2.6 CELLEBIOLOGI FOR MEDISINSK/TEKNISK
PERSONELL

Studiet be opprettet av Høgskolestyret 9. april 1987. Studieplanen ble vedtatt i Fakultetsrådet for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 10. mars 1987 med endringer sist vedtatt 14. november 1995. Redaksjonelle endringer foretatt senest i juni 2002.

 

Dette studietilbudet retter seg mot kandidater som bl.a. tar sikte på stillinger som ledere på laboratorier og lærere ved medisinsk-tekniske undervisningsins-titusjoner. Faglig ansvarlig er Botanisk institutt.

2.6.1 STUDIEGRUNNLAG

Studiet er primært et videreutdanningstilbud for medisinsk-teknisk personell med eksamen fra 3-årig bioingeniørutdanning. Søkere med 2-årig fysiokjemikerutdanning kan ikke lenger følge et studieopplegg som impliserer fritak for cand. mag.-grad, men må ta en slik grad. Slike søkere henvises til KB-fakultetets studieveiledere for nærmere opplysninger.

I tillegg til 3-årig bioingeniørutdanning kreves som grunnlag for cand.scient.-studiet også 15 eller 20 vekttall avhengig av hvilke av to alternative studieopplegg som velges. Det kreves enten 15 vekttall innkludert ex.phil (5 vt) hvis totalsummen skal være 75 vekttall eller 20 vekttall uten ex.phil. hvis totalsummen skal være 80. Jfr. utfyllende regler til gradssforskriftens § 13 (se kap.8), reglene for å gi fritak for cand.mag.-grad (se kap. 1.9.2) og avsnittet nedenfor Obligatoriske og anbefalte emner i grunnstudiet.

 

Skjematisk oppbygning av studiet og hovedfagsstudiegrunnlaget:

Grunnlag for hovedfagstudiet:

Bioingeniørutdanning (60 vekttall) 3 år

Praksis (i heltidsstilling) 2 år

15 eller 20 vekttall ( I utgangspunktet eksamener fra NTNU) 0,75-1 år

Hovedfagsstudiet 1,5 år

 

Obligatoriske og anbefalte emner i grunnstudiet

Emnene som kreves utover den medisinsk-tekniske utdanningen bør velges i samråd med veileder, og emnene skal godkjennes av Botanisk institutt..

For alle studenter er MNK BI 212 Cellebiologi (2,5 vt.) obligatorisk . I tillegg må der velges minst ett av de emnene som er nevnt i kap. 2.7.3). Videre er emnene fra NTNU og Universitetet i Oslo i tabellen nedenfor valgbare. Tallene i parentes viser emnenes vekttall. Det er oppgitt hvilke NTNU-emner den 3-årige bioingeniørutdanningen (fra HIST) overlapper med, og hvor stor vekttallsreduksjon som utløses ved bestått eksamen i emnene. Andre bioingeniørutdanninger kan gi andre vekttallsreduksjoner.

 

Emner fra NTNU
Kode Tittel Faglig overlapp

MNK BI 211 Genetikk (2,5 vt.)

MNK BI 271 Forurensningsbiologi (5 vt.)

MNK ZO 250 Funksjonell anatomi (2,5 vt.)

MNK ZO 251 Histologi (2,5 vt.)

MNK ZO 220 Zoofysiologi (4 vt./5 vt)

SIK 4001/4005 Biokjemi (5 vt.)

MNK KJ 270 Naturmiljøkjemi (5 vt.)

MNK KJ 321 Kjernemagnetisk resonansspektroskopi(3 vt.)

MNF IT 100 Informatikk basisfag(4 vt.) 2 vt. (faglig fritak)

MNF ST 001 Brukerkurs i statistikk mm (5 vt.) 2 vt.

MNF ST 101 Sannsylighet og statistiske metoder I (5 vt.) 2 vt.

SIK 4009 Mikrobiologi (2,5 vt) 2 vt (faglig fritak

SIK4045 Molekylærgenetikk (2,5 vt.)

 

Andre relevante NTNU-realfagsemner kan også velges, men da først etter godkjenning fra Botanisk institutt.

 

Emner fra Universitetet i Oslo (UIO)

Bio 200 Molekylær biologi (5)

Bio 221 Generell mikrobiologi (5)

Bio 232 Cellebiologi II og utviklingsbiologi (5)

NB! Bio 232 Kan erstatte NTNU's emne BI 212 samt det emnt emnet som må velges i tillegg, jfr. kap. 2.7.3.

Bio 241 Generell toksikologi (5)

Bio 252 Genetikk (5)

BZ 250 Generell fysiologi I (5)

IN 105 Grunnkurs i programmering (5)

KJ 203 Miljøkjemi (3)

ST 001 Allmenn statistikk (5)

 

Andre 200-og evt 300-emner fra UIO kan velges, men da først etter godkjenning fra Botanisk Institutt. Det kan være vekttallsreduksjoner mellom UIO-emner og bioingeniørutdanningen. Det kan også være vekttallsreduksjoner mellom UIO-emner og NTNU-emnene nevnt ovenfor. Studenter som ønsker å ta UIO-emner til bruk i grunnstudiet for den overnevnte hovedfagsretningen bør ta kontakt med studieveilederne på Fakultetet for kjemi og biologi for nærmere informasjon om mulige vekttallsreduksjoner.

