6. PRAKTISK-PEDAGOGISK
UTDANNING (PPU)

Revidert i samråd med PLU juni 2002.

 

De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen og som vil søke fast tilsetting i grunnskolen (fra 5.klasse) eller i den videregående skolen, må gjennomføre en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). PPU ved universitetene er nå ettårig.

6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU
(20 VEKTTALL)

Fra og med høstsemesteret 1998 bestemte departementet at en ny, felles nasjonal rammeplan for PPU skal legges til grunn for lokal studiemodell og studieplaner ved universiteter og høgskoler. Etter vedtak i Kollegiet, NTNU, 15. juni 1998 ( K-sak 127/98) som godkjente studieplanene for det nye ettårige (20 vt.) praktisk-pedagogiske studiet, organiseres det som følger:

 

- Det ettårige PPU-studiet består som normalordning av to helhetlige PPU-semestre, PPU1 (høst) og PPU2 (vår). Begge PPU-semestrene kan etter den nye ordningen inngå i cand.mag.-graden.

 

- PPU1 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester innenfor studiet til cand. mag.-graden, når studentene har gjennomført fagstudier på minst 20 vt. i hvert av to fag.

 

- PPU2 gjennomføres som et samlet, heltids PPU-semester, som også kan gå inn som en del av cand. mag-.graden. PPU2 gjennomføres etter gjennomført PPU1, tidligst som siste semester innenfor gradsstudiet, eller etter gradsstudiet.

- PPU1 og PPU2 gjennomføres med lik fordeling (2 x 10 vt.) på fagdidaktikk og pedagogikk. Fagdidaktikk-komponenten fordeles med 2,5 vt. pr fag i PPU1, gitt ved faginstituttene (noen institutter tilbyr fagdidaktikkemner på 3 vekttall), og tilsvarende for PPU2, gitt ved Program for lærerutdanning (PLU), som også gir undervisning i pedagogikk (5 vt.) både i PPU1 og PPU2.

- Praksis organiseres i henhold til nasjonale rammeplankrav og fordeles med 5 uker på PPU1 og 7 uker på PPU 2

- For studenter innenfor siv.ing.- og siv. ark.-utdanning og studenter opptatt ved de særskilte lærerutdanningsprogrammene PLUM (program for lærerutdanning i matematikk) og PLUR (program for lærerutdanning i realfag) er det vedtatt en egen fleksibel ordning og organisering av PPU-tilbudet.

 

- Ved ledig kapasitet på lærerutdanningen, kan også studenter med bare ett godkjent undevisningsfag bli tatt opp til studiet etter nærmere regler. Denne kategorien søkere har da kun fagdidaktikk i sitt ene fag, men tar et faglig forsypningsemne som erstatter manglende fagdidaktikk (2,5 vt både på PPU1 og PPU2). Ettfagstudentene skal ha dobbel praksis i sitt ene fag, og det er ikke mulig å velge samme forsypningsemne på PPU1 og PPU2

 

6.1.1 PPU1 - 10 vekttall

PPU1 tas i høstsemesteret som et samlet semester når studenten har gjennomført godkjente fagstudier på minst 20 vt. (grunnfag/godkjent emnegruppe) i hvert av 2 fag. PPU1 består av 3 deler:

- fagdidaktikk i fagstudiene.
De fagdidaktiske emnene fra de aktuelle fagene som inngår i lærerutdanningen. Tilsammen minst 5 vekttall fordelt på (minst) to fag. Ettfagsstudenter tilbys faglig fordypningsemner som erstatter manglende fagdidaktikk)

- pedagogikk (PPPED1) - 5 vekttall.

- praksis, (PPPR) 5 uker fordelt over 6 uker. Observasjonspraksis og individuell praksis/parpraksis i de to undervisningsfagene. Ettfagstudenter skal ha dobbel praksis i sitt ene fag.

 

Studenter med siv.ing.-/siv.ark.utdanning og studenter tatt opp på det særskilte lærerutdanningsprogrammet PLUM kan ta PPU1 over to semestre som normalordning. Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til PLU.

 

Pensumlister i fagdidaktikk fås ved det enkelte institutt. Pensumlisten i pedagogikk og de faglige fordypningsemnene fås ved Program for lærerutdanning.

 

PEDAGOGIKK

 

PPPED1 Pedagogikk, 5 vekttall

Varighet: 1 semester (høst)

Undervisning: forelesninger og obl. seminarer

Forkunnskapskrav: Forutsetter opptak til PPU1

Eksamenskrav: Minimum 80% oppmøte på obl. deler av studiet

Eksamen: 3 skriftlige arbeider ("mappevurdering")

 

Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Emnet kan bidra til å gi økt innsikt i og forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom et samspill med sine omgivelser. Pedagogikkfaget kan framstå som deskriptivt og analytisk ved å beskrive og analysere det som skjer innenfor ulike arbeidsområder, og det kan også framstå som normativt ved å forsøke å foreskrive hvordan undervisning og oppdragelse kan eller bør foregå for å realisere gitte mål.

