2.7 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I
FYSIKK

Studiet er nedlagt med virkning fra studieåret 2002/2003.