Andre realfagsemner (kjemi-emner, biofysikk m.v.), og relevante emner fra sivilingeniørstudiet og fra Det medisinske fakultet kan inngå blant de

valgbare emnene. Slike emner må godkjennes av fakultetet. Eventuelle vekttallsreduksjoner i forhold til de emnene som velges, må vurderes individuelt.

 

Innpassing og fritak for cand.mag.-graden

De generelle retningslinjene for innpassing og søknad om fritak for cand.mag.-graden er beskrevet i kapittel 1.9.og forutsettes kjent.

2.6.2 CAND.SCIENT.-STUDIET

Innholdet i studiet

Cand.scient.-studiet har et omfang som normalt tilsvarer 3 semesters arbeid i tillegg til en grunnutdanning og praksis. Studiet består av 2 deler:

1. En skriftlig sammenfatning av en forskningsoppgave (hovedfagsoppgave). Flere mindre arbeider kan godkjennes som hovedfagsoppgave når disse etter sitt innhold utgjør et hele. Del av et fellesarbeid kan godkjennes etter nærmere bestemmelser gitt av høgskolestyret ved tidligere AVH, jfr kap. 8.2.2. Omfanget av oppgaven skal tilsvare en arbeidsmengde på ett år, og arbeidet skal normalt kunne gjennomføres i løpet av 2 semestre.

2. Et godkjent utvalg avanserte emner med tilsammen minst 10 vekttall.

 

3. Et felles introduksjonskurs for alle hovedfagsstudenter i biologi, Marine ressurser/Akvakultur, Cellebiologi for medisinsk teknisk personell, Forurensningsstudiet og Bioteknologi. (se innledningsvis i kap 2.3.1 for beskrivelse av kurset.)

 

Arbeidet med oppgaven kan utføres ved Biologisk institutt med veileder fra instituttet, men ofte vil hovedfaget helt eller delvis utføres ved andre fagmiljøer, f.eks. Det medisinske fakultet, Institutt for bioteknologi eller andre. Når arbeidet utføres ved eksterne institusjoner, vil det normalt foregå under faglig veiledning av forskere ved den aktuelle institusjon. Det vil da inngås en avtale mellom studenten og institusjonen. Det må imidlertid alltid være en ansvarlig veileder i fast vitenskapelig stilling ved Biologisk institutt. Forslag til hovedfagsoppgave utarbeides i samråd med faglig og ansvarlig veileder, og opplegget skal godkjennes av Biologisk institutt før arbeidet med hovedfagsoppgaven tar til. De godkjente avanserte emnene som skal inngå som teoretisk pensum i hovedfagsstudiet i cellebiologi for medisinsk-teknisk personell er:

- MNK BI 316 Molekylær cellebiologi (2,5 vt.)

- MNK BI 313 Eksperimentell cellebiologi (2,5 vt.)
(inkludert elektronmikroskopisk teknikk) eller tilsvarende.

 

Andre relevante emner/kurs fra f.eks. sivilingeniørstudiet og Det medisinske fakultet kan etter søknad til Biologisk godkjennes som avanserte emner. Det vises nærmere til emneoversikter og beskrivelser i studieplanene for sivi-lingeniørstudiet og medisinstudiet.

 

2.6.3 OPPTAK TIL HOVEDFAGSSTUDIET

De generelle kravene for opptak til hovedfagsstudiet er beskrevet i kapittel 1.5.3 og forutsettes kjent. Alle kravene i grunnstudiet (se kapittel 2.7.1) må oppfylles, men de faglige forkunnskapskrav for opptak til hovedfagsstudiet er:

- 3-årig medisinsk/teknisk utdanning (gjennomsnittskarakteren for utdanningen teller som 26/30 i beregningsgrunnlaget).

- MNK BI 212 Cellebiologi

og minst et av emnene

MNK BI 211 Genetikk

MNK BI 213* Immunologi

MNK BI 214 Molekylærbiologi

- 2 års relevant praksis

 

Studenter som allerede har eksamen i MNKBI210 Cellebiologi m/immunologi kan bruke dette ermnet i stedet for MNKBI212 m/tillegg.

 

Praksiskravet

Med relevant praksis menes praksis i bioingeniørstilling eller tilsvarende. Fakultetet avgjør hva som er relevant.

2.6.4 EKSAMEN

De generelle vilkårene for oppmelding til avsluttende hovedfagseksamen er beskrevet i kapittel 1.8 og forutsettes kjent. For studenter som har ekstern utdanning forutsettes i tillegg innholdet i kapittel 1.9 kjent. Før oppmelding til avsluttende cand.scient.-eksamen må studenten tilfredsstille studiegrunnlaget i h.h.t. kapittel 2.7.1, ha oppnådd cand.mag.-graden, eller etter søknad til fakultetet ha blitt innvilget fritak for cand.mag.-graden.

Opplysning om eksamensform og tidspunkt er ført opp under emnebeskrivelsene i de aktuelle fagplaner i Studiehandboka. Avsluttende eksamen skal finne sted etter at hovedfagsoppgaven er innlevert. Foruten bedømmelsen av oppgaven skal kandidaten da framstille seg til en muntlig prøve som består av:

a) en samtale om forskningsoppgaven (hovedfagsoppgaven).

b) eksaminasjon i det teoretiske pensum i de avanserte emner som ikke har vært gjenstand for evaluering underveis i studiet (minst 2 vekttall).