Generelt er pedagogikkfaget verdi-, kultur- og samfunnsorientert, og tilknytningen til praksisfeltet er sterk. Deldisiplinen didaktikk har derfor en sentral plass innenfor faget. Didaktiske spørsmål knyttet til læring og undervisning er i en slik tilnærming et forankringspunkt i forhold til mer generelle pedagogiske spørsmål. Forhold som gjelder elevenes utvikling og sosialisering, skolens mandat og verdigrunnlag, forhold skole-heim-samfunn, ulike læringskulturer og yrkesetiske problemstillinger vil i pedagogikk-undervisningen knyttes an til utfordringer i lærerens daglige virksomhet. Mer grunnleggende teoretiske perspektiver skal knyttes til og ha relevans for yrkesutøvelsen som lærer. Faget i lærerutdanningen er derfor strukturert etter noen sentrale funksjonsområder i læreryrket.

I pedagogikken i PPU1 blir følgende sentrale målområder spesielt vektlagt i undervisningen:

- Læring og utvikling

- Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

- Organisering og ledelse av læring

- Etikk og yrkesidentitet

 

Det forutsettes at tilpasset opplæring inngår i det konkrete arbeidet med alle målområdene.

Deler av dette pedagogikk-emnet er obligatorisk. Det kreves minst 80 % tilstedeværelse i de obligatoriske delene for å få gå opp til eksamen.

 

Fagdidaktikkemnene

Realfagenes aktuelle fagdidaktiske emner i PPU1er beskrevet i de respektive fagenes studieplaner. Emnene er: MNK BI 291 Biologi fagdidaktikk, (2,5 vt) MNF FY171 Fysikk fagdidaktikk (3 vt), MNF IT231 Informatikk fagdidaktikk (3 vt.), MNK KJ 290 Kjemi fagdidaktikk, (3 vt) og MNF MA210R Matematikk fagdidaktikk - redusert (2,5 vt.). I spesielle tilfeller kan også MNFEL001 Naturvitenskap og verdensbilde (3 vt) (se kap. 2.1.) inngå i PPU1.

 

For tiden tilbys følgende to faglige fordypningsemner:

 

PPKLSOSPROS2 Klassemiljø og sosiale prosesser, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester

Undervisning Forelesninger

Forkunnskapskrav: Ingen

Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte

Eksamen: 4 t skriftlig

Kurset skal gi studentene:

· en innføring i begreper og teorier knyttet til holdningsdannelse, og sosialt samspill i grupper

· kunnskap om gruppeprosesser, f.eks. sosiale roller, sosial støtte, gruppepress og utstøting,

· trening i å tilrettelegge en læringssituasjon der elevene er aktive deltakere i forhold til å konstruere egen kunnskap og å inngå i positive sosiale relasjoner.

 

Litteraturen og undervisningen vil dekke sentrale tema som:

Kommunikasjon:

Hva er kommunikasjon?

Karakteristiske trekk ved kommunikasjon i klasserommet.

 

Holdninger:

Holdningsdannelse.

Attribusjon.

Fordommer.

Normer:

Ulike typer av normer.

Normformidling i skolen.

Konformitet og individualitet.

 

Sosial kompetanse:

Sosialt samspill og sosiale relasjoner.

Tilrettelegging for læring av sosiale ferdigheter.

 

Konflikter:

Forebygging og løsning.

 

PPDATAMUND2 Datamaskinen i undervisningen, 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester

Undervisning Forelesninger

Forkunnskapskrav: Ingen

Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte

Eksamen: 6t skriftlig/praktisk eksamen på PC-lab.

 

Kurset kan deles i følgende hovedemner:

· Datamaskinens organisering

· Bruk av multimedia

· Bruk av Internett

Emnets innhold forutsetter aktiv bruk av PC, multimedia og Internett. En del av forelesningene vil foregå i laboratoriemiljø ved en kombinasjon av demonstrasjon, dialog og studentaktivitet. Denne kombinerte undervisnings-formen vil samtidig fungere som en modell for anvendelse som det også er mulig å ta i bruk i vanlig skoleundervisning. Mye av arbeidet til studentene vil bestå av aktiviteter på datalab.

 

EKSAMEN PPU1

Fagdidaktikk:

Opplysninger om eksamensordningen i fagdidaktikk fins i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne. Det vises til emnebeskrivelsene for de enkelte emner og til listen over eksamensdager (kap 10).

Unntak er de faglige fordypningsemnene: Klassemiljø og sosiale prosesser: 4 timer skriftlig eksamen; Datamaskinen i undervisningen: 6 timer skriftlig /praktisk eksamen å PC-lab. Ansvarlig: Program for lærerutdanning.

