst 75 % av seminarene

Eksamensform: Eksamensform kunngjøres senere (Mappeevaluering)

Emnet består av forskningsseminarer. Hver student har to framdriftsseminarer - et tidlig i studiet for å diskutere forskningsplanen og et sent i studiet for å diskutere resultater og tolkninger. Emnet omfatter også seminarer hvor spesielle temaer og aktuell litteratur blir gjennomgått. Seminarene bygger i vesentlig grad på aktiv innsats fra deltagerne.

 

MNK BI 391 Spesialpensum til hovedfag, 2,5 vekttall

Varighet: 2-3 semester.

Undervisningsform:Selvstudium

Eksamen: Muntlig ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet omfatter et individuelt teoretisk pensum i tilknytning til hovedfagsoppgaven. Pensum legges opp i samråd med veileder, og skal godkjennes av Biologisk institutt.

 

MNK BO 320 Eksperimentell plantefysiologi, 2,5 vekttall.

Varighet: 5-7 uker (høst).

Opptakskrav: MNK BO 220 eller tilsvarende

Antall forelesninger: 20t.

Kurs/prosjektarbeid/ekskursjoner: 70t, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjente rapporter.

Eksamen: 4 t skriftlig eller muntlig.

Det legges vekt på kunnskap og forståelse av de forhold som påvirker plantenes vekst og utvikling og hvordan faktorene påvirker hverandre innbyrdes og mulige effekter på forskningsresultater. Emnet fokuserer på potensielle feilkilder og tiltak for å minimalisere dem. Dyrking av forsøksmateriale gjennomgås. Det gis innføring i planlegging, gjennomføring og rapportering av forsøk og forsøksresultater, bl.a. som prosjektoppgaver.

 

MNK BO 322 Plantefysiologi III, 2,5 vekttall.

Varighet: 2 semestre, høst/vår.

Antall forelesninger: 20t, obligatorisk.

Kollokvier: Etter behov.

Prosjektarbeid: Semesteroppgave.

Forskningsseminar: Obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent forskningsseminar og semesteroppgave.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Teori: Utvalgte emner innen plantenes vekst og utvikling.

Forskningsseminar: Offisielle forelesning på 35-40 min. Emnet for forelesningen gis av faglærer 3 uker før forelesningen. Studenten kan foreslå emner for forelesningen.

 

MNK BO 332 Planteøkologi II, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre (høst-vår).

Seminar: 80 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme vårsemester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen

Emnet omfatter et felles avansert teoretisk pensum i botanisk økologi og evolusjon. Sentrale emner er bl.a. populasjonsbiologi hos planter, dynamikk/suksesjon i naturlig vegetasjon, planter-dyr interaksjoner, interaksjoner med omgivelsefaktorer, inklusive klima forandringer og teoretiske modeller omkring interaksjoner og evolusjon i plantesamfunn.

 

MNK BO 334* Dynamisk biogeografi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Kollokvier/seminar: 40 timer

Ekskursjon: ca. 1-2 uke, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent ekskursjon.

Eksamensform: Bestått / ikke bestått på grunnlag av ekskursjonsrapport

Kursen tar opp biogeografiske prosesser og mønster i ulike skalaer, både i tid og rom. Viktige moment er dynamikk hos invaderende arter, øybiogeografi, metapopulationsdynamikk, biogeografiske trender, etc. Kursen bygger på BI231 (Biogeografi) og BI234 (Samfunnsøkologi). En ekskursjon inngår. Emnet tilbys annenhvert år, første gang våren 2004.

 

MNK ZO 320 Generell økofysiologi, 5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Seminar: 60 timer, obligatorisk.

Forskningsseminar: 30 timer, obligatorisk.

Metodekurs: 3 uker, obligatorisk.

Feltkurs: 1 uke, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på seminarer, metodekurs og feltkurs.

Eksamen: Muntlig eller 6 t. skriftlig.

