7. EXAMEN
PHILOSOPHICUM

Examen philosophicum har et omfang på 5 vekttall og er sammensatt av to moduler, hver på 2,5 vekttall som har egne eksamener. Det anbefales at studentene avlegger Examen philosophicum tidlig i studiet.

 

NB! Studenter som tar sikte på en matematisk-naturvitenskapelig cand.mag.-grad kan avlegge Ex.phil. i hvilket som helst semester innen cand. mag.studiet. Innen de matematisk-naturvitenskapelige studiene er ex.phil. ikke koblet til et organisert førstesemesterstudium. Innen de matematisk-naturvitenskapelige studiene finnes det heller ikke noen examen facultatum.

 

Examen philosophicum inngår i studieplanene ved de fleste fakulteter ved NTNU. Faget gir en innføring i en rekke elementer, slik som filosofihistorie, vitenskapsteori, argumentasjonsteori, vitenskapshistorie og etikk. Videre gir faget et innblikk i en rekke forskjellige vitenskapelige og samfunnsmessige temaer.

Faget har følgende målsettinger


Det er lagt opp til at studentene skal spille en aktiv rolle gjennom arbeid med oppgaver i kollokviegrupper og en obligatorisk prosjektoppgave. Det gis egne karakter for hver av modulene, men en samlet karakter for hele Examen philosophicum.

Forelesningskatalog

Det utgis et eget hefte som beskriver studieplanene, pensumlister og undervisningstidene for Examen philosophicum. Dette heftet gjøres også tilgjengelig over nettet.

 

EXH001 Examen philosophicum - modul 1, 2,5 vekttall

Vekttall: 2,5

Varighet: 1 semester

Undervisningsstart: Høst og vår

Anbefalte forkunnskaper: Ingen

Forkunnskapskrav: Ingen

Eksamenskrav: Godkjente øvinger

Tillatte hjelpemidler: Ingen

Eksamen: 4 timer skriftlig


Ny undervisningsplan er under utvikling. Se hjemmesiden til Modul 1 for oppdatering: http://www.exphil.ntnu.no/modul1/

Målsettinger

Modul 1 skal gi et overblikk over forutsetningene for nyere debatter omkring kultur og vitenskap. Dette gjøres gjennom en bred innføring i filosofiske, vitenskapshistoriske og vitenskapsteoretiske emner.

Innhold

Faget gir en innføring i filosofiens og vitenskapens historie ved å trekke linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Det greske synet på natur, vitenskap, håndverk og kunst blir gjennomgått, i tillegg til grekernes forståelse av moral og politikk. Neste tema er middelalderens forståelsesrammer og hvordan disse leder over mot den vitenskapelige revolusjon og et moderne verdensbilde. En ny naturvitenskap har vokst fram, og denne knyttes opp mot nyere erkjennelsesteori og etikk. Videre behandles framveksten av de humanistiske vitenskapene og darwinistisk utviklingsteori. Emnet avsluttes med en presentasjon av grunnbegreper og tradisjoner i moderne vitenskapsteori.

Undervisning

Pensumgjennomgangen er fordelt mellom forelesninger og seminarer. I tillegg vil obligatoriske øvingsoppgaver bli gjennomgått og diskutert i seminarene. Formålet med seminarer er å oppfordre studentene til kritisk refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i aktuelle og pensumrelevante temaer.
For å kunne gå opp til eksamen må man ha fått godkjent minimum 3 øvingsoppgaver. Lengden på hver oppgave skal tilsvare 3 til 6 sider i skrifttype Times New Roman, 12 pkt, 1,5 i linjeavstand.