 

 

Pedagogikk:

Eksamensordningen i pedagogikk går ut på at studenten leverer 3 skriftlige arbeider som legges til grunn for vurdering og karaktergiving. Følgende retningslinjer gjelder for utarbeiding og innlevering av samlemappe for de 3 obligatoriske dokumentene/skriftlige arbeidene:

 

Mål

-Studentene skal gjennom samlemappa legge fram 3 skriftlige arbeider som viser evne til å reflektere over ulike sider ved lærerens arbeid og funksjonsområder i skolen

-Samlemappa skal vise studentens evne til å anvende relevant teoretisk stoff både fra pedagogisk faglitteratur og fra fagdidaktisk faglitteratur til å belyse og drøfte ulike sider ved praksis

-Arbeidet med samlemappa skal gi ferdigheter i å bruke skriving som hjelpemiddel i egenutvikling som lærer

 

Krav til de ulike dokumentene

 

I.Observasjonsrapporten

Studenten skal gjennom observasjon gjennom en eller flere timer i en klasse skaffe seg et bedre innblikk i sosiale prosesser og sosialt samspill i elevgruppa. Fokus og tema for observasjonen vil kunne variere ut fra hva som er aktuelt i den enkelte klasse. Fokus kan settes på både enkeltelever og grupper av elever, men det er sosial interaksjon som skal danne overbygningen for rapporten. Ulike typer observasjonsmetoder vil kunne brukes og eventuelt kombineres, fra skriftlige noteringer i en løpende protokoll til kvantitative registreringer.

 

Observasjonsrapporten skal utføres som en gruppebesvarelse, hvor studentene ved samme praksisskole danner den aktuelle gruppa. I de tilfeller hvor en student er alene ved en praksisskole, vil en søke å finne praktiske løsninger, men en vil ikke fravike kravet om at besvarelsen skal være gruppebasert.

 

Rapporten må gjøre rede for både den faglige og sosiale konteksten for observasjonene, og beskrive klimaet i klassen, samspillet mellom lærer(e) og elev(er), og de fysiske og faglige rammene for arbeidet. Omfanget for rapporten vil bli avklart ved semesterstart m.h.t. antall sider. Det anbefales at utkast til rapporten skrives tidlig i praksisperioden og sendes til fagansvarlig/seminarleder ved PLU sammen med veiledningsdokument for praksisbesøk. Veiledning på utkastet kan evt gies i forbindelse med praksisbesøket. Studenten kan bli bedt om å presentere deler av oppgaven i forbindelse med en av seminarsamlingene i løpet av semesteret. Innleveringsfrist for dokumentet blir gjort kjent ved semesterstart.

 

 

 

II. Praksisoppsummering

Gjennom denne delrapporten skal studenten oppsummere sin egen skolepraksis i første del av PPU. Oppsummeringen skal munne ut i konkrete utviklingsmål for studenten i neste praksisperiode (PPU2). Målsettingen med arbeidet er først og fremst å gjøre studenten bevisst på sin egen profesjonelle utvikling, se sine sterke og svake sider som lærer, og danne seg en oppfatning av hva hun/han vil arbeide spesielt med i andre praksisperiode, slik at det blir god progresjon og utvikling i de to praksisperiodene.

 

Det er viktig at studenten skriver logg etter egne undervisningsøkter, veiledningssamtaler og andre aktiviteter som inngår i praksisperioden. Loggen bør legge vekt på refleksjon over egen praksis, og vil være et viktig grunnlag for utformingen av praksisoppsummeringen. Utviklingsmålene bør utformes i samråd med veileder(e) på praksisskolen. Oppsummeringen vil også bli brukt som utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og evaluering av studentens arbeid i neste praksisperiode.

 

Omfanget av delrapporten skal være på ca 5 maskinskrevne sider med linjeavstand 1 og 2,5 cm marg. Studenten kan bli bedt om å presentere deler av oppgaven i forbindelse med en av seminarsamlingene i løpet av semesteret.

 

III. Avsluttende semesteroppgave

 

Oppgaven skal ta utgangspunkt i ett av deldokumentene I - II, gjerne et undervisningsopplegg som studenten selv har deltatt i eller gjennomført, eller et veiledningsdokument. (Veiledningsdokumentet bør vedlegges).

 

Studenten kan velge å konsentrere oppgaven om en av de didaktiske komponentene (elevforutsetninger, arbeidsmåter, evaluering m.v.)

 

Valg av tema skal begrunnes, og det skal formuleres en problemstilling for oppgaven. Temaet eller problemstillingen, som må ha klar pedagogisk/didaktisk relevans, belyses og drøftes ved hjelp av relevant teori.

 

Oppgaven skal ha et reflekterende og analytisk tilsnitt. Det vil si at det stilles krav ut over en ren beskrivelse av et gjennomført undervisningsopplegg.