Emnet omfatter en innføring i fysiologiske prosesser og sammenhengen mellom struktur og funksjon. Undervisningen bygger på aktiv innsats fra studentenes side, bl.a. ved presentasjon av utvalgt stoff i kollokvier og ved forskningsrapporter. I undervisningen inngår et økofysiologisk feltkurs ved en biologisk stasjon. Videre inngår et metodekurs som bl.a. omfatter demonstrasjon av instrumenter og apparatur, gjennomgåelse av en del teknikker og metoder som benyttes innen zoologisk forskning, orientering om bruk av faglitteratur og referanseorganer, samt en innføring i de vanligste metoder som benyttes ved behandling av biologiske data.

 

MNK ZO 322 *Termoregulering, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen temperaturregulering. I tillegg vil nyere literatur innen temaet bli gjennomgått, slik at studenten vil få et inblikk i nyere aktuell forskningen innen feltet.

 

MNK ZO 323 *Respirasjon, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen gassutveksling og respirasjonsfysiologi. I tillegg vil nyere literatur innen temaet bli gjennomgått, slik at studenten vil få et inblikk i nyere aktuell forskningen innen feltet.

 

MNK ZO 324 *Osmoregulering, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen osmoregulering. I tillegg vil nyere literatur innen temaet bli gjennomgått, slik at studenten vil få et inblikk i nyere aktuell forskningen innen feltet.

 

MNK ZO 325 *Nevrofysiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen nevrofysiologi. I tillegg vil nyere literatur innen temaet bli gjennomgått, slik at studenten vil få et inblikk i nyere aktuell forskningen innen feltet.

 

MNK ZO 326 *Akvatisk fysiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen akvatisk fysiologi. I tillegg vil nyere literatur innen temaet bli gjennomgått, slik at studenten vil få et inblikk i nyere aktuell forskningen innen feltet.

 

MNK ZO 327 *Miljøfysiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen miljøfysiologi. I tillegg vil nyere literatur innen temaet bli gjennomgått, slik at studenten vil få et inblikk i nyere aktuell forskningen innen feltet.

 

MNK ZO 328 *Arbeidsfysiologi, 2,5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Forelesninger/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet vil gi studenten en generell forståelse av de fysiologiske prinsipper innen human arbeidsfysiologi. I tillegg vil nyere literatur innen temaet bli gjennomgått, slik at studenten vil få et inblikk i nyere aktuell forskningen innen feltet.

 

 

 

 

MNK ZO 331 Atferdsøkologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Seminarer/

forelesninger: 35 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig, samme semester som undervisningen avsluttes, eller ved avsluttende hovedfagseksamen.

Emnet gir fordypning i sentrale atferdsøkologiske problemstillinger. Hovedvekt er lagt på å forstå dyrs atferd i et evolusjonært perspektiv, men temaer knyttet til atferdsbiologiske mekanismer inngår også. Sentralt står samspillet mellom individenes interesse, sosial atferd og livshistorie. Atferdsøkologiens rolle i bevaringsbiologi belyses også. Undervisningen er problembasert og bygger i vesentlig grad på aktiv innsats fra studentene.

 

MNK ZO 332* Evolusjonær økologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst).

Forelesninger: 9 timer.

Kollokvier: 18 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet gir en innføring i aktuelle emner innenfor evolusjonær økologi, som evolusjon av kjønn, hermafroditisme, seksuell seleksjon: forekomst, modeller, kostnader og begrensende faktorer. Undervisningen er basert på nyere originallitteratur. Emnet gis konsentrert over 2 - 3 uker. Kollokviene bygger på aktiv deltakelse fra studentene.

 

MNK ZO 333 Fiskeøkologi, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Forelesninger: 30 timer.

Eksamen: Muntlig eller 4 timer skriftlig.

Emnet gir en innføring i fiskeøkologi med vekt på individuelle responser til miljøendringer, populasjonsregulering, vekstprosesser og livshistorievariabler.

