2 FAGPLANER

NB! Cand. scient-studiet i geologi er omtalt i kapitel 4.

2.1 FELLES REALFAGSEMNER

Inneholder også emnene i "naturressursforvaltningspakken",se kap 2.2.9.

Emner merket med * tilbys kun hvis de nødvendige ressurser er allokert og hvis det melder seg et tilstrekkelig antall studenter.

 

MN FEL X Aktuelle realfagsemner

Vekttall: Inntil 10.

Varighet: 1 semester.

Forelesninger: 2-10 timer pr. uke.

Øvelser: Inntil 2 timer pr. uke.

Eksamen: 4-8 timer, skriftlig.

Hensikten med dette emnet i studieplanen skal være å muliggjøre en viss eksperimentering med kurs som ikke naturlig faller inn under virksomheten til de eksisterende institutter. Kurset kan dermed fungere som et nyttig hjelpemiddel i utviklingen av fakultetets fagtilbud. Når det er aktuelt å tilby et X-emne, vil det bli kunngjort ved oppslag.

 

MN FEL 001 Naturvitenskap og verdensbilde, 3 vt

(Vedtatt av Lærerhøgskolens råd 1. april 1982.) Endret mai 2001.

 

Varighet: 1 semester (høst).

Forelesninger: 4 t. pr. uke.

Øvinger: 2t pr. uke

Eksamen: 4 timer, skriftlig, hvert semester.

I emnet skisseres det naturvitenskapelige bilde av verden, inkludert naturvitenskapen selv. Universets utvikling gjennomgås; stoffdannelse, solsystemet, kjemisk og biologisk utvikling av liv, utviklingen av mennesket og dets forutsetninger. En ser på gamle og nye (relativistiske og kvantemekaniske) oppfatninger av begreper som rom, tid, materie, vekselvirkning og kausalitet. En diskuterer bruk av sannsynlighet og statistikk, den hypotetisk-deduktive, eksperimentelle metoden, naturvitenskapelig bevisførsel og viten. En del av emnet er en historisk fremstilling av naturvitenskapen, der en også kommer inn på sammenhengen med den parallelle utvikling av samfunnet for øvrig, særlig teknologien. Emnet git full vekttallsreduksjon mot R 1 og R 001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN FEL 004* Funksjonelle nevrale system, 5 vekttall

Emnet ble opprettet 16.12.98 av Fakultetstyret ved Fakultet for kjemi og biologi på grunnlag av emnet MNFEL X H 98 1. Emnet administreres F.o.m. studieåret 2002/2003 av Det medisinske fakultet. Emnebeskrivelse og opptakskrav endret med virkning fra hløsten 2002.

 

Varighet: 1 semester (høst)

Opptakskrav: Minimum 50 vekttall eller 3 år fra siv.ing. studiet

Forelesninger: 75 timer (5 t pr uke)

Laboratorie-

demonstrasjoner: ca 20 timer

Prosjektarbeid

Eksamenskrav: Godkjent prosjektarbeid

Eksamen: 6 timer skriftlig

Emnet er på 300-nivå.

Fem fakultet har gått sammen om å gi en tverrfaglig innføring i moderne nevrovitenskapelig tenkemåte. I dette kurset gjennomgås nervecellers egenskaper, nervesystemets oppbygging og funksjon, grunnleggende om sanseprosesser (hørsel, lukt og syn), det motoriske system, kognitive funksjoner, mekanismer for hukommelse, språk og læring, og filosofiske problemer som knytter seg til studiet av hjerne og bevissthet. En behandler nevrale signaler og koding, nevrale nettverk bak dannelsen av reseptive felt og andre funksjonelle enheter, og nevrale forklaringsmodeller for sensorisk persepsjon. Forstyrrelser i hjernen som fører til psykiatriske eller nevrologiske sykdommer diskuteres også.

Emnet er tilpasset hovedfags- og doktorgradsstudenter fra ulike fagområder. I teknologiutdannelsen egner kurset seg som fordypning innen biofysikk, elektronikk, databehandling og teknisk kybernbetikk og som støttefag for dr. ing. For sivilingeniørstudenter som ønsker 2,5 vt moduler, kan det være aktuelt å kombinere prosjektarbeidet (innen f.eks. nevrokjemi, hukommelse og læring, sanseprosesser og nevrofilosofi) med en tilpasset teoridel (se MNFEL005).

Foreleserene kommer fra ulike disipliner. De har en felles plattform i at de forsker på hjernen/nevrale nettverk for å forstå grunnleggende nevrale mekanismer og prosesser for persepsjon, adferd, læring og patogenese.