 

Oppgaven skal ha forside med tittel, eksamensnummer og fagtilknytning. Oppgaven skal også ha innholdsfortegnelse, sidenummerering og litteraturliste. Litteraturreferanser skal være angitt i teksten med navn, årstall og sidetall.

 

Omfanget på semesteroppgaven skal være på 15-20 maskinskrevne sider med linjeavstand 1 og 2,5 cm marg.

 

 

Praksis

Praksis vurderes av veileder i skolen og faglærer fra PLU ved praksisperiodens slutt. Karakteren "bestått" eller "ikke bestått" benyttes ved vurderingen av praktisk lærerdyktighet.

6.1.2 PPU2 - 10 vekttall

PPU2 går i vårsemesteret. Studiet gjennomføres etter at PPU1 er fullført.PPU2 kan inngå i cand. mag.-graden. PPU2 kan evt. tas etter fullført cand.mag.-grad eller etter fullført cand.scient.-grad. Hele studiet tas ved Program for lærerutdanning og består av 3 deler:

- fagdidaktikk i fagstudiene. Til sammen 5 vekttall fordelt likt på 2 fag. Fagdidaktikken bygger videre på fagdidaktikken i PPU1 og må altså tas i de samme 2 fagene. Ettfagsstudenter tilbys faglig fordypningsemner som erstatter manglende fagdidaktikk.

- pedagogikk (PPPED2) - 5 vekttall - bygger på pedagogikken i PPU1.

- praksis, (PPPR2) 7 uker. Individuell praksis/parpraksis i de to undervisningsfagene man tar fagdidaktikk i og har hatt praksis i i PPU1. Ettfagstudentene skal ha dobbel praksis i sitt ene fag.

 

Pensumliste for PPU2 fås hos Tapir bokhandel eller Program for lærerutdanning.

 

PEDAGOGIKK I PPU2

 

PPPED2 - 5 vekttall

Varighet: 1 semester (vår)

Undervisning Forelesninger og obl. seminarer

Forkunnskapskrav: Forutsetter opptak til PPU2

Eksamenskrav: Minimum 80% oppmøte på obl. deler av studiet

Eksamen: Hjemmeeksamen

 

Spørsmål knyttet til læring, undervisning, oppdragelse og sosialisering er sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget. Faget kan bidra til å gi økt innsikt i og forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom et samspill med sine omgivelser. Pedagogikkfaget kan framstå som deskriptivt og analytisk ved å beskrive og analysere det som skjer innenfor ulike arbeidsområder, og det kan også framstå som normativt ved å forsøke å foreskrive hvordan undervisning og oppdragelse kan eller bør foregå for å realisere gitte mål.

Generelt er pedagogikkfaget verdi-, kultur- og samfunnsorientert, og tilknytningen til praksisfeltet er sterk. Didaktikk har derfor en sentral plass innenfor faget. Didaktiske spørsmål knyttet til læring og undervisning er i en slik tilnærming et forankringspunkt i forhold til mer generelle pedagogiske spørsmål. Forhold som gjelder elevenes utvikling og sosialisering, skolens mandat og verdigrunnlag, forhold skole-heim-samfunn, ulike læringskulturer og yrkesetiske problemstillinger vil i pedagogikk-undervisningen knyttes an til utfordringer i lærerens daglige virksomhet. Mer grunnleggende teoretiske perspektiver skal knyttes til og ha relevans for yrkesutøvelsen som lærer. Faget i lærerutdanningen er derfor strukturert etter noen sentrale funksjonsområder i læreryrket.

I pedagogikken i PPU2 blir følgende sentrale målområder spesielt vektlagt i undervisningen:

- Samfunnsoppgaver og verdigrunnlag

- Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring

- Organisering og ledelse av læring

- Forsøks- og utviklingsarbeid

- Etikk og yrkesidentitet

Deler av pedagogikk-kurset er obligatorisk. Det kreves minst 80 % tilstedeværelse i de obligatoriske delene for å få gå opp til eksamen. Det obligatoriske fellesemnet i pedagogikk/fagdidaktikk, "Prosjektarbeid", teller med som obligatorisk emne i PPPED2.

 

FAGDIDAKTIKK I PPU2

Undervisningen i alle fagdidaktikk-emnene i PPU 2 blir gitt ved PLU. Alle studentene må ta fagdidaktiske kurs i de to fagene (på minst 20 vt. hver) som dannet grunnlag for opptaket til PPU1. Det er en forutsetning at disse fagene gir undervisningskompetanse for tilsetting som lærer i tilsvarende skolefag i skoleverket.

I PPU 2 følger studentene undervisningen i fagdidaktikk i de samme to fagene. Studentene er selv ansvarlige for at de følger rett kurs i fagdidaktikk. Er du i tvil om hvilke fagdidaktiske kurs du skal følge, ta snarest kontakt med personalet ved Program for lærerutdanning.