 

MNK ZO 350* Histologiske teknikker, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Forelesninger: 10 timer

Laboratoriekurs: 40 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent laboratoriekurs.

Eksamen Muntlig eller 4 timer skriftlig.

Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende godkjent emnegruppe i biologi. Studentene bør ha tatt MNK ZO 151 Histologi på forhånd. Kurset gjennomføres som et intensivt kurs i starten på høstsemesteret. Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i de viktigste metoder og teknikker som brukes i histologisk arbeid. Dette omfatter bl.a. prinsipper for prøvetaking og fikseringsmetoder, innstøpning i ulike medier, konvensjonell snitting og frysesnitting, ulike fargemetoder, anvendelse av histokjemi, immunohistokjemi og autoradiografi. Morfometri, billedtolkning og problemer med artefakter vil også bli behandlet. Kurset gir et godt grunnlag for videre studier hvor histologiske problemstillinger står sentralt.

 

MNFEL330 * Landskapsøkologi I, 2,5 vekttall

Varighet 1 semester (vår)

Opptakskrav: BI103/BI130 eller GEO 101

Anbefalte emner: BI230, BI234,GEO 203,GEO206

Forelesninger: 24 timer

Kollokvier: 16 timer

Eksamenskrav: Godkjent kollokviedeltagelse

Eksamen: Skriftlig 5 timer

Emnet gir en innføring i landskapsøkologiens grunner og utvikling. Sentrale begrep som årsaker til landskapsmønster, kvantifisering av landskapsmønster og landskapsmodeller gjennomgåes, samt gis en bakgrunnd til GIS-metoder Emnet gir en oversikt over ulike økologiske og geografiske tilnærminger til historie, utvikling, forvaltning og bærekraftig bruk av ulike landskapstyper og økosystemer. Praktiske eksempler fra forskjellige økosystem innen og utenfor Europa vil bli presentert. Emnet er tverrfaglig og blir gitt i samarbeide med Botanisk institutt, NT-fakultetet, og Geografisk institutt, SVT-fakultetet.

 

MNFEL331 * Landskapsøkologi II, prosj.arb./ ekskursjon, 2,5 vekttall

Varighet 1 semester (vår)

Opptakskrav: BI103/BI130 eller GEO 101, MNFEL330

Anbefalte emner: BI230, BI234,GEO 203,GEO206,

Ekskursjoner: 5 dager, obligatorisk

Prosjektarbeid: Obligatorisk prosjektarbeid i forbindelse med ekskursjon

Eksamenskrav: Godkjent prosjektarbeid og godkjent deltagelse på ekskursjon

Eksamen: Bestått /ikke bestått på bakgrunn av skriftlig og muntlig presentasjon av prosjektarbeid

 

Emnet bygger på MNFEL 330. Må tas i samme semester som MN FEL330* eller etter bestått MNFEL330 * Landskapsøkologi I.

Gjennom ett prosjektarbeid og en ekskursjon vil tverrfaglige innfallsvinkler til utvalgte konkrete problemstilling bli demonstrert. Studentene vil arbeide i små grupper for å løse tverrfaglige problemstillinger knyttet til konkrete områder. Resultatet av gruppenes arbeid presenteres i skriftlige rapporter. Emnet er tverrfaglig og blir gitt i samarbeide med Botanisk institutt, NT-fakultetet, og Geografisk institutt, SVT-fakultetet.

Emnet tilbys annenhvert år, første gang våren 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.scient.-emner

 
MNK BI 400* Evolusjonær biologi, 3 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Opptakskrav: MNKBI130/-ZO140 ell. -BI103, MNKBI230

ell. -BI233/-BI234, MNKZO240 ell. -ZO241/-242

Forelesning/

seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet tar sikte på å presentere, diskutere og kritisk analysere prinsipielle biologiske evolusjonære spørsmålsstillinger. Følgende spørsmål behandles: Evolusjonær teoridannelse, arvelighet og utvikling, historisk evolusjon, evolusjonære mekanismer og koevolusjon. Emnet går normalt hvert annet år (2002, 2004).