Ved en eventuell adgangsbegrensning på grunn av begrenset laboratorieplass, vil en legge vekt på studieplan, ansiennitet og fagkrets.

Emnet gir full vekttallsreduksjon mot emnet MNFEL X H98 1.

 

 

MNFEL005* Prosjekt i nevrovitenskap, 2,5 vekttall

Emnet er opprette av Det medisinske fakultet våren 2002

.

Tid: Høst 2002

Opptakskrav: Minimum 50 vekttall eller 3 år fra siv.ing.studiet.

Varighet: 1 semester

Forelesninger: 40 timer

Eksamenskrav: Godkjent prosjektarbeid

Eksamen: 6 timer skriftlig + prosjektarbeidet.

 

 

Koordinator: Professor Arne Valberg, Inst. for fysikk

Faglærere: Professor Magne Dybvig, Professor Asbjørn Krogstad, Professor Edward Moser, Professor Hanna Mustaparta, Professor Ursula Sonnewald, Professor Arne Valberg, m.fl.

Mål: Emnet skal gi et innblikk i sentrale hjerneprosesser. Gjennom prosjektarbeidet skal studenten bli kjent med en aktuell nevorvitenskapelig problemstilling.

Forutsetning: Opptakskriteriet er minimum 3 år på siv.ing studiet (eller 50 vt). Ved en eventuell adgangsbegrensning på grunn av begrenset laboratorieplass, vil en legge vekt på studieplan, ansiennitet og fagkrets.

Innhold: Fem fakultet har gått sammen om å gi en tverrfaglig innføring i moderne tverrfaglig tenkemåte. I hovedkurset (MNFEL004 Funksjonelle nevrale systemer, 5 vt) gjennomgås nervecellers egenskaper, nervesystemets oppbygging og funksjon, grunnleggende om sanseprosesser (hørsel, lukt og syn), det motoriske system, kognitive funksjoner, mekanismer for hukommelse, språk og læring, og filosofiske problemer som knytter seg til studiet av hjerne og bevissthet. En behandler nevrale signaler og koding, nevrale nettverk bak dannelsen av reseptive felt og andre funksjonelle enheter, og nevrale forklaringsmodeller for sensorisk persepsjon. Forstyrrelser i hjernen som fører til psykiatriske eller nevrologiske sykdommer diskuteres også. Kurset omfatter et prosjektarbeid på 1,5 vt (se MNFEL004).

MNFEL005 er spesielt tilpasset sivilingeniørstudenter som ønsker en 2,5 vt modul. For dem vil det bli mulig å kombinere prosjektarbeidet i MNFEL004 (innen f.eks. nevrokjemi, hukommelse og læring, sanseprosesser og nevrofilosofi) med en tilpasset teoridel. Studentene følger de innledende forelesningene i MNFEL004 og de som er relevante for hans/hennes prosjektoppgave.

Undervisningsform: Forelesninger, demonstrasjoner og veiledet prosjektarbeid. Foreleserene kommer fra ulike disipliner. De har en felles plattform i at de forsker på hjernen/nevrale nettverk for å forstå grunnleggende nevrale mekanismer og prosesser for persepsjon, adferd, læring og patogenese.

Kursmateriell: Oppgis ved semesterstart

Eksamensform: Skrifltlig + prosjekt

 

MN FEL 391 Naturfag fagdidaktikk, 3 vekttall

Varighet: 1 semester.
Opptakskrav: MNK BI 291 eller tilsvarende
Forelesninger: 10 timer.
Seminar: 40 timer, obligatorisk.
Eksamenskrav: Godkjent seminardeltagelse.
Eksamen: Muntlig eller skriftlig (4 timer).

Emnet tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til naturfagenes historie, utvikling, særtrekk og stilling i dagens samfunn. Hovedfokus vil ligge på hvordan forskning og utvikling innen naturfag fagdidaktikk for konsekvenser for norsk skole, men kurset vil også fokusere på aktuell forskning av mer generell karakter. Undervisningen gis i samarbeid med Institutt for kjemi og Institutt for fysikk.

 

Emner i Naturressursforvaltningspakken:

 

SV FEL 200 Samfunnsfaglig teori for naturressursforvaltning, 2.5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst/vår).

Opptakskrav: Eksamener tilsvarende minst 40 vekttall, inkludert minst en emnegruppe.

Forelesning: 2 timer pr uke, øving/ oppgaveseminar 2 timer pr uke.

Eksamenskrav: Godkjent semesteroppgave.

Frister Innlevering av semesteroppgave 1. november og 1. april.

Eksamen: 3 timer, skriftlig.