NB! Studenten skal ta fagdidaktisk kurs og ha praksis i de samme fagene!

Eksmensordningen fori PPU2 er beskrevet sist i kap 6.1.2

 

Ettfagsstudenter

Noen studenter har bare ett undervisningsfag. Disse må ta et faglig fordypningsemne på 2,5 vt i tillegg til sitt ene fagdidaktikk-kurs, både i PPU1 og PPU2, for totalt å tilfredsstille kravet om 10 vt. i hver PPU-enhet. (Man kan ikke velge samme fordypningsemne på PPU1 og PPU2.) Det tilbys for tiden 2 faglige fordypningsemner:

 

PPKLSOSPROS2 Klassemiljø og sosiale prosesser, 2,5 vt

Varighet: 1 semester

Undervisning Forelesninger

Forkunnskapskrav: Ingen

Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte

Eksamen: 4 t skriftlig

Kurset skal gi studentene:

- en innføring i begreper og teorier knyttet til holdningsdannelse

- kunnskap om sosialt samspill i grupper og gruppeprosesser, f.eks. sosiale roller, sosial støtte, gruppepress og utstøting,

- trening i å tilrettelegge en læringssituasjon der elevene er aktive deltakere i forhold til å konstruere egen kunnskap, og å inngå i positive sosiale relasjoner.

Litteraturen og undervisningen vil dekke sentrale tema som:

Kommunikasjon: Hva er kommunikasjon?

Karakteristiske trekk ved kommunikasjon i klasserom-

met.

Holdninger: Holdningsdannelse.

Attribusjon.

Fordommer.

Normer: Ulike typer av normer.

Normformidling i skolen.

Konformitet og individualitet.

Sosial kompetanse: Sosialt samspill og sosiale relasjoner.

Tilrettelegging for læring av sosiale ferdigheter.

Konflikter: Forebygging og løsning.

 

 

PPDATAMUND2 Datamaskinen i undervisning - 2,5 vekttall

Varighet: 1 semester

Undervisning Forelesninger

Undervisningsstart:

Forkunnskapskrav: Ingen

Eksamenskrav: Godkjent obl. oppmøte

Tillatte hjelpemidler:

Eksamen: 6t skriftlig/praktisk eksamen på PC-lab.

 

Kurset kan deles i følgende hovedemner:

- Datamaskinens organisering

- Bruk av multimedia

- Bruk av Internett

 

Emnets innhold forutsetter aktiv bruk av PC, multimedia og Internett. En del av forelesningene vil foregå i laboratoriemiljø ved en kombinasjon av demonstrasjon, dialog og studentaktivitet. Denne kombinerte undervisningsformen vil samtidig fungere som en modell for anvendelse som det også er mulig å ta i bruk i vanlig skoleundervisning. Mye av arbeidet til studentene vil bestå av aktiviteter på datalab.

 

 

MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG

De naturvitenskapelige fagene har tradisjonelt bestått av hoveddisiplinene biologi, fysikk og kjemi. Oppdelingen i fagdisipliner er forlatt i grunnskolen og i grunnkursene i videregående opplæring til fordel for et samlet naturfag så vel av faglige som av pedagogiske årsaker. På studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag er det i tillegg spesialiseringer i form av videregående kurs i biologi, fysikk og kjemi.

 

PPBI2 Biologi fagdidaktikk - 2,5 vekttall

Naturfagdidaktikk/fagdidaktikk i biologi i PPU er beregnet for studenter som gjennomfører eller har avsluttet fagstudier innenfor biologi, og er rettet inn mot undervisning i natur- og miljøfag i grunnskolen fag og biologi i videregående opplæring. Det legges vekt på følgende målområder:

1) Planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring.
Målområdet omfatter ulike tilnærminger til planlegging og gjennomføring av variert, reflektert og mest mulig risikofri undervisning i naturfag/biologi basert på aktuelle læreplaner. Herunder inngår bruk av et bredt utvalg av læremidler og hjelpemidler, bruk av IKT og hensynstagen til risiko, samt drøfting av prinsipper for formidling av holdninger og innstillinger, og hvordan slike prinsipper kan brukes i naturfag- og biologiundervisningen.

2) Elevenes bakgrunn og forutsetninger for læring. Tilpasset opplæring.
Elevenes erfaringer, holdninger og forkunnskaper er viktige forutsetninger for læring i biologi/naturfag. Elevene har krav på undervisning som er tilpasset den enkelte slik at læringsutbyttet blir så godt som mulig. Studentene skal kunne identifisere elever med spesielle behov for tilpasning av undervisningen, og legge forholdene til rette for slik undervisning innenfor de gitte rammene.

3) Samarbeid og læring
Studentene skal lære hvordan man i naturfagene kan bidra til å utvikle gode lærings-vaner og godt læringsmiljø, bl.a. gjennom feltarbeid, elevøvinger og prosjektarbeid.