 

MNK BI 401* Atferd og bevaringsbiologi, 2 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Forelesninger: 3 timer

Seminar: 32 timer, obligatorisk

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på seminar

Eksamen: Muntlig

Atferdsbiologi og bevaringsbiologi er to disipliner som tidligere ikke, eller i svært liten grad er blitt koblet. Dette kurset gir en innføring i hvordan ulike tema i atferdsbiologien kan nyttiggjøres innen bevaringsbiologien og gi en bedre forståelse for og løsning på ilke problemer innen forvaltningen. Emnet tar for seg eksempler fra fisk, amfibier, fugl og pattedyr vedrørende basisdata for atferdsøkologi og bevaringsproblemer/intervensjoner. Spesielle tema som blir tatt opp er betydningen av ulike pardanningsystemer med ulike makevalgstrategier, foreldreomsorg og variasjon i reproduktiv suksess for forvaltningsproblemer. Emnet går annet hvert år (2001, 2003).

 

MNK BI 420* Insekt-plante- interaksjoner, 3 vekttall

Varighet: 1 semester.

Opptakskrav: MNK BI 120/-BI 104, MNK ZO 220.

Kollokvier/

seminar: Ca. 40 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet omfatter analyser av insekt-plante-interaksjoner innenfor kjemisk økologi og evolusjon med spesielt fokus på herbivori og pollinering. Det legges spesielt opp til å belyse fysiologiske, etologiske, økologiske og evolusjonære mekanismer som er grunnleggende for insekt-plante-interaksjoner.

 

MNK BI 470* Biomarkører, 4 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Opptakskrav: MNK BI 371.

Forelesninger: 10 timer

Seminar: 30 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Det legges vekt på en fordyping i ulike forurensningsformers virkningsmekanismer på biologiske prosesser i forskjellige biologiske systemer, fra celler og organismer til populasjoner og økologiske samfunn. Virkningsmekanismen på de ulike nivå settes i sammenheng med begrepet "biomarkør". En vil gjennomgå den teoretiske bakgrunn for dette begrepet, fokusere på de ulike grupper av biomarkører, samt gjenngå eksempler på ulike biologiske variable som kan nyttes som biomarkører.

 

MNK BI 480* Bevaringsbiologi, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Opptakskrav: MNK BI 130/-BI 103, MNK BI 230 ell. -BI233/-234, MNK BO 100/MNK ZO 100 eller MNK BI 102.

Seminar: 50 timer, obligatorisk.

Prosjektarbeid: Prosjektoppgave tilsvarende 2,5 vt

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig, samt godkjent semesteroppgave.

Emnet behandler det teoretiske grunnlaget for bevaring av biodiversitet med utgangspunkt i skandinaviske og internasjonale forhold. I denne forbindelse tar en opp årsakene til den pågående artsutryddingen, prinsippene for bevaring av truete arter, opprettholding av den biologiske diversiteten, små og oppsplittete populasjoners genetikk samt strategier for bærekraftig utnytting av økosystemene. Studentene arbeider individuelt eller i grupper med en semesteroppgave som berører et reelt bevaringsbiologisk problem.

 

MNK BI 490* Biologisk vitenskapsteori, 3 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Opptakskrav: Cand. scient.- eller Dr. scient.-student i biologi

Seminar: 28 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet tar sikte på 1) å gi en innføring i grunnleggende vitenskapsteori, samt 2) å belyse sentrale vitenskapsteoretiske problemer i biologien. I den generelle delen gjennomgås sentrale begreper (teori, hypotese, lov m.v.). Utviklingen av kunnskap gjennom teoribygging og testing drøftes. I denne sammenheng gjennomgås begreper som falsifisering, sannhet, objektivitet, deduksjon og induksjon. Videre behandles kort ulike syn på vitenskapens natur (instrumentalisme, empirisme, realisme).