 

EXS002 Examen philosophicum - Modul 2, 2,5 vekttall

Vekttall: 2,5
Varighet: 1 semester (4 timer pr. uke i 10 uker)
Undervisningsstart: Høst og vår
Anbefalte forkunnskaper: Ingen
Forkunnskapskrav: Ingen
Eksamenskrav: Godkjente øvinger
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Eksamen: Innlevering av prosjektoppgave

Mål og innhold
Modul 2 utgjør med sine 2,5 vekttall halvparten av Examen Philosophicum ved NTNU. Menneskers interaksjon med samfunn og teknologi står spesielt sentralt i emnet. Målet med kurset er å lære studentene å analysere berøringspunkter mellom individ, samfunn og teknologi med utgangspunkt i human- og samfunnsvitenskaplige perspektiver. Disse perspektivene blir formidlet gjennom forelesninger, seminarer og pensum. Det blir lagt vekt på å belyse aktuelle problemstillinger knyttet til konkrete eksempler.

Forelesningene omhandler følgende temaer:

Globalisering, utvikling og miljøendring

Teknologi og vitenskap i bruk

Organisasjon, medvirkning og teknologi

Menneskesyn, IKT og individ

Etikk, politikk, teknologi

Kultur og mangfold

Industriell økologi

Vitenskapelig argumentasjon/Vitenskapelige dialoger

I løpet av semesteret vil det bli gitt to øvingsoppgaver. Øvingsoppgavene vil gi studentene anledning til å drøfte i grupper de problemstillingene som er gjennomgått i de foregående forelesninger. Øvingene foregår i spesifiserte grupperom til fastsatte tidspunkt og studentene får godkjent øvingene på grunnlag av tilstedeværelse og aktivitet. Begge øvingene må være godkjent for at studentene skal kunne avlegge eksamen i form av en prosjektoppgave.
Studentene skal gjennom denne karaktergivende prosjektoppgaven få trening i å anvende ett eller flere perspektiv på et avgrenset problemområde. Prosjektoppgaven skal fortrinnsvis løses i grupper på inntil 3 personer. Det vil bli organisert kollokviegrupper knyttet til prosjektoppgavene. I tillegg holdes det fire faglærerveiledede seminarer som skal gi studentene trening i vitenskapelig skriving. Disse seminarene er knyttet til prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven er karakterbelagt og det gis ikke eksamen ut over denne.

EXH010 Examen philosophicum - distriktsvarianten

Vekttall:5
Varighet:1 semester
Undervisningsstart:Høst og vår
Anbefalte forkunnskaper:Ingen
Forkunnskapskrav:Ingen
Eksamenskrav:Ingen
Tillatte hjelpemidler:Ingen
Eksamen:6 timer skriftlig

Denne studieplanen er på den ene siden utarbeidet etter anbefalingen i Innstilling fra Nasjonal komité for førstesemesterstudier fra 3.mai 1996. Videre er det tatt hensyn til et ønske fra kursarrangører i distriktet om et Examen philosophicum som har størst mulig innholdsmessig kompatibilitet, slik at det vil fordre små problemer for studenter som har startet et Exphil-studium ett sted å fortsette dette et annet sted. Konkret har man derfor valgt å ha en inndeling i delemner og tematisk innholdsbestemmelse som i det store og hele er nokså lik Examen philosophicum ved universitetene i Oslo og Bergen.
Det er likevel innarbeidet noen særtrekk relevant for NTNUs overordnede profil. Dette innebærer en større vekt på problemstillinger relevant for naturvitenskapene enn det som er normalt ellers. Men dette har likevel ikke gått ut over vekten på at Exphil. skal være allmenn mht. alle fagtradisjoner.

 

 

Denne studieplanen strukturerer Examen philosophicum i de tre følgende deler:

I: Vitenskapsfilosofi 1.5 vt

II: Logikk, språk- og argumentasjonsteori 1.5 vt

III: Filosofiens historie med vitenskapshistorie 2 vt

Studenten melder seg opp til én eksamen. Studenten skal testes i alle tre områdene og må bestå hver enkelt del for å bestå samlet. Samlet karakter er veid snitt av resultatet i hver av delene.