3. DR.SCIENT.-EMNER

Oversikt fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet av mai 1989. Revidert juni 2002.

 

Emner på 300- og 400-nivå er spesielt innrettet mot cand.scient.- og dr.scient.-graden. Emner på 200-nivå kan bare i spesielle tilfeller benyttes i dr.scient.-graden. Ansvarlig fakultetet skal i alle tilfeller godkjenne dr.scient.-pensumet.

 

Botanikk

MNK BI 480 Bevaringsbiologi 5 vt.

MNK BO 420 Regulering av planters vekst og utvikling 4 vt.

MNK BO 430 Planteøkologi III 5 vt.

MNK BO 430A Regulering av planters vekst og utvikling 3 vt.

 

Zoologi

MNK BI 400 Evolusjonær biologi 3 vt.

MNK BI 401 Adferd og bevaringsbiologi 2 vt.

MNK BI 420 Insekt/plante interaksjoner 3 vt.

MNK BI 470 Biomarkører 4 vt.

MNK BI 480 Bevaringsbiologi 5 vt.

MNK BI 490 Biologisk vitenskapsteori 3 vt.

MNK ZO 420 Nevrobiologi I 5 vt.

MNK ZO 421 Nevrobiologi II 2 vt.

MNK ZO 422 Temperatur-regulering 3 vt.

MNK ZO 423 Respirasjonsfysiologi 3 vt.

MNK ZO 424 Akvatisk økofysiologi II 4 vt.

MNK ZO 425 Biologiske effekter av miljøforurensninger 4 vt.

MNK ZO 491 Dyreforsøkslære for stipendiater mm 2 vt.

 

Fysikk

MNFFY306 Målesensorer og transdusere 4 vt.

MNFFY308 Signalanalyse 4 vt.

MNFFY320 Matematisk geofysikk 3 vt.

MNFFY334 Biofysikk II 4 vt.

MNFFY350 Stjernefysikk 3 vt.

MNFFY351 Kosmologi og exobiologi 4 vt.

MNFFY352 Kosmologi og astro-partikkelfysikk 4 vt.

MNFFY362 Subatomær fysikk 3 vt.

MNFFY363 Partikkelfysikk 4 vt.

MNFFY370 Lys, syn, farge 3 vt.

MNFFY450 Kompakte stjerner 4 vt.

MNFFY465 Kvantefeltteori 4 vt.

MNFFY466 Kvanteflavour- og kvantekromo-dynamikk 4 vt.

MNFFY467 Kvanteoptikk 4 vt.

 

Informatikk

MNFIT341 Menneske-Maskin interaksjon 2,5 vt.

MNFIT342 Design av grafiske brukergrensesnitt 2,5 vt.

MNFIT364* Systemutvikling, organisasjon og arbeidsliv 2,5 vt.

MNFIT365* Videregående emner i ADB/systemarbeid 2,5 vt.

MNFIT374 Maskinlæring og case-basert resonnering 2,5 vt.

MNFIT376* Kunnskapsrepresentasjon 2,5 vt.

MNFIT378 Sub-symbolske AI-metoder 2,5 vt.

MNFIT379* Intelligente brukergrensesnitt 2,5 vt.

MNFIT383 Digitale bibliotek II 2,5 vt.

MNFIT385* Info.- og kunnskapsforvaltning 2,5 vt.

MNFIT386* Kunnskapsakkvisisjon 2,5 vt.

 

Kjemi

MNK KJ 320 Stereokjemi og konformasjonsanalyse 3 vt.

MNK KJ 321 Kjernemagnetisk resonanspektroskopi 3 vt.

MNK KJ 326 Biokatalyse i organisk kjemi 3 vt.

MNK KJ 353 Elektroanalyt.kj./ Ind. miljøovervåking 2 vt.

MNK KJ 354 Elektroanalytisk kjemi 2 vt.

MNK KJ 355 Analytisk atomspektroskopi 2 vt.

MNK KJ 356 Kjemiske og biologiske sensorer 2 vt.