4) Biologi og samfunn
Natur- og biologikunnskaper er viktige for alle mennesker, bl.a. med tanke på at de må forholde seg til en teknologisk preget hverdag og til oppslag i massemedia som krever naturfag-/biologikunnskap. Det er derfor viktig at elever/studenter i dette studieemnet opplever naturfag- og biologiundervisningen som relevant i slike sammenhenger. Fokus i dette målområdet rettes mot aktuelle samarbeidsrelasjoner i lokalsamfunnet med tanke på å knytte forbindelse mellom samfunn og skole i arbeidet med naturfag og biologi.

5) Vurdering og veiledning
God veiledning og relevant vurdering med utgangspunkt i de mål som er gitt i læreplanverket, samt studium av sammenhengen mellom vurdering, veiledning og læring, vektlegges under dette målområdet.

 

 

PPKJ2 -Kjemi fagdidaktikk - 2,5 vektall

Målområder: Det vises til beskrivelsene ovenfor under biologi fagdidaktikk. Det er de samme målområder som nå vektlegges rettet mot arbeid med natur- og miljøfag i grunnskolen og kjemifaget i videregående opplæring.

 

PPFY2 Fysikk fagdidaktikk - 2,5 vekttall

Målområder: Det vises til beskrivelsene ovenfor under biologi fagdidaktikk. Det er de samme målområder som nå vektlegges rettet mot arbeid med natur- og miljøfag i grunnskolen og fysikkfaget videregående opplæring.

 

PPIT2 Fagdidaktikk i informatikk - 2,5 vekttall

Alle forelesningene (100 %) i PPU2 er obligatoriske.

Innen opplæringssystemet kan en skille mellom tre ulike innfallsvinkler: IT som eget fagområde ("lære for å bruke"), IT som hjelpemiddel innen opplæring ("bruke for å lære"), bruk av IT som verktøy i andre fag og yrker.

Fagdidaktikk i informatikk omhandler det å undervise i IT-faget, dets arbeidsformer, dets planleggingsprinsipper, fagets integrering i skolens virksomhet og utviklingen av faget. Det legges vekt på følgende målområder:

1) IT som skolefag
Studentene skal kunne redegjøre for utviklingen av informatikk som skolefag, tolke, vurdere og bruke læreplanene, og bidra til løsning av de spesielle pedagogiske utfordringene som faget står overfor, herunder forskjeller i bakgrunn, tilgang på utstyr og programvare og behov for særskilt tilrettelegging av undervisning.

2) Planlegging, stoffutvalg og stofforganisering
Studentene vil her sette fokus på målet med sin undervisning og ut fra dette lære å lage planer som skal være hjelpemidler i undervisningen på kort og lang sikt.

3) Arbeidsformer i informatikkfaget
Målet her er å lære å legge til rette for problembaserte og prosjektorienterte undervisnings-former, og kunne redegjøre for teknologiens muligheter gjennom eksperimentering, undersøkelser, teamarbeid og prosjekter.

 

 

PPMA2 Fagdidaktikk i matematikk - 2,5 vekttall

Fagdidaktikk i matematikk inneholder emner som matematikken som kunnskapsområde, dens særpreg, utvikling og betydning, lærerens rolle og ulike metoder i faget. Fokus er imidlertid på eleven. Man studerer bl.a. utviklingen av sentrale matematiske begreper, typiske oppfatninger og misoppfatninger, ulike læreforutsetninger i faget og fagspesifikke lærevansker. Undervisning av matematikk tar utgangspunkt i ulike læringssyn, i reflektert egenerfaring og er basert på gjeldende læreplaner for grunnskole og videregående opplæring. Det vil bli lagt vekt på følgende hovedområder:

1) Læring av matematikk
Under dette hovedområdet vil en vurdere og drøfte ulike teorier for læring av matematikk og gjøre rede for hvordan disse kan påvirke valg av undervisningsform, gjøre rede for betydningen av muntlig kommunikasjon for utviklingen av matematiske begreper og identifisere elevenes behov for konkretisering og illustrasjon i læreprosessen.

2) Undervisning av matematikk
Arbeidet med dette målområdet innebærer bl.a. å omsette kunnskaper om matematikk som fag og om læring av matematikk til praktisk handling på måter som tar hensyn til elevenes ulike læreforutsetninger. Fokus blir satt på praktisk bruk av gjeldende læreplaner, prinsipper for valg av lærestoff, arbeidsformer og -midler, og på det å kunne identifisere ulike læreforutsetninger blant elevene. Det blir videre lagt vekt på å kunne gjøre rede for hvordan matematikkundervisning kan yrkesrettes. Vurdering og anvendelse av ulike vurderingsformer samt drøfting av kriterier for karakterfastsetting er ett av delmålene.