I den biologiske delen behandles vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer for studier i populasjonsgenetikk, evolusjonsbiologi, molekylærbiologi, systematikk og humanbiologi. Det legges vekt på 1) å klargjøre det vitenskapsteoretiske fundament for biologisk forskning, og 2) å diskutere det filosofiske grunnlag for aktuelle kontroverser i tilknytning til faget (debattene om kreasjonisme og sosiobiologi). Emnet går normalt hvert annet år (2003, 2005).

 

 

MNK BO 420* Regulering av planters vekst og utvikling, 4 vekttall

Varighet: 1-2 semester (oppstart etter behov).

Opptakskrav: Cand.scient.-grad i botanikk inkl. emnet MNK BO 220 eller tilsvarende.

Seminarer: 10 timer, obligatorisk.

Lab.kurs: 20 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent prosjektoppgave og seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet presenterer nyere prinsipper og forskningsresultater i arbeider med høyere planter på organ- og/eller organismenivå. Utvalgte temaer, som hittil i liten grad er kommet inn i lærebøker, vil bli gjennomgått og diskutert. Emnet kan inneholde en eksperimentell del av omfang tilsvarende ca. 1 vekttall knyttet til et utvalgt område innen teoripensumet. Dette skal gi innføring i avansert metodikk som ikke er dekket under tidligere avlagt cand.scient.-grad.

 

MNK BO 420A* Regulering av planters vekst og utvikling, 3 vekttall

Varighet: 1-2 semester.

Opptakskrav: Cand.scient.-grad i botanikk inkl. emnet MNK BO 220 eller tilsvarende.

Seminarer: 10 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet inneholder teoridelen av MNK BO 420 og kan ikke senere suppleres med separat eksperimentell del.

 

MNK BO 430* Planteøkologi III, 5 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Opptakskrav: Bestått eksamen i MNK BI 130 ell BI 103,MNK BI 230 ell. BI233/-BI234, MNK BO 100 ell. MNK BI 102 .

Seminarer: 50 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig, som foredrag over gitt emne (ca 20-30 min.),

karakter bestått /ikke bestått (der bestått er B eller bedre).

Emnet omfatter det teoretiske grunnlaget på et avansert nivå innenfor økologi, spesielt planteøkologi, og skal utgjøre en fordypning av kunnskapen som studentene har tilegnet seg på hovedfagsnivå. Det skal være et felles pensum for alle som tar dr.scient.-grad innen planteøkologi, og dette skal gi innblikk i ulike retninger innenfor økologi som evolusjonær biologi, populasjonsbiologi, samfunns/økosystem/landskapsøkologi.

 

MNK ZO 420* Nevrobiologi I, 5 vekttall

Varighet: 1-2 semester.

Opptakskrav: MNK ZO 320 eller tilsvarende.

Forelesninger/

seminar: 70 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet bygger på kunnskap tilsvarende MNK ZO 320 og MNK ZO 321 og omfatter generell og komparativ nevrobiologi, herunder sanse- og nevrofysiologi, anatomi og utviklingsbiologi. Kurset skal gi en grundig forståelse av etablert kunnskap samt en innføring i nyere viten innenfor molekylær nevrobiologi. Kurset er lagt opp slik at det ikke overlapper med et nasjonalt kurs i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo. Kurset har 5 vekttalls reduksjon mot det tidligere emnet Z320. Reduksjon mot det tidl.emnet Z321 vurderes individuelt.

 

MNK ZO 421* Nevrobiologi II, 2 vekttall

Varighet 1 semester.

Opptakskrav: MNK ZO 320 eller tilsvarende

Forelesninger/

seminar: 35 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende ZO 320 og MNK ZO 321, og omhandler generell nevrofysiologi og overlapper med deler av det nasjonale kurset BZ 352 Nevrobiologi ved Universitetet i Oslo, og er beregnet på studenter som ikke har tatt kurset i Oslo. Kurset har to vekttalls reduksjon mot det tidligere emnet Z 320. Reduksjon mot det tidligere emnet Z 321 vurderes individuelt.