Emnet undervises første gang høsten 2002. Emnet er lagt opp for studenter fra andre fakultet enn SVT som tar sikte på et hovedfagsstudium i naturressursforvaltning. Men alle studenter med interesse for ressursforvaltning kan søke.
Emnet vil introdusere sentrale begrep fra sosialantropologi, geografi, sosiologi, statsvitenskap, økonomi og planlegging som i dag er i bruk i studiet av ressursforvaltning. Diskusjonen av disse vil baseres på en oversikt over ressursbaserte næringer i Norge og hvordan forvaltningen av disse er organisert. Videre skal det gis en oversikt over forvaltningen av ressurser uten markeder (for eksempel urørt natur, biodiversitet, ren luft, etc). Emnet vil legge vekt på å vise hvordan begrep som "naturressurs" og "forvaltning" er påvirket av teknologi og institusjoner. Emnet gir en grunnleggende, generell og metodisk innføring i planleggings- og forvaltningsteori.
Semesteroppgaven skal være en selvstendig diskusjon av et tema fra undervisningen i emnet og kan ha et omfang på 10-15 sider, eller 4-5000 ord..

 

SIA 4020 Fysisk oversiktsplanlegging, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Opptakskrav: Eksamener tilsv. minst 40 vekttall, inkl. minst en emnegruppe.

Forelesning: Inntil 4 timer pr. uke

Eksamen: Individuell skriftlig eksamen.

Prosjektarbeid i grupper teller (40%) (TEØ)

Emnet undervises første gang høsten 2002. Emnet er åpent for studenter innenfor fagretninger som tar sikte på et hovedfagstudium i naturressursforvaltning. Emnet er også åpent for arkitekt og byggstudenter som ikke har tatt tilsvarende fag før.

Emnet skal gi studentene kjennskap til sentrale problemstillinger og i det lovmessige grunnlaget for fysisk oversiktsplanlegging. Plan- og bygningsloven tillegges vekt. Studentene skal settes i stand til å planlegge for ulike situasjoner i et by- eller tettstedsområde.

Tema vil blant annet omfatte: Oversiktsplanleggingens forvaltnings- og idémessige historie. Innføring i planleggingsteori deriblant om planleggingens organisering, konflikter i planlegging og situasjonsuavhengig planlegging. Innføring i sentrale planleggingsmetoder deriblant strategisk planlegging, utredningsmetodikk og bruk av informasjonsteknologi. Innføring i landskaps- og egnethetsanalyser med bruk av GIS.

 

MNK BI 250 Biologiske ressurser, 2.5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår).

Opptakskrav: Eksamener tilsvarende minst 40 vekttall, inkludert minst en emnegruppe (ikke biologi).

Undervisning: Forelesninger inntil 4 timer per uke (40 timer).

Eksamenskrav: Godkjent deltagelse på forelesninger.

Eksamen: Muntlig eller 5 timer skriftlig.

Mål: Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om viktige biologiske ressurser.

Emnet undervises første gang våren 2003. Emnet er ikke åpent for studenter med emnegruppe i biologi, men er primært tiltenkt studenter innenfor andre fagretninger som tar sikte på et hovedfagsstudium i naturressursforvaltning. Andre studenter med interesse for forvaltning kan også søke.

 

Temaer som vil bli behandlet er utbredelse og forekomst av arter, populasjoner, samfunn og naturtyper, og prinsipper for og fordeling av biologisk produksjon på ulike nivå. Dette inkluderer produksjon innenfor jordbruk og skogbruk, i tillegg til vilt-, fiske-, og marine naturressurser. Norges naturvariasjon og biologiske ressurser belyses også i en større sammenheng. Naturvariasjonen relateres til klimaforholdene, og både naturlige og eventuelle menneskeskapte klimaendringers påvirkning på naturen behandles, inkludert havets påvirkning. En innføring i begrepet biologisk mangfold, trusler mot biologisk mangfold og forvaltning av biologisk mangfold lokalt og globalt er også en viktig del av innholdet i kurset. Prinsipper og praksis i forvaltning av biologiske ressurser, både lokalt og globalt, vil bli belyst, herunder viktige nasjonale lover og internasjonale avtaler. Videre vil en ta for seg metoder i konflikthåndtering i offentlig og privat sektor med hensyn til forvaltning av slike ressurser.

 

SIG0504 Georessurser, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Forelesninger: 3 timer pr. uke

Øvinger: 2 timer pr. uke

Forkunnskaper: Ingen. Emnet er spesielt beregnet på studenter i de tverrfaglige studieprogrammene Industriell økologi og Naturressursforvaltning.

Eksamenskrav: Godkjente øvinger og prosjektoppgaver.