 

 

EKSAMEN PPU2

-Ettfagsstudenter vil i fagdidaktikk bli betraktet som studenter under fag 1.

-Ettfagsstudenter må i tillegg ta eksamen i ett av de tilbudte fordypningsemnene.
Eksamensform:

PPKLSOSPROS2: skriftlig eksamen, 4 t.

PPDATAMUND2: skriftlig/praktisk eksamen på PC-lab, 6 t.

-Tofagsstudenter velger selv, innen en gitt tidsfrist, hvilket fag de ønsker som fag 1 og 2.

 

I. Fagdidaktikk, fag 1 (2,5 vekttall):

I fagdidaktikk, fag 1, er vurderingsgrunnlaget en dokumentmappe, som består av tre korte dokumenter, hvert på ca. 4 maskinskrevne tekstsider:

 

Dokument 1 skal ta utgangspunkt i en problemstilling fra ett av målområdene i studieplanen for fagdidaktikk i fag 1, og studenten skal drøfte denne med basis i fagdidaktikkpensumet i fag 1. Oppgaven skal ha en teoretisk vinkling. Der det er naturlig, kan en konkretisere med praktiske eksempler.

 

Dokument 2 skal ta utgangspunkt i studentens praksiserfaringer, og med tilknytning til fagdidaktikkpensum i fag 1 skal studenten drøfte tilrettelegging av læring i et faglig emne i fag 1.

 

Dokument 3 skal ta utgangspunkt i ett eller flere fagrelaterte utviklingsmål i fag 1 som studenten formulerte i sin Praksisoppsummering i PPU1. Studenten skal vise hvordan målet/målene er blitt fulgt opp i praksis gjennom fagdidaktikkstudiet i PPU2 og reflektere over endringer og modningsprosesser. Studenter som ikke har utviklingsmål fra PPU1, eller som har utviklingsmål som ikke er relevante for praksisen i PPU2, kan ta utgangspunkt i nye utviklingsmål som blir formulert i starten av praksisperioden i PPU2.

 

Alle tre dokumentene blir sensurert under ett av fagdidaktikklærer og ekstern sensor og får en samlet vurdering etter universitetets karakterskala. Bestått karakter forutsetter at alle tre dokumentene enkeltvis har fått ståkarakter.

 

II. Fagdidaktikk, fag 2 (2,5 vekttall):

I fagdidaktikk, fag 2, skrives en semesteroppgave på ca 12 maskinskrevne sider (ca.= pluss/minus 2 sider). Semesteroppgaven skal knyttes til studentens praksis og til relevant pensumlitteratur i fag 2. Oppgaven sensureres av fagdidaktikklærer og ekstern sensor, etter universitetets karakterskala.

Med èn side menes: Marg 2,5 cm, skrift 12 pkt, linjeavstand 1,5.

 

III. Pedagogikk (5 vekttall):

I pedagogikk gis en hjemmeeksamen på 3 dager. Eksamensbesvarelsen skal være på 8-12 maskinskrevne tekstsider. Den obligatoriske seminarundervisningen vil være et sentralt utgangspunkt for hjemmeeksamen, i tillegg til pensumlitteratur. Hjemmeeksamen sensureres av faglærer i pedagogikk og ekstern sensor, etter universitetets karakterskala.

Med èn side menes: Marg 2,5 cm, skrift 12 pkt, linjeavstand 1,5.

 

IV.Praksis:

Praksis vurderes av veileder i skolen og faglærer fra PLU ved praksisperiodens slutt.Karakteren "bestått" eller "ikke bestått" benyttes ved vurdering av praktisk lærerdyktighet.

 

For alle teorieksamener på PPU gjelder den generelle tregangersregelen. Når det gjelder praksis, kan studenter som stryker bare gjennomføre praksisperioden en gang til.

6.1.3 GENERELLE FRITAK

Studenter som har minst 5 års undervisningstjeneste i full stilling i skolen etter fullført fagutdanning kan, etter søknad til Program for lærerutdanning, fritas for praksis dersom de er i en undervisningsstilling de semestrene de tar PPU. Det endelige fritaket blir imidlertid ikke gitt før en representant fra Program for lærerutdanning (PLU) har observert og vurdert studenten i sin undervisningsstilling i fagene og evaluert/godkjent undervisningen.

Tidligere utdanning i pedagogikk (grunnfag, mellomfag eller hovedfag) gir ikke lenger fritak for undervisning og eksamen i pedagogikk i PPU1 (PPPED1 - 5 vt).

Kun studenter som allerede har fått innvilget fritak for emnet PT1 (4 vt) får fritak for eksamen i pedagogikk i PPU1 (PPPED1 - 5 vt), men må delta i obligatorisk undervisning og seminarene i det nye pedagogikkemnet samt skrive en praksisoppsummeringsrapport. Obligatoriske undervisning er markert med stjerne i undervisningsplanen/ timeplanen for pedagogikk-emnet.