 

MNK ZO 422* Temperatur-regulering, 3 vekttall

Varighet: 1 semester.

Opptakskrav: Kunnskaper i fysiologi, vurderes individuelt av faglærer. Forkunnskaper skal være avklart før semesterstart og studenter må i god tid før semesterstart ta kontakt med faglærer for avklaring.

Kollokvier/

seminar: 45 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet omfatter en fordypning i forståelsen av de mekanismer som ligger til grunn for regulering av kroppstemperaturen. Følgende emner behandles: Sentralnervøs regulering av kroppstemperaturen, virkning av temperatur på biologiske prosesser, samt fysiologiske tilpasninger til varierende temperatur hos endoterme og ektoterme dyr, herunder metabolske tilpasninger ved hypotermi, biokjemiske tilpasninger i sammensetning av enzymer og lipider og videre mekanismer for å unngå og tåle frysing av kroppsvæskene.

 

MNK ZO 423* Respirasjonsfysiologi, 3 vekttall

Varighet: 1 semester.

Opptakskrav: Kunnskaper i fysiologi, vurderes individuelt av faglærer. Forkunnskaper skal være avklart før semesterstart og studenter må i god tid før semesterstart ta kontakt med faglærer for avklaring.

Kollokvier/

seminar: 45 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet skal gi en grundig innføring i prinsippene for gasstransport samt omfatte en gjennomgang av respirasjonssystemene hos ulike grupper av dyr. Det vil bli lagt spesiell vekt på respirasjonssystemet hos endoterme dyr.

 

MNK ZO 424* Akvatisk økofysiologi II, 4 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Kollokvier/

seminar: 50 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen Muntlig.

Emnet skal gi en innføring i fysiologiske mekanismer og tilpasninger hos akvatiske dyr, med særlig vekt på fisk. Emnet vil bl.a. omfatte osmoregulering, vannbalanse, cellevolumregulering, metabolisme, endokrinologi og sansefysiologi, samt effekter av endringer i ytre miljøforhold (vannkvalitet, temperatur, lys/fotoperiode).

 

MNK ZO 425* Biologiske effekter av miljøforurensninger, 4 vekttall

Varighet: 2 semestre.

Kollokvier/

seminar: 50 timer, obligatorisk.

Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.

Eksamen: Muntlig.

Emnet skal gi en innføring i hvordan kjemiske miljøforurensninger virker på biologiske organismer. Vekten vil særlig bli lagt på ulike forurensningsformers virkningsmekanismer. Emnet vil omfatte aktuelle miljøproblemer som f.eks. sur nedbør, tungmetaller, oljeforurensning, organiske gifter, insektmidler og radioaktiv forurensning.

 

MNK ZO 491 Dyreforsøkslære for stipendiater og forskere, 2 vekttall

Varighet: 2 uker (høst)

Opptakskrav: Deltakerne må være opptatt til hovedfags- eller doktogradsstudium eller være tilsatt som forskningstekniker eller i vitenskapelig stilling. I tillegg må deltakerne være immatrikulert ved et universitet eller ha oppnådd gunnlag for immatrikulering.

Undervisning: Forelesninger, kollokvier og demonstrasjoner ca 50 timer.

Prosjektarbeid/selvstudier: Ca 30 timer

Eksamenskrav: Godkjent kursdeltakelse og prosjektarbeid

Eksamen: Muntlig, eller 4 timer skriftlig etter avsluttet undervisning.

Emnet vil bli gitt som intensivkurs over to uker. Undervisningen vil skje i form av forelesninger og kollokvier, i tillegg til praktiske demonstrasjoner. Innholdet i kurset er lagt opp slik at studentene som gjennomfører kurset tilfredsstiller kravet fra Europakonvensjonens regler for opplæring av personell som skal utføre forsøk med dyr.