Eksamen: Skriftlig+ øvinger

 

Mål: Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om viktige georessurser som metaller, energiråstoffer og ikke-metalliske mineralske ressurser inklusive vann. Hvilken betydning georessursene har for samfunnet, og nødvendigheten av kunnskap for å sikre en optimal forvaltning av de samme ressursene innenfor en kretsløpstenkning.

Innhold: Det gis innføring i grunnleggende mineralogi, krystallografi, mineralkjemi, bergartslære og dannelse av mineralske ressurser. Forskjellige viktige ressurser som olje/gass, metallråstoffer, industrimineraler, byggeråstoffer, og vann både i global og nasjonal sammenheng gjennomgås. Videre ressurs/reservebegrep, fordeling av resssurser, forbruksmønster, anvendelse, marked, produksjonsmetoder og viktige undersøkelsesverktøy, samt miljøkonsekvenser av slik virksomhet og hvordan offentlig planlegging regulerer utnyttelse og forvaltning av georessurser.

Undervisningsform: Forelesninger, prosjektoppgaver og øvinger med øvingsprøve som må bestås for å få gå opp til eksamen. Prosjektoppgavene tilretteslegges spesielt for studentene i de enkelte studieprogrammene. Prosjektoppgavene teller 40% ved fastsettelse av karakteren.

 

Kursmateriell: Lærebok: Craig, Vaughan, Skinner: "Resources of the Earth", samt eget utarbeidet materiale

 

 

MNF FY 290 Energiressurser, 2.5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår)

Opptakskrav: Eksamener tilsvarende minst 40 vekttall, inkludert minst ett grunnfag.

Forelesning: Inntil 4 timer per uke

Eksamen: 5 timer skriftlig, eller muntlig

Emnet undervises første gang våren 2003. Emnet er primært tiltenkt studenter uten grunnfag eller tilsvarende kunnskaper i fysikk, som tar sikte på et hovedfagsstudium i naturressursforvaltning. Andre studenter med interesse for forvaltning kan også søke. Studenter med fysikkbakgrunn bør i stedet for dette emnet ta MNFFY221. (MNFFY290 utløser en reduksjon på 2,5 vekttall mot MNFFY221).

Emnet gir en oversikt over energiressursene og deres rolle i det moderne samfunn og de medfølgende miljøproblemer. Det gis en oversikt over dagens situasjon i et nasjonalt og globalt perspektiv. Miljøvirkninger som forandringer av klima, sur nedbør, gjødslingseffekter og inngrep i landskapsbildet blir beskrevet. Den fremtidige rolle av fossile energikilder, mulige former for kjernekraft og problemer i den sammenheng vil bli behandlet. En vil videre diskutere mulighetene for et bærekraftig energisystem, og de generelle problemene ved utvikling av ny teknologi. Mulighetene for en mer effektiv bruk av energiressursene vil bli diskutert, spesielt hvordan energilovene styrer disse mulighetene. Potensial og utnyttelse av fornybare energikilder som sol-, vind- og bølgeenergi, vannkraft og biomasse vil bli beskrevet.

Diskusjon av internasjonale konvensjoner og nasjonale lover og forskrifter som regulerer bruken av energiressursene, vil inngå i emnet.

 

MN FEL 220 Tverrfaglig planprosjekt, 2.5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst/vår)

Opptakskrav: Bestått del I av naturressursforvaltningspakken, eventuelt at deler av del I tas sammen med prosjektet.

Veiledning: Ca. 30 timer pr. oppgave.

Eksamen: Bestått/ ikke- bestått av innlevert oppgave

Emnet undervises første gang høsten 2002. Hvert semester vil det bli gitt en obligatorisk forelesningsserie før oppstart av prosjektet. Dette vil bli en kort introduksjon til konsekvensanalyser, plantyper og planleggingsverktøy.

Prosjektoppgaven vil bestå av en gruppeoppgave eller "case" hvor studenter fra forskjellige fagretninger blir satt sammen til å løse et planproblem. Gruppeoppgaven skal være tverrfaglig og belyse både naturfaglige og samfunnsfaglige problemstillinger i forbindelse med et planarbeid. Et slikt problem kan for eksempel være å belyse forskjellige sider ved en plan/utbyggingsak i form av konsekvensanalyse eller konsekvensutredning. Man skal belyse/drøfte de mulige forvaltningstiltak som må settes i verk, og ta hensyn til nødvendige lover og eventuelle politiske oppfølginger.

Oppgavene skal presenteres i plenum før sensur faller. Karakterer vil bli gitt til grupper på 3-4 studenter.

For siv.ing.-studenter skal dette faget tas i form av studentene deltar i en tematisk landsby i naturressursforvaltning som tilbys innen rammen av Eksperter i team i 8. semester.