 

6.1.4 OVERGANGSORDNINGER

PPU 1

De som har tatt et fagdidaktikkemne i PPU del I etter gammel ordning, vil kunne tas opp til resten av PPU 1 et senere semester, og få fritak for dette emnet, uten formell tidsbegrensning.

De som har tatt emnet PT1, Pedagogisk teori, i PPU del I etter gammel ordning, kan tas opp til resten av PPU 1 et senere semester uten formell tidsbegrensning, men må delta i de obligatoriske timene og seminarene i pedagogikk-emnet i PPU1 samt skrive en praksisoppsummeringsrapport.

 

De som har fullført hele PPU del 1 (både teori og praksis) etter gammel ordning (siste gang våren 1998), må supplerer med to ukers praksis på PPU2 og skal delta på kurs i refleksjon og skriving av utviklingsmål som skal ende opp i et dokument som skal erstatte Praksisoppsummeringsrapporten som i dag er en del av pedagogikkeksamen på PPU1.

 

PPU 1 og PPU 2

Overgangsordning gjelder normalt ikke fagdidaktikkemner som var integrert i et grunnfag, og som ikke var utskillbare, og ikke hadde egen eksamen. Slike emner var godkjent som grunnlag for opptak til PPU2 siste gang våren 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 Fleksibel PPU for yrkesfag og allmennfag -
FJERNUNDERVISNING (FPPU)

Deltids fjernundervisningsbasert lærerutdanning for midlertidig ansatte lærere i skoleverket eller opplæringsinstitusjoner

 

ORGANISERING AV STUDIET

Fleksibel PPU er et deltids lærerutdanningstilbud som i stor grad er basert på bruk av informasjonsteknologisk verktøy (Internett og e-post). Studiet går over 4 semestre, og organiseres rundt regiongrupper/seminargrupper som er kjernen i undervisningstilbudet.

Hvert semester legges det opp til sentrale samlinger (Trondheim) og regionale samlinger hvor det gis obligatoriske forelesninger og kurs. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i basisgrupper. Veiledning gis individuelt og gruppevis via internett og e-post.

Veiledet praksis foregår ved studentens egen skole supplert med obligatorisk utplassering ved annen skole. Praksis vurderes av veileder(e) og faglærer fra PLU.

 

INNHOLD

Yrkesfag: 10 vekttall pedagogikk
10 vekttall yrkesdidaktikk

12 uker praksis

Allmennfag: 10 vekttall pedagogikk

5+5 vekttall fagdidaktikk (i 2 fag)

12 uker praksis

 

 

 

OPPTAKSKRAV

Yrkesfag
Det kreves generell studiekompetanse for opptak til FPPU. Søkeren må også tilfredstille kravene til fagutdanning, yrkesteoretisk utdanning og praksis i.h.h.t. kravene som stilles til personalet i skolen, jfr. Opplæringsloven med forskrifter. Det vil si:

enten

a)fag-/svennebrev, yrkesteoretisk utdanning og godkjent praksis i faget

eller

b) 3-eller 4-årig høgskoleutdanning og godkjent praksis i faget.

 

Allmennfag: Søkeren må ha kommet så langt i en cand.mag.grad at FPPU vil utgjøre de 20 siste vekttallene innenfor graden eller være ferdig utdannet /siv.ing.-/siv.ark.

 

Søkeren må være ansatt i undervisnings- eller opplæringsstilling gjennom hele studiet, ha tilgang til PC med internett-tilkobling, og ha basiskunnskaper i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi).

 

Søkere som geografisk hører til regionen mellom Saltfjellet og Sognefjorden vil bli prioritert ved opptak.

 

Formelle kompetansekrav kan etter Universitetslovens § 37 erstattes med dokumentasjon av annen likeverdig kompetanse. For nærmere informasjon om retningslinjer for realkompetanse må PLU kontaktes.

 

 

OPPSTART OG REGISTRERING

Fleksibel PPU starter opp neste gang høstsemesteret 2003. Studiet organiseres som en deltidsutdanning over 4 semester, med avsluttende eksamen våren 2005. Det er utarbeidet eget søknadsskjema, og søknadsfristen er satt til 15. april 2003.

 

 

KOSTNADER

Det vil påløpe utgifter til reise/overnatting i forbindelse med sentrale og regionale samlinger, samt semesteravgift til Studentsamskipnaden. Det kan bli aktuelt å betale en egenandel for studiet. Som student ved NTNU oppnår en moderasjon på kommunikasjonsmidler.

 

ANDRE OPPLYSNINGER

Studenter som er opptatt uten generell studiekompetanse vil, vd bestått, oppnå generell stuiekompetanse til anre studier i.h.h.t Forskrift om generell studiekompetanse for opptak til universiteter og høgskoler.