5. UNIVERSITETSSTUDIENE
PÅ SVALBARD (UNIS)

Redigert senest mai 2001 i Samråd med UNIS

 

Studiehåndbok, søknadsskjema, opptaksreglement og informasjon om UNIS finnes på følgende URL-adresse: http://www.unis.no/. Du kan også få tilsendt Studiehåndbok ved henvendelse til : UNIS, Postboks 156, N-9170 Longyearbyen . Telefon: 79 02 33 06/07 , Fax: 79 02 33 01, e-post: studadm@unis.no

 

Generelt om UNIS

Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) er en stiftelse med de fire norske universitetene som eiere. UNIS formål er å gi studietilbud på universitetsnivå og drive forskning med utgangspunkt i Svalbards geografiske plassering i et høyarktisk område, og de spesielle fortrinn dette gir gjennom bruk av naturen som laboratorium, arena for observasjoner og innsamling og analyse av data. Studiene skal være et supplement til den undervisningen som gis ved universitetene på fastlandet, og så langt som mulig inngå i et ordinært studieløp som fører frem til eksamener og grader på cand.mag., siv.ing., hovedfags- og dr.gradsnivå.

UNIS er lokalisert i Longyearbyen på 78 grader Nord. UNIS er en institusjon med ca 100 studenter, rundt 70 studenter fordelt på lavere gradsnivå og 30 på hovedfags- og dr.gradsnivå. Det gis undervisning i studieretningene Arktisk biologi, Arktisk geologi, Arktisk geofysikk og Arktisk teknologi.

Studietilbudet har en internasjonal profil, med omtrent halvparten av studentene rekruttert fra utlandet. I sammenheng med dette blir undervisningen gitt på engelsk i de emner der det deltar studenter som ikke er norskspråklige.

UNIS holder til i et nytt universitetsbygg som har gode arbeidsforhold for studenter og ansatte.

 

Studietilbudet

Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) tilbyr i studieåret 2002/2003 årsstudier (20 vekttall) på lavere gradsnivå og emner av kortere varighet på hovedfags- og dr.gradsnivå innenfor studieretningene Arktisk biologi, Arktisk geologi, Arktisk geofysikk og Arktisk teknologi. Nedenfor finner du en kortfattet oversikt over studiene. Fullstendig oversikt og emnebeskrivelse av emnene ved UNIS finnes i studiehåndbok for UNIS.

 

Opptak

Alle som har studiekompetanse kan søke om opptak. Det kreves imidlertid forkunnskaper utover generell studiekompetanse for opptak til alle studieretninger ved UNIS:

Arktisk biologi: 15 vekttall biologi på universitetsnivå

Arktisk geologi: 10 vekttall geologi/fysisk geografi (til sammen) på universitetsnivå

Arktisk geofysikk: 30 vekttall matematikk/geofysikk/fysikk (til sammen) på universitetsnivå

Arktisk teknologi: 20 vekttall matematikk/fysikk/mekanikk/kjemi (til sammen) på universitetsnivå

 

Krav til forkunnskaper for opptak til hovedfags- og dr.gradsemner er angitt i de enkelte emnebeskrivelsene. Generelt gjelder det at søkere som kan dokumentere at kurset har faglig relevans for eget studium vil bli rangert høyest.

Studenter som blir tatt opp til UNIS, og som allerede er tatt opp og registrert ved et av de norske universitetene, vil fortsette å være registrert ved sitt hjemmeuniversitet. Dette innebærer at de I tillegg til å være registrert også vil betale semesteravgift og melde seg til eksamen ved sitt hjemmeuniversitet. Rent praktisk tar UNIS seg av dette.

Dersom søkeren ikke er immatrikulert ved et norsk universitet vil hun bli registrert ved Universitetet i Tromsø.

 

Se forøvrig "Rules of entry" (Opptaksreglement, på http./www.unis.no/studies/ )eller du kan få det ved å ta direkte kontakt med UNIS.

 

UNIS-emner i et realfagsstudium

Alle emnene som tilbys av UNIS er godkjent ved universitetene. De ulike retningene og emnene ved UNIS har vært til vurdering i forhold til aktuelle studieplaner ved fakultetet. Studenter som vurderer å ta UNIS-emner bør tidlig kontakte sitt hjemmeinstitutt for å få hjelp til å innpasse emnene i studiet. Spørsmål rundt den faglige innpassing kan rettes til studieveileder ved fakultetet eller ved de aktuelle instituttene eller direkte til UNIS.

 

 

Semestrene

De klimatiske forhold på Svalbard gjør at feltarbeid/ekskursjoner må starte relativt tidlig på høsten. Høstsemesteret varer fra 1. august til 15. desember. Vårsemesteret varer fra 10. januar til 15. juni.

 

Studielån

Statens lånekasse for utdanning gir lån og stipend som på fastlandet.

Alle norske studenter som får studieplass ved UNIS skal sende søknad om lån/stipend til Statenslånekasse for utdanning, 9292 Tromsø.

 

Studiehåndbok

UNIS Studiehåndbok 2002-2003 inneholder blant annet generelle opplysninger om UNIS, studietilbudet og emnebeskrivelser. Studiehåndboka er på engelsk og heter "STUDY HANDBOOK 2002-2003". Studiehåndboken er gratis og kan fås ved henvendelse til UNIS eller ved IME, IVT- eller NT-fakultetet.

 

Søknadsfrist

Søknader sendes til UNIS på eget søknadsskjema. Søknadsfristene er 15. April for høstsemesteret og 15. Oktober for vårsemesteret.

Søknad til hovedfags- og dr.gradsemner har søknadsfrist 15. April og 15. Oktober, men det kan søkes om opptak på evt ledige plasser inntil 2 måneder før kursstart. Det benyttes vanlig søknadsskjema.

Søknadsskjema og svar på spørsmål kan fås ved direkte henvendelse til UNIS eller ved IME-, IVT eller NT-fakultetet