MNK KJ 357 Videregående kromatografi 3 vt.

MNKKJ358 Analytisk kjemisk separasjonsteknikker

MNK KJ 365 Enzymkjemi 3 vt.

MNK KJ 370 Videregående akvatisk kjemi 5 vt.

MNK KJ 371 Anvendt geokjemi 3 vt.

MNK KJ 420 Videregående NMR-spektroskopi 4 vt.

MNK KJ 421 Stereokjemi og syntese av kirale stoffer 2,5 vt.

 

Matematikk

MNFMA300 Hovedfagsseminar i algebra I 2 vt.

MNFMA301 Hovedfagsseminar i algebra II 2 vt.

MNFMA310 Hovedfagsseminar i analyse I 2 vt.

MNFMA311 Hovedfagsseminar i analyse II 2 vt.

MNFMA312 Hovedfagsseminar i analyse III 2 vt.

MNFMA313 Hovedfagsseminar i analyse IV 2 vt.

MNFMA314 Hovedfagsseminar i generell topologi 2 vt.

MNFMA315 Hovedfagsseminar i geometri/topologi

MNFMA325 Funksjonalanalyse 4 vt.

MNFMA326 Videregående funksjonsteori 4 vt.

MNFMA327 Ringteori 4 vt.

MNFMA328 Generell topologi 4 vt.

MNFMA329 Differensialgeometri 4 vt.

MNFMA330 Homologisk algebra 4 vt.

MNFMA331 Kaos og fraktal geometri 4 vt.

MNFMA333 Algebraisk topologi 4 vt.

MNFMA334 Algebraisk geometri 4 vt.

MNFMA336 Univalente funksjoner 4 vt.

MNFMA337 Analytisk teori for kjedebrøk 4 vt.

MNFMA340 Funksjoner av flere komplekse variable 4 vt.

MNFMA343 Dynamiske systemer og ergodeteori 4 vt.

MNFMA344 Harmonisk analyse 4 vt.

MNFMA350 Ikke-lineære dynamiske systemer 4 vt.

MNFMA351 Kohomologiteori 4 vt.

MNFMA400 Doktorgradsseminar i algebra I 2 vt.

MNFMA401 Doktorgradsseminar i algebra II 2 vt.

MNFMA410 Doktorgradsseminar i analyse I 2 vt.

MNFMA411 Doktorgradsseminar i analyse II 2 vt.

MNFMA412 Doktorgradsseminar i analyse III 2 vt.

MNFMA413 Doktorgradsseminar i analyse IV 2 vt.

MNFMA431 Representasjonsteori for algebra 4 vt.

MNFMA432 Kommutativ algebra 4 vt.

MNFMA432R Kommutativ alggebra redusert 2 vt.

MNFMA435 Representasjonsteori for endelige grupper 4 vt.

MNFMA438 Kvasikonforme avbildninger 4 vt.

MNFMA439 Hp-rom-teori 4 vt.

MNFMA441 Operatoralgebraer 4 vt.

MNFMA442 Lie-grupper og Lie-algebraer 4 vt.

 

 

Statistikk

MNFST301R Sannsynlighetsteori og assymtotiske rekker 3 vt.

MNFST304R Generaliserte lineære modeller 2,5 vt.

MNFST307 Hovedfagsseminar i biomodellering 2 vt.

MNFST308 Statistiske metoder i økologi og populasjonsgenetikk 4 vt.

MNFST309R Vidg. stokastisk modellering 2,5 vt.

 

.

Emnene som er nevnt her, ekskluderer ikke andre emner fra studieplanen for matematisk-naturvitenskapelige fag som mulige dr.scient.-emner. Vi gjør videre oppmerksom på at ethvert dr.scient.-pensum skal godkjennes av Fakultetets Forskningsutvalget etter innstilling fra instituttets faglige organ. Opplysninger om prosedyrene i denne forbindelse finnes på bl.a. denne nettadressen:

 

http://www.nt.ntnu.no/adm/forskerutdanning/