NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT)

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)

 

 

Studiehåndbok

for matematisk-naturvitenskapelige fag (realfag)

Studieåret 2002-2003

 

 

De matematisk-naturvitenskapelige studiene (realfagstudiene) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) tilbys i dag ved tre fakulteter:

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT), Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) og Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

 

Det formelle ansvaret for de matematisk-naturvitenskapelige gradene cand. mag.-graden, cand. scient.-graden og dr. scient.-graden er for tiden lagt til IME- og NT-fakultetene

 

 

Forord

NTNUs Studihåndbøker er hjelpemidler for studenter ved NTNU og for dem som er i ferd med å planlegge en utdanning med tanke på å søke om opptak til NTNU. Bøkene inneholder først og fremst en ajourført oversikt over de studieplanene som gjelder for studieåret 2002/2003. I tillegg inneholder bøkene en rekke praktiske opplysninger, oplysninger om frister, eksamensdatoer og annet som er nødvendige forutsetninger for en realistisk planlegging av studiene. Bøkene inneholder også de forskrifter og lover som danner rammen rundt studiene.

Denne utgaven av studiehåndboken inneholder studieplanene som gjelder for studiene i de matematisk-naturvitenskapelige fag (realfag) ved NTNU i studieåret 2002/2003.

I boka er det også tatt inn henvisninger til Universitetsstudiene på Svalbard. Videre vil det framgå at emner fra NTNU´s siv.ing.-studier ofte også finner sin plass i realfagsstudieplanene.

Lister over emnenes pensumlitteratur utgis i eget hefte. (Unntatt er emnene i geologi hvor pensumlitteratur er oppgitt i emnebeskrivelsen). Heftet er gratis, og fås ved Studentservice, fakultets-og instituttkontorene, og TAPIR.

Studiehåndboken inneholder forskrifter for studiene/gradene og for eksamen (se kap. 8). Videre inneholder den en del andre bestemmelser om studiene, som det er svært viktig at studentene får med seg.

Forskrifter om dr.scient.-graden er ikke tatt inn i boka. Studenter som ønsker opplysninger om doktorstidier finner disse på denne nettadressen:

 

http://www.nt.ntnu.no/adm/forskerutdanning/

 

Studiehåndboken finnes også på internett. Adressen er
http://www.ntnu.no/studieinformasjon/serving/studiehandbok.html

 

NB! Studentenes plikt
Kapittel 1: "Generelt" og Kapitel 8: "Reglementer og forskrifter" inneholder generelle bestemmelser som studentene forpliktes å kjenne til.

 

Studiehandboka revideres hvert studieår, og studentene må derfor hvert år sørge for å skaffe seg den gyldige utgaven. De må videre holde seg ajour med, og rette seg etter, de bestemmelser som gjelder for de fagene de studerer.

 

I kapittel 1 vil du finne en rekke internettadresser som gjør det lettere for deg å skaffe deg informasjon. NTNUs informasjon spres i økende grad via internett. Det er derfor viktig at du fra første stund som student ved NTNU gjør deg nytte av PCen som du får tilgang til på de mange PC-salene

 

I tillegg til at informasjon spres elektronisk eller på papir, slik denne studiehåndboken er et eksempel på, så finnes det fremdeles studieveiledere. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller hvis du lurerer på noe som ikke er tilfredtsillende fanget opp av studiehåndbøkene eller av NTNUs elektroniske nettverk..

 

 

Store endringer ved universitetene og høgskolenen f.o.m. høsten 2003 -"Kvalitetsreformen".

 

Universitets- og høgskolesystemet i Norge er i støpeskjeen. Du har kanskje hørt om "kvalitetsreformen". Det er en sentralt initiert reform av det høyere utdanningssystemet som alle universiteter og høgskoler nå jobber intenst med for å kunne ta i bruk et nytt gradssystem, et forbedret undervisningssystem og en rekke andre nye elementer f.o.m. høsten 2003. Noen universiteter vil starte for enkelte fag allerede f.o.m. høsten 2002. Ved NTNU starter vi høsten 2003. Det nye systemet vil likevel få konsekvenser for alle de nye studentene som starter høsten 2002, og en del av våre gamle studenter. Etter som det nye systemet ennå ikke har funnet sin endelige form er det for tidlig å informere om det. Vi kan imidlertid si såpass at de som starter studiene høsten 2002 vil måtte studere fram mot de nye gradene bachelor og master, ettersom gradene cand. mag og cand. scient. ikke lenger vil bli tildelt nye studenter. For gamle studenter vil det bli utarbeidet overgangsordninger.

 

Det nye systemet vil gi kortere studietid for den lavere graden (bachelor, 3 år). Studiene vil bedre strukturert enne i dag og studentene trenger ikke bruk så my tid på planlegging. Kvaliteten på undervisningen skal bedres og eksamensordningene legges om. Vi tror kvalitetsreformen vil gjøre studietilbudet ved NTNU enda bedre enn i dag.

 

I denne forandringens tid er det særdeles viktig at du følger godt med i hva som skjer, slik at du til enhver tid vet hva som gjelder for deg.

 

 

ADRESSER OG TELEFONER

Fakultet for informasjonsvitenskap, matematikk og elektroteknikk (IME)

Sem Selandsv. 9, Gløshaugen

7491 TRONDHEIM

 

Telefon:. 73 59 66 97

Telefaks: 73 59 36 28

Besøksadresse: Sem Selands v 5, 3.etg.(Gløshaugen)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Gløshaugen

7491 TRONDHEIM

 

Telefon: 73594800

Telefaks: 73594846

Besøksadresse:

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi (KB)

Realfagsbygget, Høgskoleringen 5

Gløshaugen

7491TRONDHEIM

 

Telefon: 73 59 41 97

Telefaks: 73 59 14 10
Besøksadresse: Realfagsbygget, Høgskoleringen 5

 

Telefon og e-post til studieveiledere:

Fakultet for informasjonsvitenskap, matematikk og elektroteknikk: 73593245/- 8246

femke.driessen@fim.ntnu.no (permisjon)

Vikar for F.Driessen: Kontakt fakulteteskontoret for e-post adresse.

 

 

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi: 73 59 49 67

marit.snilsberg@geo.ntnu.no

 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi: 73 59 60 26/ - 6001

sigurd.madsen@chembio.ntnu.no

terje.olsen@chembio.ntnu.no

 

 

Telefon Studentservice/studentekspedisjonene:

Dragvoll : 73 59 67 00

Gløshaugen: 73 59 52 00

 

Telefonr. Internasjonal seksjon: 73 59 57 00 / - 5780